PDA

View Full Version : Tổng hợp Tiêu chuẩn về phòng cháy - chữa


Vietbuyer
23-11-2010, 05:28 PM
http://kientrucbinhdinh.com.vn/home/images/stories/2010/t9/TCVN.jpg (http://kientrucbinhdinh.com.vn/home/images/stories/2010/t9/TCVN.jpg)NFPA Edition Standard: Danh sách các Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của NFPA

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/198-NFPA-Edition-Standard-Danh-sa-ch-ca-c-Tieu-chua-n-pho-ng-cha-y-chu-a-cha-y-cu-a-NFPA)
TCXD 215:1998/FIRE PROTECTION - Tiêu chuẩn xây dựng: Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/199-TCXD-215-1998-FIRE-PROTECTION-Tieu-chua-n-xay-du-ng-Pho-ng-cha-y-chu-a-cha-y-Tu-vu-ng-Pha-t-hie-n-cha-y-va-ba-o-do-ng-cha-y)
TCXD 216:1998 - PCCC Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/200-TCXD-216-1998-PCCC-Tu-vung-Thiet-bi-chua-chay)
TCXD 217:1998 / PCCC Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lí vật liệu nguy hiểm

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/201-TCXD-217-1998-PCCC-Tu-vu-ng-Thua-t-ngu-chuyen-du-ng-cho-PCCC-cu-u-na-n-va-xu-li-va-t-lie-u-nguy-hie-m)
TCXD 218:1998 - Quy định chung: Hệ thống phát hiện và báo động cháy

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/202-TCXD-218-1998-Quy-di-nh-chung-He-tho-ng-pha-t-hie-n-va-ba-o-do-ng-cha-y)
TCVN 3391:1985 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ & Định nghĩa

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/203-TCVN-3391-1985-Tieu-chua-n-pho-ng-cha-y-trong-thie-t-ke-xay-du-ng-Thua-t-ngu-amp-Di-nh-nghi-a)
TCVN 5303:1990 - An toàn cháy _ Thuật ngữ và định nghĩa

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/204-TCVN-5303-1990-An-toan-chay-_-Thuat-ngu-va-dinh-nghia)
TCVN 3254:1989 - An toàn cháy _ Yêu cầu chung

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/205-TCVN-3254-1989-An-toan-chay-_-Yeu-cau-chung)
TCVN 4879:1989 - Phòng cháy _ Dấu hiệu an toàn

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/206-TCVN-4879-1989-Phong-chay-_-Dau-hieu-an-toan)
TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình _ Yêu cầu thiết kế.

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/207-TCVN-2622-1995-Phong-chay-chong-chay-cho-nha-va-cong-trinh-_-Yeu-cau-thiet-ke-)http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/6/209141/1316d739945d95def93160c5006478c7.jpg (http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/6/209141/1316d739945d95def93160c5006478c7.jpg)


(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/207-TCVN-2622-1995-Phong-chay-chong-chay-cho-nha-va-cong-trinh-_-Yeu-cau-thiet-ke-)
TCVN 6101:1996 - Phòng cháy và chữa cháy. Chợ và trung tâm thương mại _ Yêu cầu thiết kế

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/208-TCVN-6101-1996-Phong-chay-va-chua-chay-Cho-va-trung-tam-thuong-mai-_-Yeu-cau-thiet-ke)
TCVN 6160:1996 - Phòng cháy, chữa cháy. Nhà cao tầng _ Yêu cầu thiết kế

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/209-TCVN-6160-1996-Phong-chay-chua-chay-Nha-cao-tang-_-Yeu-cau-thiet-ke)
TCVN 6161:1996 - Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại. Yêu cầu thiết kế

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/224-TCVN-6161-1996-Phong-chay-va-chua-chay-Cho-va-trung-tam-thuong-mai-Yeu-cau-thiet-ke)
TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/225-TCVN-5040-1990-Thiet-bi-phong-chay-va-chua-chay-Ki-hieu-hinh-ve-dung-tren-so-do-phong-chay-Yeu-cau-ki-thuat)
TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/226-TCVN-5760-1993-He-thong-chua-chay-Yeu-cau-chung-ve-thiet-ke-lap-dat-va-su-dung)
TCVN 5738:1993 - Hệ thống báo cháy. Yêu cầu kỹ thuật

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/227-TCVN-5738-1993-He-thong-bao-chay-Yeu-cau-ky-thuat)
TCVN 6103:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Thuật ngữ - Khống chế khói

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/228-TCVN-6103-1996-Phong-chay-chua-chay-Thuat-ngu-Khong-che-khoi)
TCVN 7161-1:2002 - Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Yêu cầu chung

(http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/229-TCVN-7161-1-2002-He-thong-chua-chay-bang-khi-Tinh-chat-vat-ly-va-thiet-ke-he-thong-Yeu-ca-u-chung)
TCVN 7278:2003 - Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật (http://buyer.com.vn/forums/showthread.php/230-TCVN-7278-2003-Chat-chua-chay-Chat-tao-bot-chua-chay-Yeu-ca-u-ky-thua-t)

buyer.com.vn