PDA

View Full Version : Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục!


arnold
06-12-2010, 10:05 AM
Sau thời gian vừa rồi, topic cũ bị lỗi và mất hết dữ liệu, giờ tôi lập lại topic này, với mong muốn sẽ cập nhật lại các Nghị định , thông tư cũ, và sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản mới. Mong anh chị em hưởng ứng.

arnold
06-12-2010, 10:20 AM
- Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. (file: TT3BKH1.doc và TT3BKH2.doc)
- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. (file: TT2BKH1.doc và TT2BKH2.doc)
- Thông tư 01/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 06 tháng 01 năm 2010 về “Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp”. (file: TT1BKH.doc)

arnold
06-12-2010, 10:32 AM
- Nghị định số: 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2009 về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010 và thay thế Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT. (file ND108CP.doc)
- Thông tư số 40 /2009/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010. (file: TT40BXD.doc)
- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/01/2010 về Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2010. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 06/2006/TT-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp. (file: TT3BCT.doc)

arnold
06-12-2010, 10:41 AM
- Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010. (file: TT2BXD1.doc và TT2BXD2.pdf)

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/2/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (file: ND11CP.doc)

arnold
06-12-2010, 10:52 AM
- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ Xây dựng Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm (file: TT1BXD.doc)

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14/12/2009 về “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình” .
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. (file: ND112CP.doc)

arnold
06-12-2010, 11:08 AM
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (file: ND48CP.doc)

- Nghị định số 64/2010/ND-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị. (file: ND64CP.doc)

- Nghị định số 71/2010/ND-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. (file: ND71CP.doc)

- Nghị định số 108/2010/ND-CP ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (file: ND108CP.doc)

arnold
06-12-2010, 11:25 AM
- Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch đầu tư về Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hiệu lực từ ngày 15/12/2010. (file: TT21BKH.doc).

- Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 7/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. (file: TT34BCT1.doc và Tt34BCT2.doc)

arnold
06-12-2010, 08:49 PM
- Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị. (file: TT15BXD.doc)

arnold
06-12-2010, 09:00 PM
Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (file : QD29UB.doc)

arnold
06-12-2010, 09:34 PM
- Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc ban hành bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất. (file : QD31UB.doc)

- Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội. (file: QD39UB.doc)

- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc: ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. (file: QD32UB.doc)

arnold
07-12-2010, 10:30 AM
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (file: TT22-2010-BXD.doc)

arnold
07-12-2010, 10:39 PM
chủ đầu tư và người ký quyết định đầu tư khác nhau ở chộ nào các bác hề?

Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư?) có thể hiểu nôm na là người được ủy quyền để quản lý dự án, còn người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó. Chủ đầu tư thường là các Ban QLDA, còn người quyết định đầu tư có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, người đầu tư tư nhân ... Có gì chưa chuẩn các bác bổ sung nhé.

arnold
08-12-2010, 09:29 AM
Nghị định số 114/2010/ND-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về Bảo trì công trình xây dựng. Hiệu lực từ ngày 20/01/2011. (file: ND114CP.pdf)

ks.thanhtan
08-12-2010, 10:41 AM
Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư?) có thể hiểu nôm na là người được ủy quyền để quản lý dự án, còn người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó. Chủ đầu tư thường là các Ban QLDA, còn người quyết định đầu tư có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, người đầu tư tư nhân ... Có gì chưa chuẩn các bác bổ sung nhé.
Xin nói rõ ý bác Lân một chút là: Người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó và gọi là Chủ đầu tư-có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, Sở Xây Dựng, người đầu tư tư nhân. Chủ đầu tư thường ủy quyền cho các Ban QLDA thay mặt Chủ đầu tư để QLDA ( hiện nay Chủ đầu tư không chuyên về xây dựng thì có thể thuê Tư vấn QLDA để thay mặt họ quản lý và điều hành dự án là như vậy).
@Như vậy Ban QLDA chỉ là người đại diện cho Chủ đầu tư để Quản lý dự án cho họ và làm công tác quản lý của Chủ đầu tư chứ không phải là Chủ đầu tư. Các bác xin có ý kiến thêm...:):cool:

co1972nguyen
11-12-2010, 03:12 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 80/2010/QĐ-TTg miễn phí xây dựng từ ngày 1/2/2011.

Theo quy định hiện nay, phí xây dựng nằm trong Danh mục các phí và lệ phí ban được ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ. Theo văn bản pháp lý này, phí xây dựng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Hiện phí xây dựng đang được thực hiện theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006. Theo đó, mức thu phí xây dựng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị), tùy thuộc vào loại công trình xây dựng (là nhà ở hoặc là công trình xây dựng để sản xuất, kinh doanh) và khu vực dân cư mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp.

Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2, được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà. Tức là mức thu đối với nhà cấp IV thấp hơn nhà cấp III, nhà cấp III thấp hơn nhà cấp II... và mức thu áp dụng đối với nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị.

Tuy nhiên qua trao đổi với Bộ Tài chính, được biết, thời gian qua, các địa phương đã ban hành mức thu, miễn, giảm phí khác nhau. Thậm chí có địa phương quy định thu phí, có địa phương lại không thu phí này.

Mặt khác, cũng với chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư, một số địa phương đã ban hành chính sách miễn thu phí xây dựng cho một số đối tượng như: Nhà ở cho đối tượng chính sách; các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp; các công trình xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,..

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện chủ trương chung là miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình.

ks.thanhtan
27-12-2010, 06:45 PM
Thông tư 23/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.
Link: http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal?v=detail-doc&id=29968

ks.thanhtan
17-01-2011, 09:27 PM
Quyết định 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về Định mức chi phí QLDA và TVĐT XD công trình, thay thế cho CV 1751:)

co1972nguyen
24-01-2011, 12:51 PM
Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

arnold
14-05-2011, 12:50 AM
- Nghị định 24/2011/ND-CP ngày 5/4/2011 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/ND-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2011.
(Kèm theo là Nghị định số 108/2009/ND-CP ngày 27/11/2009)

co1972nguyen
21-07-2011, 01:25 PM
Thông tư 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

http://media.landtoday.net/Library/file/18/2011/07/Thong%20tu%2009-2011_1311150233394.pdf
http://media.landtoday.net/Library/file/18/2011/07/Mau%20hop%20dong%20kem%20theo%20TT09-2011_1311150233831.pdf

_BuiCongTu_
21-07-2011, 02:12 PM
Công văn 887-BXD-KTXD ngày 07/06/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011.
http://cC6.upanh.com/25.298.32457045.e0y0/7212011125318pm.png (http://www.upanh.com/upanh_7-21-2011_12-53-18_pm/v/eusf2rfp9r.htm)
http://cC1.upanh.com/25.298.32457050.SUb0/7212011125535pm.png (http://www.upanh.com/upanh_7-21-2011_12-55-35_pm/v/3us7br4p4o.htm)

Theo hình trên thì tỉnh Bắc Cạn đã in sao lại để hướng dẫn sử dụng cho tỉnh của mình
Như vậy với công văn này, các nhà thầu sẽ có thêm cơ sở để đề nghị chủ đầu tư tính thêm chi phí nhân công, ca máy cho gói thầu ký kết trước thời điểm mức lương tối thiểu mới có hiệu lực bằng cách tính lại gói thầu với hệ số nhân công ca máy mới phù hợp với MLTT mới. Mình lấy ví dụ như ở HCM hiện nay sử dụng Knc = 2.8, Kmtc = 1.34 có thể xin bù thêm theo công văn này là Knc = 3.86, Kmtc = 1.52. Xin mọi người cho ý kiến

arnold
28-07-2011, 10:41 AM
- Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

- Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

arnold
28-07-2011, 10:49 AM
Thông tư 45/2011/TT-BGTVT ngày 10/6/2011 của Bộ GTVT quy định về Chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo.

arnold
28-07-2011, 10:57 AM
Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.

arnold
03-08-2011, 10:09 AM
Thông tư 48/2011/TT-BGTVT ngày 20/07/2011 sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kèm theo Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

(Kèm theo phần Phụ lục về Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa theo Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT - File PLQD39_1.doc và PLQD39_2.doc)

arnold
03-08-2011, 10:15 AM
Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

ks.mrthi
22-08-2011, 11:34 AM
cảm ơn bác. Nhiều tài liệu rất hay. mong bác tiếp tục up lên cho anh em tham khảo nhé

golnguyen1
23-08-2011, 03:21 PM
Arnol có phụ lục kèm theo thông tư 86/2011/TT-BCT không, tìm trên mạng chưa thấy.

arnold
24-08-2011, 01:50 PM
Arnol có phụ lục kèm theo thông tư 86/2011/TT-BCT không, tìm trên mạng chưa thấy.

Có đây: Thông tư số 86/2011/TT-BCT ngày 17/6/2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

arnold
27-08-2011, 10:57 AM
Hướng dẫn 250/SXD-KT ngày 14/6/2011 về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới (quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành.

cindyrella
16-09-2011, 11:55 AM
anh arnold ơi.Những nghị định và thông tu mới nhất có được cập nhật luôn ở trong topic này ko anh?

arnold
16-09-2011, 12:28 PM
@cindyrella: Sẽ được cập nhật bạn ạ, trên tinh thần chọn lọc đúng chuyên ngành và cố gắng theo hướng mọi người cần.

arnold
18-09-2011, 09:13 AM
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

arnold
22-09-2011, 05:25 PM
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/8/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động .

anhluoc
09-10-2011, 03:52 PM
Các bác cho em hỏi NĐ mới nhất quy định về cấp nhà và bậc chịu lửa của công trình được không ah? Nghe thầy nói là NĐ43 mà em tìm lồi mắt mà chưa được ah!

arnold
17-10-2011, 06:11 PM
Các bác cho em hỏi NĐ mới nhất quy định về cấp nhà và bậc chịu lửa của công trình được không ah? Nghe thầy nói là NĐ43 mà em tìm lồi mắt mà chưa được ah!

Cái này không biết có đáp ứng đúng nhu cầu của bạn không.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD.

sonnamha
26-10-2011, 04:15 PM
-NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
-NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
NĐ so 49-2009 ve sua doi, bo sung mot so dieu cua ND 2009

sonnamha
26-10-2011, 04:32 PM
ND83CP-1_sua doiBS ND 12-2009-ND-CPve QLDADTXDCT

nguyenphu_xd
22-11-2011, 01:46 PM
-NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
-NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
NĐ so 49-2009 ve sua doi, bo sung mot so dieu cua ND 2009

cho em hỏi vậy phụ lục 4 còn dùng không anh ??
em đọc mấy văn bản này không thấy:
em đang làm hồ sơ hoàn công :em nêu thử mấy anh thấy đủ không nha
1.bản vẽ hoàn công
2.hồ sơ kcs
3. bảng quyết toán :gồm
+ bảng tổng hợp
+ phụ lục 3a thay cho pl2
+phụ lục 4( giá trị phát sinh ngoài hợp đồng)???? không biết lấy từ đâu và còn dùng k?
+ bảng kê khối lượng theo dự thầu
+ bảng kê khối lựong theo điều chinh
+ bảng khối lựong phát sinh tăng
+bảng khối lượng phát sinh giảm
em mới ra trường nên còn kém hiểu biết nên mới hỏi vậy mong mấy anh giúp đỡ
sẵn cho em hỏi tc 371 và nghị định 209 có bổ sung mới hơn nữa chưa?

co1972nguyen
15-12-2011, 03:25 PM
Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của UBND TP.HCM về "Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

arnold
17-12-2011, 11:48 AM
Thông tư 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011 về Quy định báo hiệu và thông báo hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

arnold
17-12-2011, 11:55 AM
Quyết định 5477/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/11/2011.

arnold
17-12-2011, 12:00 PM
Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 5/12/2011 về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định này thay thế Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Mr Cơm Phở
17-12-2011, 12:07 PM
em đang làm thanh toán để mang lên kho bạc nhà nước. hiện tịa em đang làm theo thông tư 06-2007 bxd, nhưng nghe nói hiện giờ phải thay đổi theo thông tu 86-2011 của bộ tài chính. em không rõ là phải làm toàn bộ theo thông tư 86 hay mình vẫn làm theo 06 và chỉ bổ sung phụ lục 3a của thông tư 86 thôi hả các bác.????

yenhoangminh
17-12-2011, 12:33 PM
em đang làm thanh toán để mang lên kho bạc nhà nước. hiện tịa em đang làm theo thông tư 06-2007 bxd, nhưng nghe nói hiện giờ phải thay đổi theo thông tu 86-2011 của bộ tài chính. em không rõ là phải làm toàn bộ theo thông tư 86 hay mình vẫn làm theo 06 và chỉ bổ sung phụ lục 3a của thông tư 86 thôi hả các bác.????

làm theo 86 hết, tất nhiên có một số mẫu vẫn giống 06

Mr Cơm Phở
17-12-2011, 12:53 PM
em định cứ làm theo 06 còn bổ sung phụ lục 3a của 86 vào, chỉ lo lên kho bạc không thanh toán được, đi lại lại mệt.hjx

arnold
03-01-2012, 12:13 PM
Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

arnold
07-01-2012, 10:30 AM
Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/ 2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật " Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp".

arnold
18-01-2012, 10:32 AM
Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 về Giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, cước vận chuyển và xác định cước vận chuyển hàng hóa do nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành.

Deyun
19-02-2012, 01:40 PM
Nội dung thông tư này quy định cụ thể về nhà ở riêng lẻ trong đô thị.
Lưu ý quy định về việc khảo sát địa chất như sau:
Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên thì chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 46 và Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP để thực hiện khảo sát xây dựng, trừ khi có được các số liệu khảo sát xây dựng đủ tin cậy do cơ quan có chức năng hoặc có thẩm quyền cung cấp.Chủ đầu tư dự án nhà ở phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 46 và Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP để thực hiện khảo sát địa chất công trình.
Về việc thiết kế:
Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hành nghề thiết kế xây dựng là những tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Chủ đầu tư dự án nhà ở phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 49 Nghị định 12/2009/NĐ-CP để thiết kế nhà ở.
Về việc thi công:
Đối với nhà ở có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở có tầng hầm hoặc thi công nâng tầng nhà ở thì tổ chức thi công xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Đối với nhà ở thuộc dự án nhà ở thì chủ đầu tư phải thuê nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.
Xin gởi các anh chị cùng tham khảo nha.
Trân trọng!

arnold
22-02-2012, 12:17 AM
Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2011 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

arnold
22-02-2012, 12:24 AM
Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/02/2012.

arnold
25-02-2012, 09:34 AM
Thông báo số 55/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án mở rộng quốc lộ 1 giai đoạn 2012 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

arnold
27-02-2012, 12:10 PM
Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 3 ban hành.

omega15
27-02-2012, 12:20 PM
Anh em nào có định mức về công tác bảo trì đường bộ không cho mình xin với ?
Xin cảm ơn.

arnold
27-02-2012, 03:11 PM
Định mức Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành kèm theo quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải.
Link download: Định mức Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (http://www.mediafire.com/?8nr8lt4m4rg53za)

arnold
20-03-2012, 04:19 PM
Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trợ đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

arnold
13-04-2012, 01:08 AM
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung có hiệu lực từ ngày 01/06/2012 theo đó mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2012 là 1.050.000 VND/tháng.

arnold
26-05-2012, 10:13 PM
Các bác cho e hỏi: em đang làm hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Bắc Giang, trong đấy gồm đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước... theo quy định mới của BXD thì chi phí lán trại cho công trình theo tuyến là 2%. Vậy các hạng mục như giao thông, cấp điện của e có được điều chỉnh chi phí lán trại không?

Xin trả lời bạn là "Được" bạn ạ. Các công trình không được liệt vào dạng tuyến là các công trình nằm tại 1 điểm có phạm vi hẹp, không trải dài ví dụ như: nhà cửa, cầu (cầu dài như Vành đai 3 Hà Nội thì có lẽ cũng "Được").

arnold
26-05-2012, 10:16 PM
Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành.

co1972nguyen
03-06-2012, 11:00 AM
Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP (01/06/2012) Số: 22 /2012/QĐ-UBND, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2012

(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP. Quy chế này áp dụng đối với khu dân cư mới xây dựng chưa đánh số nhà; khu dân cư hiện hữu nhưng số nhà không trật tự; nhà trên các tuyến đường mới được đặt, đổi tên đường; theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Mỗi căn nhà, căn hộ được đánh số và gắn một biển số nhà theo quy cách thống nhất trên toàn TP. Số nhà trên một trục đường chính, đường nội bộ, đường hẻm được đánh liên tục không phân biệt ranh giới hành chính và đánh theo dãy số tự nhiên theo hướng tăng dần tính từ gốc chuẩn (hoặc đầu đường) của trục đường. Nhà bên trái đánh số lẻ, nhà bên phải đánh số chẵn.

Đối với đường hướng về gốc chuẩn (hướng tâm), chiều đánh số nhà là chiều từ gốc chuẩn trở ra. Đối với đường vành đai, chiều đánh số nhà ngược chiều quay kim đồng hồ. Chiều đánh số nhà các loại đường khác bắt đầu từ nhà sát với đường có lộ giới lớn nhất; các đường song song nhau thì lấy theo chiều đánh số nhà của đường có lộ giới lớn nhất…

Quy chế cũng nêu rõ về nguyên tắc đánh số nhà mặt tiền đường, số hẻm và số nhà trong hẻm, số tầng, số căn hộ chung cư, số nhà trong khu dân cư, cư xá; nguyên tắc đánh số nhà trên trục đường chưa có nhà đầy đủ hoặc đường mới mở…

arnold
04-06-2012, 12:05 AM
Quyết định 1162/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy định tạm thời thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/5/2012.

arnold
07-06-2012, 11:38 AM
Thông tư 17/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/05/2012 kèm theo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01.

File nặng quá nên đưa lên Mediafire, mọi người kích vào link bên dưới để lấy file về nhé:

File Thông tư 17/2012/TT-BGTVT (http://www.mediafire.com/view/?8m8exub787z86dq)

File Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT (http://www.mediafire.com/download.php?66fccds7rpem3t9)

co1972nguyen
11-09-2012, 04:31 PM
Nghị định 64/2012 VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG: Đòi thêm thủ tục, dân tốn bộn tiền
Nghị định 64/2012 yêu cầu phải có quy hoạch chi tiết xây dựng mới được cấp phép xây dựng. Nhưng quy hoạch này tại TP chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2012 về cấp phép xây dựng (CPXD). Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nhiều ý kiến góp ý của các địa phương để thủ tục CPXD không bị “cải lùi” chưa được thể hiện trong nghị định này.

co1972nguyen
11-09-2012, 04:43 PM
Quyết định 1951 Bộ giao thông vận tải về quy định tạm thời kỹ thuật và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong XD công trình giao thông
http://phapluattp.vcmedia.vn/A3izktzFZVzloGzuMel3gvimDyHO8e/Image/2012/09/1951QDBGTVT_2ff87.pdf

dangxuanhung
02-10-2012, 09:32 PM
em gửi các bác nghị định mới nhất NĐ 64/2012 NĐ-CP về cấp phép xây dựng
Đây là link:
http://www.mediafire.com/view/?5b6v8jncwww2t55

arnold
06-12-2012, 11:07 AM
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 về lương tối thiểu vùng năm 2013: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Thời hạn áp dụng từ ngày 20/1/2013.

Link file : Nghị định 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2013 (http://www.mediafire.com/view/?o2m1k2ni5x68ck9)

(Upload file trực tiếp không được, mọi người lấy file qua link nhé).

vudarang
11-03-2013, 03:16 PM
Thông báo điều chỉnh Dự toán theo Nghị Định số 103/2012NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012
http://http://giavlxd.net

arnold
14-03-2013, 11:19 AM
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP (http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02/15_2013_ND_CP.pdf) của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

co1972nguyen
05-08-2013, 11:28 AM
Thông tư Số: 12/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 05 năm 2013: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
http://laocai.gov.vn/sites/sogtvt/Tintucsukien/tintrongtinh/Documents/th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20%2012-2013-TT-BGTVT.pdf

chungVT
08-11-2013, 08:52 PM
anh arnold cho em hỏi các thông tư,nghị định về tư vấn giám sát dc k

arnold
13-11-2013, 12:44 PM
anh arnold cho em hỏi các thông tư,nghị định về tư vấn giám sát dc k

Ý bạn là muốn hỏi về vấn đề gì?

Có 1 quy chế về TVGS ngành GTVT: http://www.mediafire.com/?ox2lc24tt15vjb0

teddybear
24-12-2013, 05:31 PM
Thông tư 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
link bị lỗi rồi e không tải được. bác up lại dùm e cái