PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật trong HSMT


quangseo
05-05-2006, 10:28 AM
Tôi đang lập hồ sơ mời thầu và rất băn khoăn trong việc phân chia tỉ trọng điểm trong tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuât. Tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến của riêng mình để mọi người đóng góp nhằm học hỏi thêm về vấn đề này.
Về việc phân chia điểm như sau:

1 - Mức độ đáp ứng kỹ thuật của vật tư 10/100
2 - Giải pháp thi công 15/100
3 - Biện pháp kỹ thuật thi công 25/100
4 - Biện pháp đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn.. 10/100
5 - Tiến độ thi công 15/100
6 - Nhân sự chủ chốt 15/100
7 - Thiết bị thi công 10/100

Mong các bác cho ý kiến. Xin cám ơn

Pluto
13-07-2006, 02:22 PM
Theo tôi được biết thì tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật nói riêng và tiêu chuẩn đánh giá nói chung về hồ sơ mời thầu không quy định cứng nhắc. Tuỳ thuộc vào từng gói thầu cụ thể mà ta phải xây dựng một tiêu chuẩn đánh giá cho riêng gói thầu đó. Tiêu chuẩn đánh giá cho gói thầu này chưa chắc đã có thể sử dụng để đánh giá cho gói thầu khác được.

trongkt-ct
24-09-2006, 11:43 PM
Toi bo sung y tren: trong nghi dinh-thong tu khong dua ra cu the thang diem ve viec phan chia ty trong diem trong tieu chuan danh gia ve mat ky thuat, cai nay no con phu thuoc tung goi thau, bang thang diem nay phai duoc phai duoc nguoi co tham quyen hoac cap co tham quyen phe duyet truoc thoi diem mo tui ho so de xuat ky thuat duoi day toi dua ra phan chia ty trong diem trong tieu chuan danh gia ve mat ky thuat de bac tham khao :

+Ky thuat thi cong:30/100
-to chuc cong truong
-bo may quan ly chi huy cong truong
-bien phap thi cong chu yeu cho cac cong tac chinh
+ bien phap an toan lao dong va bao ve moi truong: 25/100
-an toan lao dong
- ky thuat an toan cho tung cong tac thi cong
- an toan chay no
- an toan cho mua bao
- bao ve moi truong
+ kha nang dap ung may moc- thiet bi :10/100
may moc thiet bi thi cong xay lap
may moc thiet bi do luong kiem tra chat luong
+ bien phap dam bao chat luong : 15/100
-chat luong vat tu , vat lieu thiet bi duoc su dung
-chat luong cua san pham, cau kien, ban thanh pham cong trinh
-he thong quan ly chat luong
-Chung chi chat luong
+ ke hoach tien do thi cong: 15/100
-tien do thi cong
- tien do hoan thanh thu tuc ho so thanh toan giai doan
-tien do hoan thanh thu tuc ho so quyet toan cong trinh hoan thanh
+muc do dap ung cac yeu cau ve bao hanh: 5/100

nguoilamduong
06-10-2006, 11:11 AM
Tôi đang lập hồ sơ mời thầu và rất băn khoăn trong việc phân chia tỉ trọng điểm trong tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuât. Tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến của riêng mình để mọi người đóng góp nhằm học hỏi thêm về vấn đề này.
Về việc phân chia điểm như sau:

1 - Mức độ đáp ứng kỹ thuật của vật tư 10/100
2 - Giải pháp thi công 15/100
3 - Biện pháp kỹ thuật thi công 25/100
4 - Biện pháp đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn.. 10/100
5 - Tiến độ thi công 15/100
6 - Nhân sự chủ chốt 15/100
7 - Thiết bị thi công 10/100

Mong các bác cho ý kiến. Xin cám ơn
Thực ra mức độ phân chia điểm còn phụ thuộc rất nhiều vào gói thầu và Dự án.
Ví dụ:
- Những dự án hoặc gói thầu chỉ đơn thuần là san lấp mặt bằng thì mục 1, 2, 3 và 6 là k cần nhiều điểm lắm.
- Những dự án cần đến độ chính xác cao và áp dụng công nghệ mới thì cần bổ sung thêm thang điểm cho công nghệ thi công và thiết bị thí nghiệm.

Bùi Trang
23-08-2012, 10:07 AM
Mình muốn hỏi tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật cho HSMT thiết kế bản vẽ thi công thì như thế nào?