PDA

View Full Version : Thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở


inspector
11-05-2006, 09:14 PM
Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A được quy định như sau:

a) Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều;

c) Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

d) Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

đ) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Bộ nào được quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Bộ đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Bộ đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ liên quan đến phần công nghệ chính, các Bộ, ngành khác và địa phương có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

5. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C của các Bộ, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế khác xây dựng tại địa phương thực hiện theo quy định sau đây:

a) Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều;

c) Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

d) Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp do Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

đ) Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

- Riêng thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) do Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Sở nào được quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Sở đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sở đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở liên quan đến phần công nghệ chính và các Sở, Ban, ngành khác có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, ... thì Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đó.

6. Đối với thiết kế cơ sở của các dự án nhóm B, C có công trình xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương do Bộ được quy định tại khoản 4 Điều này tổ chức thẩm định và có trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở liên quan về quy hoạch xây dựng, tác động môi trường nơi có công trình xây dựng.

Về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 10 của NĐ 16/CP:

Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự hợp lý về bố trí mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật,….

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với thuyết minh của dự án về quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế; các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

3. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.

4. Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.

5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập dự án và thiết kế cơ sở theo quy định.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật


Các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên thì thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do các Sở quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định này tổ chức thẩm định. Đối với các công trình còn lại, việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ thẩm định những nội dung như quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở nêu tại mục IV, phần I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cơ quan quản lý nhà nư¬ớc có thẩm quyền để thẩm định chỉ cần bao gồm những bản vẽ liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư vẫn phải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật với đầy đủ nội dung quy định tại điểm d, khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình phê duyệt thiết kế cơ sở cùng với quyết định đầu tư

Chuotdong
15-05-2006, 10:47 AM
Bác T cho em hỏi. Các Sở Bưu chính Viễn thông có được thẩm định các Dự án hay Thiết kế cơ sở của chính Ngành BCVT hay chưa ?

inspector
15-05-2006, 08:45 PM
Bác T cho em hỏi. Các Sở Bưu chính Viễn thông có được thẩm định các Dự án hay Thiết kế cơ sở của chính Ngành BCVT hay chưa ?


Bao giờ cho đến tháng 10 vì bản thân BCVY chẳng có công trình nào là công trình xây dựng chuyên ngành cả ( trừ cáp quang)

Chuotdong
16-05-2006, 09:09 AM
Đúng công trình cáp quang đó bác T. Tư vấn bên em vừa nhận được công văn của Sở BCVT Đà Nẵng về việc cung cấp Hồ sơ năng lực công ty và chủ nhiệm công trình để họ thẩm định thiết kế cơ sở cho Dự án.
Tôi muốn hỏi thêm là trong trường hợp Chủ đầu tư thuê hoặc nhờ Sở BCVT thẩm định thì được chứ ạ.

inspector
18-05-2006, 02:47 PM
Đúng công trình cáp quang đó bác T. Tư vấn bên em vừa nhận được công văn của Sở BCVT Đà Nẵng về việc cung cấp Hồ sơ năng lực công ty và chủ nhiệm công trình để họ thẩm định thiết kế cơ sở cho Dự án.
Tôi muốn hỏi thêm là trong trường hợp Chủ đầu tư thuê hoặc nhờ Sở BCVT thẩm định thì được chứ ạ.

Sở bưu chính Viến Thông là cơ quan quản lý Nhà nước về ngành BCVT chứ không phải cơ quản lý Nhà nước về xây dựng , bởi vậy họ không được thẩm định TKCS. Theo quy định hiện nay thì TKCS của cáp quang vẫn do Sở Công nghiệp hoặc Sở Xây dựng thẩm đinh.

Chủ đàu tư không thể thuê Sở BCVT để thẩm định đươc.

Xin lưu ý, do thẩm định TKCS chỉ gồm các nội dung định tính mà không định lượng nên Chủ đầu tư không được thuê bất ký ai để thẩm tra cả

Chuotdong
23-05-2006, 04:04 PM
Sở bưu chính Viến Thông là cơ quan quản lý Nhà nước về ngành BCVT chứ không phải cơ quản lý Nhà nước về xây dựng , bởi vậy họ không được thẩm định TKCS. Theo quy định hiện nay thì TKCS của cáp quang vẫn do Sở Công nghiệp hoặc Sở Xây dựng thẩm đinh.

Vậy mà Tổng Công ty BCVT (VNPT) hiện vẫn hướng dẫn các Bưu điện tỉnh chuyển Thiết kế cơ sở cho Sở BC-VT thẩm định, vì các Bưu điện tỉnh đều thực hiện theo công văn số 1183/ĐTPT ngày 09 tháng 3 năm 2005 của VNPT gửi các Đơn vị, trong đó có ghi rõ, xin trích 1 đoạn:

"a. Đối với các dự án nhóm B và C chỉ triển khai trên địa bàn tỉnh thành mình, đơn vị cần gửi hồ sơ dự án đến cơ quan quản lý nhà nước tương ứng để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở (điểm 5 Điều 9 NĐ 16/CP), cụ thể là:
- Các dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc dân dụng: Sở Xây dựng.
- Các dự án phát triển mạng lưới, liên quan đến nhiều chuyên ngành nhưng chủ yếu là Bưu chính - Viễn thông: Sở Bưu chính - Viễn thông và CNTT.
- Trong trường hợp tại địa phương chưa có Sở Bưu chính - Viễn thông và CNTT, Giám đốc đơn vị cần có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xin ý kiến chỉ đạo về cơ quan quản lý nhà nước được giao thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư Bưu chính - Viễn thông.
b. Đối với các dự án nhóm B và C xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương, đơn vị cần trình Tổng công ty, Tổng công ty sẽ gửi hồ sơ dự án đến cơ quan quản lý nhà nước tương ứng để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở ".


Cũng trao đổi thêm để bác biết: Hiện nay việc này đang ở giai đoạn quá độ thực hiện Luật XD nên rất nhiều Dự án cáp quang của VNPT làm như vậy. Hơn nữa trong nhà cũng đỡ hơn, tôi thấy có Dự án mang sang Sở Xây dựng họ hoạnh ghê lắm: nào là cáp quang của các bác vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, mà nếu đúng theo quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các bác Giao thông XD thì cáp quang của các bác Bưu điện vào nhà dân hoặc ra giữa ruộng hết?!...

Chuotdong
23-05-2006, 04:17 PM
Ngoài ra tôi muốn hỏi Sở Bưu chính Viễn thông hay Tổng Công ty BCVT có thể là "đầu mối thẩm định Dự án" đối với các công trình của Tổng Cty BCVT được không?; khi đó Sở Bưu chính Viễn thông hay Tổng Công ty BCVT sẽ gửi hồ sơ Thiết kế cơ sở đến Sở XD để thẩm định.

XUAN THUY
24-05-2006, 12:33 PM
Ngoài ra tôi muốn hỏi Sở Bưu chính Viễn thông hay Tổng Công ty BCVT có thể là "đầu mối thẩm định Dự án" đối với các công trình của Tổng Cty BCVT được không?; khi đó Sở Bưu chính Viễn thông hay Tổng Công ty BCVT sẽ gửi hồ sơ Thiết kế cơ sở đến Sở XD để thẩm định.

Theo tôi, công trình cáp quang sẽ gửi cho đầu mối là Sở BCVT thẩm định.
Trong đó: phần liên quan đến XD chính họ sẽ gửi qua Sở Xây dựng, phần liên quan đến giao thông, họ sẽ gửi qua SGTVT, phần liên quan đến PCCC, tương ứng là PCS-PCCC, phần điện vvv...., phần Văn hóa TT sẽ gửi sở VHTT vvvvvvvvvvvvv, phần giải tỏa đền bù thì phải là sở TNMT, UBND... đó là việc của họ. Phần nào vượt thẩm quyền họ sẽ trình lên Bộ BCVT. (Nếu phần việc được trình lên đó thuộc thẩm quyền của bộ khác thì họ gửi qua bộ khác hay là sở quản lý chuyên ngành gửi lên bộ của họ thì tui không biết).
Hehehe, thẩm định lâu là vì thế.

Tổng Cty bưu chính viễn thông không phải là cơ quan quản lý nhà nước, vì thế chỉ dự án liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp của họ thì họ mới là người thay ta trình cho sở BCVT.

Tôi nói mà không biết có phải như vậy không. Hồi trước tui có dự án về Internet Telephony thì làm như thế.

Chuotdong
25-05-2006, 09:53 AM
Tổng Cty bưu chính viễn thông không phải là cơ quan quản lý nhà nước, vì thế chỉ dự án liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp của họ thì họ mới là người thay ta trình cho sở BCVT.

Thế nào là "vốn đầu tư trực tiếp" của VNPT, nghe trừu tượng quá.
Tôi được biết về vốn đầu tư xây dựng cơ bản có: vốn sửa chữa của các đơn vị khai thác mạng; vốn phân cấp của VNPT cho các Đơn vị thành viên; vốn tập trung đầu tư phát triển của VNPT; vốn ODA, vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh

XUAN THUY
25-05-2006, 10:51 AM
Thế nào là "vốn đầu tư trực tiếp" của VNPT, nghe trừu tượng quá.
Tôi được biết về vốn đầu tư xây dựng cơ bản có: vốn sửa chữa của các đơn vị khai thác mạng; vốn phân cấp của VNPT cho các Đơn vị thành viên; vốn tập trung đầu tư phát triển của VNPT.

Vốn trực tiếp = vốn tập trung đầu tư phát triển của VNPT, còn vốn sửa chữa của các đơn vị khai thác mạng; vốn phân cấp của VNPT cho các Đơn vị thành viên thì tuỳ trường hợp.

Việc bạn xin phê duyệt cái gì đó tức là bạn đang là chủ đầu tư hay làm thay cho (đứng tên của) chủ đầu tư. Vì thế bạn phải xem lại các văn bản liên quan xem chủ đầu tư là ai, VNPT hay là đơn vị dưới. Nếu tiền của VNPT nhưng họ ủy quyền cho Bưu điện tỉnh đầu tư (vốn phân cấp vvv) thì cần gì phải thông qua VNPT. Tuy nhiên nếu hệ thống cáp đó có dính dáng đến tổng thể phát triển của tổng công ty VNPT thì bạn lại phải "xin ý kiến" của họ rồi, vì chủ đầu tư là công ty con thuộc công ty mẹ VNPT. Tóm lại là bạn gửi hồ sơ của bạn đến họ.

Xin nhắc lại, bạn (nhà thầu xây dựng) đang làm thay vai trò cho chủ đầu tư, vì thế bạn phải làm việc với nhân viên liên quan của chủ đầu tư và làm theo hướng dẫn của họ, chứ tự bạn không thể độc diễn việc này thay cho chủ đầu tư.

Chuotdong
25-05-2006, 12:46 PM
Xin nhắc lại, bạn (nhà thầu xây dựng) đang làm thay vai trò cho chủ đầu tư, vì thế bạn phải làm việc với nhân viên liên quan của chủ đầu tư và làm theo hướng dẫn của họ, chứ tự bạn không thể độc diễn việc này thay cho chủ đầu tư.
Cám ơn bạn, tôi chỉ "tư vấn" cho Chủ đầu tư thôi, thời gian đâu mà làm thay cho họ. Tuy nhiên nếu Chủ đầu tư làm không đúng thủ tục thì đôi khi gây hậu quả các bên liên quan phải gánh chịu (phải Thiết kế lại, phải xin phép thi công lại.v.v....)

XUAN THUY
25-05-2006, 03:57 PM
Cám ơn bạn, tôi chỉ "tư vấn" cho Chủ đầu tư thôi, thời gian đâu mà làm thay cho họ. Tuy nhiên nếu Chủ đầu tư làm không đúng thủ tục thì đôi khi gây hậu quả các bên liên quan phải gánh chịu (phải Thiết kế lại, phải xin phép thi công lại.v.v....)

Ok, việc này phải theo thỏa thuận từ đầu giữa hai bên, cụ thể hơn là trên hợp đồng.
Thông thường chủ đầu tư, nhất là chủ đầu tư nước ngoài, giao cho Tư vấn làm thay họ.

nguyenngoc74
08-09-2006, 12:28 PM
Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A được quy định như sau:


đ) Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

- Riêng thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) do Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Sở nào được quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Sở đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sở đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở liên quan đến phần công nghệ chính và các Sở, Ban, ngành khác có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, ... thì Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đó.


Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình phê duyệt thiết kế cơ sở cùng với quyết định đầu tư

Bác cho E hỏi ở chỗ với những nguồn vốn cổ phần, vốn doanh nghiệp, vốn vay của các tổ chức... thì Sở Xây dựng có phải thẩm định thiết kế cơ sở không? Còn trường hợp nhà ở riêng lẻ xây cao tầng (10 tầng chẳng hạn) thì xử lý như thế nào?:confused:

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
08-09-2006, 01:30 PM
Xin lưu ý, do thẩm định TKCS chỉ gồm các nội dung định tính mà không định lượng nên Chủ đầu tư không được thuê bất ký ai để thẩm tra cả
Cái này có đúng không vậy bác? Sao em thấy TKCS ở em toàn thuê TV ngang cấp hoặc hơn thẩm định hết.

nguyenngoc74
08-09-2006, 03:18 PM
TKCS chỉ phê duyệt phương án thiết kế chứ không đi sâu vào tính toán, chi tiết. Còn các nội dung nữa là kiểm tra sự phù hợp với quy mô đầu tư, kiểm tra pháp nhân của đơn vị tư vấn, kiểm tra về các yêu cầu đấu nối với hạ tầng khu vực (đối với công trình dân dụng).:)

inspector
09-09-2006, 10:07 PM
Cái này có đúng không vậy bác? Sao em thấy TKCS ở em toàn thuê TV ngang cấp hoặc hơn thẩm định hết.

Ở em là ở đâu để BXD có văn bản nhắc nhở. Họ làm như vậy là sai.
Chỉ khi thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, nếu Chủ đầu tư không thẩm định được nội dung nào thì mới thuế tư vấn thẩm tra nội dung đó

inspector
09-09-2006, 10:10 PM
Bác cho E hỏi ở chỗ với những nguồn vốn cổ phần, vốn doanh nghiệp, vốn vay của các tổ chức... thì Sở Xây dựng có phải thẩm định thiết kế cơ sở không? Còn trường hợp nhà ở riêng lẻ xây cao tầng (10 tầng chẳng hạn) thì xử lý như thế nào?:confused:

Việc thẩm định thiết kế cơ sở không phân biệt công trình sử dụng nguồn vốn

Nhà ở riêng lẻ 10 tầng phải được SXD thẩm định TKCS

inspector
09-09-2006, 10:20 PM
Vậy mà Tổng Công ty BCVT (VNPT) hiện vẫn hướng dẫn các Bưu điện tỉnh chuyển Thiết kế cơ sở cho Sở BC-VT thẩm định, vì các Bưu điện tỉnh đều thực hiện theo công văn số 1183/ĐTPT ngày 09 tháng 3 năm 2005 của VNPT gửi các Đơn vị, trong đó có ghi rõ, xin trích 1 đoạn:

"a. Đối với các dự án nhóm B và C chỉ triển khai trên địa bàn tỉnh thành mình, đơn vị cần gửi hồ sơ dự án đến cơ quan quản lý nhà nước tương ứng để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở (điểm 5 Điều 9 NĐ 16/CP), cụ thể là:
- Các dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc dân dụng: Sở Xây dựng.
- Các dự án phát triển mạng lưới, liên quan đến nhiều chuyên ngành nhưng chủ yếu là Bưu chính - Viễn thông: Sở Bưu chính - Viễn thông và CNTT.- Trong trường hợp tại địa phương chưa có Sở Bưu chính - Viễn thông và CNTT, Giám đốc đơn vị cần có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xin ý kiến chỉ đạo về cơ quan quản lý nhà nước được giao thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư Bưu chính - Viễn thông.
b. Đối với các dự án nhóm B và C xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương, đơn vị cần trình Tổng công ty, Tổng công ty sẽ gửi hồ sơ dự án đến cơ quan quản lý nhà nước tương ứng để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở ".Ở đây có chuyện không rõ ràng , đó là Các dự án phát triển mạng lưới, liên quan đến nhiều chuyên ngành nhưng chủ yếu là Bưu chính - Viễn thông là dự án nảo? Đó có phải là dự án đầu tư xây dựng không? Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP chỉ bàn về dự án đầu tư xây dưng. Nếu là phần mềm điều hành quản lý của các tram. mạng thì đâu có phải là đối tượng bàn ở đây. Văn bản trên chưa nêu rõ là loại dự án nào. Xin lưu ý về thuật ngữ Công trình xây dựng : " Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác." Chính vì thế mà Dự án phóng quả vệ tinh lên quỹ đạo đâu có phải là dự án đầu tư xây dựng

nguyenngoc74
10-09-2006, 05:09 PM
Việc thẩm định thiết kế cơ sở không phân biệt công trình sử dụng nguồn vốn

Nhà ở riêng lẻ 10 tầng phải được SXD thẩm định TKCS

Bác cho E hỏi chỗ nào quy định rõ về TKCS nhà ở tư nhân không, E thấy ở Nghị định 16 nêu nhà ở tư nhân không cần thẩm định TKCS:)

cauBTCT
11-09-2006, 02:32 PM
Có mấy vấn đề này trong nghị định 16 và 209 chưa rõ nên em nhờ các bác giúp :
1. Công viên, cây xanh thì thuộc loại công trình nào, và phân nhóm ra sao?
2. Chiếu sáng dọc đường cũng vậy, thuộc loại nào? Theo ND 209 thì chiếu sáng là công trình hạ tầng, nhưng trong bảng phân cấp công trình thì k có. Sở chuyên ngành nào thẩm định TKCS hạng mục chiếu sáng trong dự án hạ tầng khu dân cư.
3. Thiết kế cơ sở hạng mục chiếu sáng dọc đường, đơn vị tw vấn có cần phải có giấy phép hoặt động điện lực k?
cám ơn các bác!

Chuotdong
12-09-2006, 01:16 PM
Ở đây có chuyện không rõ ràng , đó là Các dự án phát triển mạng lưới, liên quan đến nhiều chuyên ngành nhưng chủ yếu là Bưu chính - Viễn thông là dự án nào? Đó có phải là dự án đầu tư xây dựng không? Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP chỉ bàn về dự án đầu tư xây dưng. Nếu là phần mềm điều hành quản lý của các tram. mạng thì đâu có phải là đối tượng bàn ở đây. Văn bản trên chưa nêu rõ là loại dự án nào. Xin lưu ý về thuật ngữ Công trình xây dựng : " Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác." Chính vì thế mà Dự án phóng quả vệ tinh lên quỹ đạo đâu có phải là dự án đầu tư xây dựng
Nhất trí hoàn toàn với bác, ở đây chỉ muốn trao đổi với bác về các dự án có Xây dựng thôi, cụ thể là những dự án "chôn Cáp quang" dọc hè, lòng đường; những Dự án chôn cáp này VNPT coi là "chủ yếu là Bưu chính-Viễn thông" đó bác, mặc dù có đào đường ...
Bí quá chia nhỏ lập thành các Báo cáo KTKT cho đỡ phải qua khâu Thẩm định TKCS :cool: Còn khâu xin phép thi công thì cho Nhà thầu xây dựng lo lót sau, chủ đầu tư khoẻ

nguyenngoc74
12-09-2006, 04:49 PM
Nội dung thẩm định và phê duyệt của Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Thiết kế cơ sở giống nhau. Nhưng sao lâu rồi vẫn chưa thấy quy định cụ thể của hồ sơ thiết kế nhỉ, làm các đơn vị tư vấn lập mỗi người một kiểu, nhiều lúc thấy lôi thôi quá.:D

inspector
12-09-2006, 08:18 PM
Nội dung thẩm định và phê duyệt của Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Thiết kế cơ sở giống nhau. Nhưng sao lâu rồi vẫn chưa thấy quy định cụ thể của hồ sơ thiết kế nhỉ, làm các đơn vị tư vấn lập mỗi người một kiểu, nhiều lúc thấy lôi thôi quá.:D

Điều 7. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

1. Nội dung phần thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, bảo đảm đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

2. Thuyết minh thiết kế cơ sở được trình bày riêng hoặc trình bày trên các bản vẽ để diễn giải thiết kế với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
b) Thuyết minh công nghệ: giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế xây dựng.
c) Thuyết minh xây dựng:
- Khái quát về tổng mặt bằng: giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ và toạ độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối; diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội dung cần thiết khác.
- Đối với công trình xây dựng theo tuyến: giới thiệu tóm tắt đặc điểm tuyến công trình, cao độ và tọa độ xây dựng, phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến; hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác của công trình nếu có;
- Đối với công trình có yêu cầu kiến trúc: giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận; ý tưởng của phương án thiết kế kiến trúc; màu sắc công trình; các giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, văn hoá, xã hội tại khu vực xây dựng;
- Phần kỹ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phương án gia cố nền, móng, các kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục các phần mềm sử dụng trong thiết kế;
- Giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
- Dự tính khối lượng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư và thời gian xây dựng công trình.

3. Các bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

a) Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu;
b) Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng;
c) Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sản xuất kinh doanh thì tuỳ theo tính chất, nội dung của dự án có thể giảm bớt một số nội dung thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này nhưng phải bảo đảm yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, xác định được tổng mức đầu tư và tính toán được hiệu quả đầu tư của dự án.

5. Số lượng thuyết minh và các bản vẽ của thiết kế cơ sở được lập tối thiểu là 09 bộ.

cauBTCT
13-09-2006, 05:44 PM
Có mấy vấn đề này trong nghị định 16 và 209 chưa rõ nên em nhờ các bác giúp :
1. Công viên, cây xanh thì thuộc loại công trình nào, và phân nhóm ra sao?
2. Chiếu sáng dọc đường cũng vậy, thuộc loại nào? Theo ND 209 thì chiếu sáng là công trình hạ tầng, nhưng trong bảng phân cấp công trình thì k có. Sở chuyên ngành nào thẩm định TKCS hạng mục chiếu sáng trong dự án hạ tầng khu dân cư.
3. Thiết kế cơ sở hạng mục chiếu sáng dọc đường, đơn vị tw vấn có cần phải có giấy phép hoặt động điện lực k?
cám ơn các bác!
Em có thắc mắc không biết hỏi ai, bác Inspector giúp em với

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
15-09-2006, 01:28 PM
Chỉ khi thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, nếu Chủ đầu tư không thẩm định được nội dung nào thì mới thuế tư vấn thẩm tra nội dung đó
Em thì không hiểu gì mấy về loại này, chỉ nghe nói lại thế thôi!
Anh có thể cho em biết điều luật nào qui định về không cho phép này không, nếu được mong anh cho file kèm.
Cảm ơn anh!

inspector
16-09-2006, 07:03 PM
Em thì không hiểu gì mấy về loại này, chỉ nghe nói lại thế thôi!
Anh có thể cho em biết điều luật nào qui định về không cho phép này không, nếu được mong anh cho file kèm.
Cảm ơn anh!

III- Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 9 của NĐ 16/CP:

1. Người quyết định đầu tư chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt.

2. Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định. Riêng các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, thì chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án tới đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ thành lập để thẩm định. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, thì chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án tới đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định.

3. Các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý tài chính của Đảng, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp (dưới đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư thì đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi hồ sơ dự án tới các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến nội dung thẩm định dự án để lấy ý kiến.

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, việc thẩm định dự án được thực hiện như sau:

a) Các dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định đầu tư hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp thì đơn vị chuyên môn được giao làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án để trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

b) Các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp và các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư thì đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi hồ sơ dự án tới các Sở, Ban, ngành để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định dự án và có thể mời đại diện của các Sở, chuyên gia có năng lực tham gia thẩm định dự án.

5. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

6. Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) tới cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 9 của NĐ 16/CP để thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định; đồng thời gửi hồ sơ dự án tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến dự án. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở theo mẫu tại phụ lục số 1 của Thông tư này.

7. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở để đánh giá và đề xuất ý kiến để người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo mẫu tại phụ lục số 3 của Thông tư này.

8. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A được quy định tại điểm a, d, đ khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP:

- Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Bộ nào được quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Bộ đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Bộ đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ liên quan đến phần công nghệ chính, các Bộ, ngành khác và địa phương có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

9. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C được quy định tại điểm a, d, đ khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP:

- Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

Riêng thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) do Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Sở nào được quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Sở đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sở đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở liên quan đến phần công nghệ chính và các Sở, Ban, ngành khác có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, ... thì Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đó.

10. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tới đơn vị đầu mối thẩm định dự án theo thời gian quy định tại khoản 8 Điều 9 của NĐ 16/CP; đồng thời gửi một bản tới Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình.

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở được lập theo mẫu tại phụ lục số 2 của Thông tư này.

IV- Về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 10 của NĐ 16/CP:

Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự hợp lý về bố trí mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật,….

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với thuyết minh của dự án về quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế; các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

3. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.

4. Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.

5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập dự án và thiết kế cơ sở theo quy định.


Với nội dung thẩm định nêu trên chỉ mang tính chất định tính mà không định lượng nên không cần thuê tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở

huycdc
16-09-2006, 08:21 PM
Nghe nói đã có bản Nghị định 16 sửa đổi lần cuối, đã trình Thủ Tướng ký để ban hành trong tháng 9 này. Bác nào đã có file chưa, chia sẻ cho anh em xem với.

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
18-09-2006, 01:19 PM
III- Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 9 của NĐ 16/CP:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, ... thì Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đó.

Có nghĩa nếu sở báo cáo UBND đề nghị Bộ thẩm định, Bộ lại giao cho 1 đơn vị trực thuộc thẩm định (là TVTK thuộc Bộ) thì vẫn được phải không anh?:rolleyes:

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
18-09-2006, 01:27 PM
Các bác cho em hỏi: trong trường hợp xảy ra sự cố mà do TVTK tính toán thiết kế sai thì phía thẩm định công trình đó có chịu trách nhiệm trước pháp luật không và nếu có thì mức độ thế nào? Và trách nhiệm thẩm định có thẩm định khối lượng không? Vì em thấy có nơi chỉ ghi : tổ chức thẩm định chỉ thẩm định về mặt qui mô, kỹ thuật, dự toán, còn khối lượng tổ chức thẩm định không thẩm định. Như vậy, có đúng không?

inspector
18-09-2006, 07:53 PM
Có nghĩa nếu sở báo cáo UBND đề nghị Bộ thẩm định, Bộ lại giao cho 1 đơn vị trực thuộc thẩm định (là TVTK thuộc Bộ) thì vẫn được phải không anh?:rolleyes:

Không phải là tư vấn mà là cơ quan trực thuộc BỘ, thí dụ như : Vụ khảo sát thiết kế ( BXD), Cục giám định ( Bộ GTVT), Cục quản lý công trình xây dựng ( BNNPTNT)....

inspector
18-09-2006, 08:00 PM
Các bác cho em hỏi: trong trường hợp xảy ra sự cố mà do TVTK tính toán thiết kế sai thì phía thẩm định công trình đó có chịu trách nhiệm trước pháp luật không và nếu có thì mức độ thế nào? Và trách nhiệm thẩm định có thẩm định khối lượng không? Vì em thấy có nơi chỉ ghi : tổ chức thẩm định chỉ thẩm định về mặt qui mô, kỹ thuật, dự toán, còn khối lượng tổ chức thẩm định không thẩm định. Như vậy, có đúng không?

Trước hết trách nhiệm thuộc về Nhà thầu thiết kế , sau đó là đến Tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế, tiếp đến là bộ phận có chức năng thẩm định của Chủ đầu tư và cuối cùng là chủ đầu tư.

Em cần phân biệt giữa thẩm tra và thẩm định và đọc lại 1 lần nữa về trách nhiệm thẩm định của Chủ đầu tư:

Điều 16. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình

1. Thẩm định, phê duyệt:
a) Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự án;
b) Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục, công trình trước khi đưa ra thi công phải được thẩm định, phê duyệt.

2. Nội dung thẩm định thiết kế:

a) Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt;
b) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
c) Đánh giá mức độ an toàn công trình;
d) Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ, nếu có;
đ) Bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ;

3. Nội dung thẩm định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình gồm:

a) Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
b) Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định;
c) Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

4. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Tuỳ theo yêu cầu của chủ đầu tư, việc thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán có thể thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này.

5. Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn và được tính vào tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình.

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
19-09-2006, 12:59 PM
Không phải là tư vấn mà là cơ quan trực thuộc BỘ, thí dụ như : Vụ khảo sát thiết kế ( BXD), Cục giám định ( Bộ GTVT), Cục quản lý công trình xây dựng ( BNNPTNT)....
Thế TEDI có phải là cơ quan trực thuộc Bộ GTVT không anh?
Anh có thể giải thích cho em sự khác nhau giữa thẩm tra và thẩm định dự án. Hai cái này em thấy lằng nhằng quá, với lại khi thẩm tra xong làm báo cáo lại thấy không có mẫu báo cáo kết quả thẩm tra chỉ có mẫu của thẩm định thôi.

huycdc
19-09-2006, 01:36 PM
Thế TEDI có phải là cơ quan trực thuộc Bộ GTVT không anh?
Anh có thể giải thích cho em sự khác nhau giữa thẩm tra và thẩm định dự án. Hai cái này em thấy lằng nhằng quá, với lại khi thẩm tra xong làm báo cáo lại thấy không có mẫu báo cáo kết quả thẩm tra chỉ có mẫu của thẩm định thôi.

TEDI là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Không phải là một cơ quan "có thẩm quyền" của Bộ.

Thẩm tra dự án do một cơ quan Tư vấn độc lập thực hiện, kiểu như TEDI thực hiện.
Thẩm định dự án là do Chủ đầu tư thực hiện hoặc một cơ quan nhà nước có thẩm quyền như các Sở, Bộ ... (không phải là doanh nghiệp).
Cơ quan có thẩm quyền thường ra báo cáo thẩm định dựa trên báo cáo thẩm tra của cơ quan (doanh nghiệp ) tư vấn.
Như vậy thì các báo cáo do Doanh nghiệp lập gọi là Thẩm tra, do Cơ quan Nhà nước hoặc CĐT lập gọi là Thẩm định.
Không biêt giải thích như vậy chú Hậu đã rõ chưa.

nguyenngoc74
19-09-2006, 07:08 PM
III- Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 9 của NĐ 16/CP:

9. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C được quy định tại điểm a, d, đ khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP:

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

Với nội dung thẩm định nêu trên chỉ mang tính chất định tính mà không định lượng nên không cần thuê tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở

Vậy Bác cho hỏi với nguồn vốn ngoài ngân sách thì thực hiện thẩm định TKCS theo quy định tại điểm nào?

inspector
19-09-2006, 11:10 PM
Thế TEDI có phải là cơ quan trực thuộc Bộ GTVT không anh?
Anh có thể giải thích cho em sự khác nhau giữa thẩm tra và thẩm định dự án. Hai cái này em thấy lằng nhằng quá, với lại khi thẩm tra xong làm báo cáo lại thấy không có mẫu báo cáo kết quả thẩm tra chỉ có mẫu của thẩm định thôi.

Thẩm tra là công việc của tư vấn thiết kế không tham gia thiết kế thực hiện việc tính toán, kiểm tra lai. Kết quả thẩm tra việc gì mà phải cần mẫu. Chủ đầu tư thuê gì thì làm nấy. Làm cái gì thì phải có báo cáo cái ấy.

Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của 4 Bộ ( đối với TKCS thuộc dự án nhóm A ) và 4 Sở địa phương ( đối với TKCS thuộc dự án B,C)

Thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư.

Kết quả thẩm định thì có mẫu .

Có thế thôi. Có gì mà lằng nhằng.

Điều cần lưu ý : sau khi thuê tư vấn thẩm tra thì cơ quan có chức năng của Chủ đầu tư vẫn phải thẩm định trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế ( bằng quyết định và dấu đóng vào từng bản vẽ )

Chủ đầu tư không được phê duyệt thiết kế dựa trên kết quả thẩm tra do tư vấn thực hiện.

inspector
19-09-2006, 11:13 PM
Vậy Bác cho hỏi với nguồn vốn ngoài ngân sách thì thực hiện thẩm định TKCS theo quy định tại điểm nào?

Việc thẩm định TKCS không phân biệt nguồn vốn sử dụng trong dự án đầu tư xây dưng. Điều đó có nghĩa là TKCS của các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vẫn thực hiện thẩm định như quy định

nguyenngoc74
24-09-2006, 08:19 PM
Việc thẩm định TKCS không phân biệt nguồn vốn sử dụng trong dự án đầu tư xây dưng. Điều đó có nghĩa là TKCS của các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vẫn thực hiện thẩm định như quy định

Có nhiều người chỉ yêu cầu căn cứ vào Nghị định, Thông tư. Mà E thấy quả thực trong nội dung của phần thẩm định chưa nói đến nguồn vốn này:confused:

phuho5nam
29-10-2006, 07:48 PM
Thầy trả lời giúp em với:
theo nghị định 16 thì chủ đầu tư được quyền thẩm định thiết kế bản vẻ thi công - dự toán của tất cả những công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuât. sau đó trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuât.
Em ở Ban QLDA huyện thì UBND huyện là cấp thẩm quyền quyết đinh. vậy nhưng khi Ban QLDA thẩm định, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong báo cáo kinh tế kỹ thuật thì UBND huyện nói Ban QLDA làm như vậy là sại Ban QLDA không có quyền ra quyết đinh nhờ thầy trả lời giúp cho em rọ

inspector
29-10-2006, 10:01 PM
Có nhiều người chỉ yêu cầu căn cứ vào Nghị định, Thông tư. Mà E thấy quả thực trong nội dung của phần thẩm định chưa nói đến nguồn vốn này:confused:


Nghị định 112/2006/NDD-CP

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án.

2. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư để tổ chức thẩm định dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết.

3. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

a) Cơ quan cấp Bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối tổ chức thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định dự án.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư.

4. Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thì việc thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ.

6. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau:

Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều;

Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng một công trình dân dụng dưới 20 tầng thì Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trong các Bộ nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án.

Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan để thẩm định thiết kế cơ sở.

b) Đối với các dự án nhóm B, C, không phân biệt nguồn vốn, trừ các dự án nhóm B, C quy định tại điểm c, điểm d khoản này, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau:

Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều;

Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

Riêng dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thì Sở Xây dựng hoặc Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Ủy ban nhõn dõn cấp tỉnh quy định.

Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trong các Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan để thẩm định thiết kế cơ sở.

c) Đối với các dự án nhóm B, C do Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước đầu tư thuộc chuyên ngành do mình quản lý thì các Bộ, doanh nghiệp này tự tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở sau khi có ý kiến của địa phương về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.

d) Đối với các dự án nhóm B, C có công trình xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương thì Bộ được quy định tại điểm a khoản này tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và có trách nhiệm lấy ý kiến của địa phương nơi có công trình xây dựng về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.

7. Cơ quan tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tới đơn vị đầu mối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 30 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

inspector
29-10-2006, 10:28 PM
Thầy trả lời giúp em với:
theo nghị định 16 thì chủ đầu tư được quyền thẩm định thiết kế bản vẻ thi công - dự toán của tất cả những công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuât. sau đó trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuât.
ình
Em ở Ban QLDA huyện thì UBND huyện là cấp thẩm quyền quyết đinh. vậy nhưng khi Ban QLDA thẩm định, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong báo cáo kinh tế kỹ thuật thì UBND huyện nói Ban QLDA làm như vậy là sại Ban QLDA không có quyền ra quyết đinh nhờ thầy trả lời giúp cho em rọ

Trả lời:

Trước hết em cần hiểu rõ về Chủ đầu tư, cụ thể là theo quy định của Nghị định 112/2006/NĐ-CP như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

"1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

a) Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là một trong các cơ quan, tổ chức sau: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (gọi chung là cơ quan cấp Bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và doanh nghiệp nhà nước.

b) Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình.

Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì người quyết định đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư, người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ cho đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư để quản lý đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn thành."

Đối với trường hợp dự án do UBND tỉnh duyệt thì UBND UBND huyện được chọn làm chủ đầu tư . Vói tư cách là Chủ đầu tư , UBND huyện sẽ thành lập BQLDA. Ban này được thực hiện theo quy định của Nghị định 112/2006/NDD-CP như sau:

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:
"Điều 35. Các hình thức quản lý dự án

1. Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng.

2. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể không lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

"Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án

1. Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án.

2. Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền."

Khi UBND huyện duyệt dự án đầu tư xây dựng, thì chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình. Khi này Chủ đầu tư tất nhiên không phải là BQLDA của huyện nữa .

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"1. Khi đầu tư xây dựng các công trình sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt:

a) Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

b) Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình."

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật."

Nếu theo hai mô hình quản lý dự án nêu trên thì BQLDA của em không phải là chủ đầu tư mà UBND huyện phải chọn lại chủ đầu tư. Trong trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư, UBND huyện có thể chọn BQLDA làm chủ đầu tư và giao nhiệm vụ cho đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với BQLDA (chủ đầu tư) để quản lý đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn thành. Khi đó BQLDA chỉ được thẩm định TKBVTC với các nội dung như thẩm định TKCS. UBND huyện sẽ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật như phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng , trong đó có tổng mức đầu tư ( không phải là dự toán). Sau đó Chủ đầu tư (BQLDA) vẫn phải phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán trước khi mời thầu .

nguyenngoc74
30-10-2006, 11:18 AM
- Bác cho hỏi bao giờ thì nghị định 112 có hiệu lực vậy, E tìm trên mấy trang web công báo thấy khó khăn quá, không biết phải tìm ở đâu nữa?
- Cái 112 điều chỉnh 16 E thấy hơi nhiều, sao mình không thay luôn cho nó gọn nhỉ?:D

co1972nguyen
30-10-2006, 11:31 AM
-Cái 112 điều chỉnh 16 E thấy hơi nhiều, sao mình không thay luôn cho nó gọn nhỉ?:D
Cái Bác này buồn cười người ta phải thay lên đổi xuống thì mới có việc làm, mới rút được tiền từ ngân sách ra chứ (ngân sách đầu tư cho phát triển xây dựng, lập đề á nghiên cứu), sau đó còn tổ chức các lớp bồi dưởng, hướng dẫn thi hành cũng kiếm được chút ít nữa chứ sau đó chán chế mới thay đổi luôn cái chính , không lẽ bác đọc xong là hiểu liên à.............. nghị định đọc mà hiểu là chết liền

danthanh
08-11-2006, 10:07 PM
Tôi vẫn chưa biết rõ bản vẽ thiết kế cơ sở có khác với bản vẽ thiết kế sơ bộ không. Nếu như bản vẽ thiết kế cơ sở là căn để xác định được tổng mức đầu tư thì có vẻ mơ hồ quá. Nếu giống thiết kế sơ bộ thì cũng xác định được tổng mức đầu tư thông qua suất đầu tư. Như vậy thì các bản vẽ kết cấu, điện , nước, chống cháy chỉ để là "múa minh họa". Còn nếu để xác định được tổng mức đầu tư một cách chính xác thì phải thông qua dự toán tức là phải có bản vẽ Thiết kế thi công.
Hiểu thiết kế cơ sở như thế nào cho chính xác đây? Ai biết chỉ giáo cho tui với.

inspector
09-11-2006, 06:13 PM
Tôi vẫn chưa biết rõ bản vẽ thiết kế cơ sở có khác với bản vẽ thiết kế sơ bộ không. Nếu như bản vẽ thiết kế cơ sở là căn để xác định được tổng mức đầu tư thì có vẻ mơ hồ quá. Nếu giống thiết kế sơ bộ thì cũng xác định được tổng mức đầu tư thông qua suất đầu tư. Như vậy thì các bản vẽ kết cấu, điện , nước, chống cháy chỉ để là "múa minh họa". Còn nếu để xác định được tổng mức đầu tư một cách chính xác thì phải thông qua dự toán tức là phải có bản vẽ Thiết kế thi công.
Hiểu thiết kế cơ sở như thế nào cho chính xác đây? Ai biết chỉ giáo cho tui với.

trả lời

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
"Điều 7. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

1. Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được cỏc phương ỏn thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm cỏc nội dung:

a) Đặc điểm tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
b) Kết cấu chịu lực chính của công trình ; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình , sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;
c) Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình ;
d) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
b) Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc ;
c) Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ ;
d) Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình ; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình ."

khungkhung79
07-01-2011, 03:34 PM
Ở em là ở đâu để BXD có văn bản nhắc nhở. Họ làm như vậy là sai.
Chỉ khi thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, nếu Chủ đầu tư không thẩm định được nội dung nào thì mới thuế tư vấn thẩm tra nội dung đó
Em nghĩ là Bác đã nhầm! Nghị định 12-CP (Điều 10) đã cho phép Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra thiết kế cơ sở!

ks.thanhtan
09-01-2011, 09:41 PM
Em nghĩ là Bác đã nhầm! Nghị định 12-CP (Điều 10) đã cho phép Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra thiết kế cơ sở!
Các bài viết của bác Inspector là từ năm 2006 và vào thời điểm đó là đúng-vì khi đó nghị định 12/CP năm 2009 và nghị định số 83/CP bổ sung của nghị định 12/CP chưa ra đời bạn ạ. Sau khi có nghị định 12/2009/NĐ-CP mới ra đời thì các nghị định trước đây về QLDA đầu tư xây dựng công trình đều bị bãi bỏ. Bộ xây dựng đã có thông tư số 03/2009/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định 12/CP và đến thời điểm này thì vẫn là cơ sở mới nhất để thực hiện về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.:cool:

nguyen.tanan
15-01-2013, 01:10 AM
Chào cả nhà!
Hôm nay em có vấn đề như này nhờ cả nhà giúp:
Bên em là đơn vị tư vấn thiết kế, Sếp đem về bộ hồ sơ thiết kế cơ sở + thuyết minh TKCS kêu nhân viên Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở cho dự án đầu tư Nhà máy xay xát này. Vậy mình hỏi là mình thẩm định Hồ sơ thiết kế cơ sở thì có đúng chức năng không ? vì trước giờ mình thấy thẩm định là Sở kế hoạch Đầu tư nên nay nhận hs thấy hơi bỡ ngỡ. cám ơn cả nhà.
Dự án sử dụng vốn tư nhân.

Hoanui
15-01-2013, 01:42 AM
Chào cả nhà!
Hôm nay em có vấn đề như này nhờ cả nhà giúp:
Bên em là đơn vị tư vấn thiết kế, Sếp đem về bộ hồ sơ thiết kế cơ sở + thuyết minh TKCS kêu nhân viên Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở cho dự án đầu tư Nhà máy xay xát này. Vậy mình hỏi là mình thẩm định Hồ sơ thiết kế cơ sở thì có đúng chức năng không ? vì trước giờ mình thấy thẩm định là Sở kế hoạch Đầu tư nên nay nhận hs thấy hơi bỡ ngỡ. cám ơn cả nhà.
Dự án sử dụng vốn tư nhân.

Vai của Công ty Bác chỉ là "Thẩm tra Thiết kế cơ sở" Dự án của Chủ đầu tư là tư nhân thôi nhé (bất kể là vốn Tư nhân hay Ngân sách). Với vốn tư nhân, thường Chủ đầu tư sẽ thuê Tư vấn độc lập làm Báo cáo Thẩm tra (không phải là thẩm định nhé Bạn) rồi nộp Hồ sơ Dự án + Báo cáo thẩm tra tới Sở KH&ĐT, sau đó Sở KH&ĐT ra văn bản chấp thuận báo cáo tỉnh để Tỉnh ra văn bản cho phép đầu tư. Với vốn đầu tư là Ngân sách thì Báo cáo thẩm tra của bên thứ 3 có cũng vứt đi, Sở KH&ĐT sẽ làm Báo cáo Thẩm định.

nguyen.tanan
15-01-2013, 01:51 AM
Vai của Công ty Bác chỉ là "Thẩm tra Thiết kế cơ sở" Dự án của Chủ đầu tư là tư nhân thôi nhé (bất kể là vốn Tư nhân hay Ngân sách). Với vốn tư nhân, thường Chủ đầu tư sẽ thuê Tư vấn độc lập làm Báo cáo Thẩm tra (không phải là thẩm định nhé Bạn) rồi nộp Hồ sơ Dự án + Báo cáo thẩm tra tới Sở KH&ĐT, sau đó Sở KH&ĐT ra văn bản chấp thuận báo cáo tỉnh để Tỉnh ra văn bản cho phép đầu tư. Với vốn đầu tư là Ngân sách thì Báo cáo thẩm tra của bên thứ 3 có cũng vứt đi, Sở KH&ĐT sẽ làm Báo cáo Thẩm định.

Vâng cám ơn Bác nhiều nhé. Em cũng nghĩ như thế.
Trong báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ TKCS có kết luận về phần chịu lực không bác. vì tkcs thì chưa có Thuyết minh tính toán kết cấu. Và chi phí thẩm tra lấy như thế nào? mong các bác giúp đỡ.

Hoanui
15-01-2013, 02:21 AM
Vâng cám ơn Bác nhiều nhé. Em cũng nghĩ như thế.
Trong báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ TKCS có kết luận về phần chịu lực không bác. vì tkcs thì chưa có Thuyết minh tính toán kết cấu.

Tuy hồ sơ không có Thuyết minh tính toán nhưng trong Thuyết minh Thiết kế cơ sở Tư vấn sẽ phải có phần tóm tắt tính toán gồm: Thông số đầu vào thế nào? tính toán ra kết quả thế nào? Tư vấn lập Thiết kế cơ sở chọn thế nào..... Trên cơ sở đó Bác kiểm tra xem đầu vào đã đúng, đủ chưa, có phù hợp với khu vực đó theo tiêu chuẩn yêu cầu tính toán không. Kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn thế nào, đã áp dụng tiêu chuẩn mới chưa hay vẫn dùng tiêu chuẩn cũ. Rồi trên cơ sở số liệu đầu vào đó Bác chạy kiểm tra nội lực rồi so sánh, rồi kết luận & kiến nghị gì. Đấy là làm theo bài chuẩn thì chẳng khác gì là mình đi làm thiết kế cơ sở từ đầu, mà Chi phí Tư vấn thẩm tra thì bèo mà làm bài bản như vậy thì chỉ húp Cháo thôi nên Bác đề nghị họ cấp Thuyết minh tính toán rồi kiểm tra cho nhanh, kiểm tra sơ bộ theo đúng thông số của họ mà đưa ra khuyến nghị. Làm thật thì chết.:D