PDA

View Full Version : Nhà thầu giám sát hay Nhà thầu tư vấn giám sát?


batdac_di
07-11-2006, 11:05 AM
Xin hỏi bác inspector - Từ trước tới nay cứ thấy trên diễn đàn thấy mọi người post bài đều ghi là "Tư vấn giám sát" hiếm thấy có ghi là "Nhà thầu giám sát" - Tuy nhiên em có thắc mắc như sau:
Trong hợp đồng thuê giám sát công trình, CĐT ký kết với đơn vị tư vấn giám sát thực hiện gói thầu giám sát thi công với đủ chức năng là giám sát công trình nhưng chót ghi câu đầu là ".....thực hiện việc tư vấn giám sát cho chủ đầu tư theo ..... " - Vậy chẳng may khi xảy ra tranh chấp - Mọi người - ở đây là pháp luật - sẽ hiểu Đơn vị tư vấn giám sát này là "Nhà thầu giám sát" chịu trách nhiệm giám sát công trình hay chỉ là Đơn vị "tư vấn" giám sát cho CĐT và CĐT vẫn chịu trách nhiệm toàn bộ ???
Em hỏi với khía cạnh "nông cạn" mong Bác thông cảm và trả lời giúp em.

co1972nguyen
07-11-2006, 01:35 PM
Tư vấn giám sát hay nhà thầu giám sát đều là thay mặt chủ đầu tư giải quyết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng công trình (ví dụ Bác sỹ phụ khoa xây nhà làm phòng mạch không có chuyên môn thì thuê kỹ sư xây dựng giám sát chất lượng công trình hộ) , trong quá trình thi công Ông bác sỹ đi công tác xa , vợ Ông xuống công trường thấy phòng đẻ nhỏ yêu cầu thi công nới rộng ra thì ông ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện đó (chi phí phát sinh) tư vấn giám sát chỉ khuyên những yêu cầu về kỹ thuật (phòng lớn hơn thì máy lạnh to hơn) nhưng khi xây nhà xong mà vợ Ông bác sỹ có bầu thì lúc đó phải xem xét đơn vị thi công và tư vấn giám sát là 02 chủ thể chính trên công trường xem ai vi phạm hay chủ đầu tư chịu.............?Vui thôi mà

inspector
08-11-2006, 06:12 PM
Xin hỏi bác inspector - Từ trước tới nay cứ thấy trên diễn đàn thấy mọi người post bài đều ghi là "Tư vấn giám sát" hiếm thấy có ghi là "Nhà thầu giám sát" - Tuy nhiên em có thắc mắc như sau:
Trong hợp đồng thuê giám sát công trình, CĐT ký kết với đơn vị tư vấn giám sát thực hiện gói thầu giám sát thi công với đủ chức năng là giám sát công trình nhưng chót ghi câu đầu là ".....thực hiện việc tư vấn giám sát cho chủ đầu tư theo ..... " - Vậy chẳng may khi xảy ra tranh chấp - Mọi người - ở đây là pháp luật - sẽ hiểu Đơn vị tư vấn giám sát này là "Nhà thầu giám sát" chịu trách nhiệm giám sát công trình hay chỉ là Đơn vị "tư vấn" giám sát cho CĐT và CĐT vẫn chịu trách nhiệm toàn bộ ???
Em hỏi với khía cạnh "nông cạn" mong Bác thông cảm và trả lời giúp em.

Chưa ký hợp đồng thì gọi là Tổ chức tư vấn thực hiện Giám sát thi công xây dựng

Sau ký hợp đồng thì gọi là Nhà thầu giám sát thi công xây dưng.

Tổ , Đội giám sát thi công xây dựng tại công trình chỉ là người làm thuê cho Nhà thầu giám sát thi công xây dưng.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng làm thuê cho chủ đâu tự

Quyền hạn và nghĩa vụ của Nhà thầu giám sát thi công xây dựng đã được quy định tại Điều 90 của Luật Xây dựng

Điều 90. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

a) Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;

b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;

c) Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;

d) Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết;

b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế công trình;

c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

d) Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

e) Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư xây dựng công trình và có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát;

g) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

a) Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thuê tư vấn giám sát trong trường hợp không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng để tự thực hiện;

b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;

c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát;

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng;

đ) Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát;

e) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng;

g) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.