PDA

View Full Version : Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN.


DINH XUAN PHUONG
08-05-2007, 09:39 AM
- 1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
2 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 * 889/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
3 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 * 887/UBXD 12/11/85 Trường
ĐHTL

4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4116-85 * 888/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
5 Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 * 543KHKT/QĐ 27/12/77 Viện KS -TK-TL T.Điên
6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
QPTL.C5.75
1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật
7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 *
QPTL.C8.76
Bộ thuỷ lợi Năm 71 Vụ kỹ thuật
8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá - Quy trình thiết kế. 14TCN-58-88 * 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL
9 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 *
QPTL.C3.75
2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước. 14TCN-26-85 *
QPTL.C1.75
592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô
11 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi ( do sóng và tầu ). 14TCN-28-85
QPTL.C1.78

12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 *
QPTL.C1.75
2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công. TCXD.57.73 * 261-UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ
14 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công (tập I,II,III). 14TCN-54-87 * Vụ kỹ thuật Năm 89 Vụ kỹ thuật
15 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 14TCN-56-88 * 740QĐ/KT 30/9/88 Viện KS -TK-TL
16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 * 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL
17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 * 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL
18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun. 14TCN-81-90 * 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL
19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 * 867QĐ/KT 9/1/88 Trường
ĐHTL

20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 * 895QĐ/KT 27/8/92 Trường
ĐHTL

21 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới. Năm 1983 * bộ thuỷ lợi Năm 1983 Vụ kỹ thuật
22 Hồ chứa vùng đồi. Năm 1976 Vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
23 Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987 Nguyễn Sung - C.ty cơ điện
24 Tiêu chuẩn thiết kế các công trình của hệ thống cải tạo đất. Năm 1984 Vụ kỹ thuật Năm 1984 Vụ kỹ thuật
25 Quy trình thiết kế các hệ thống tưới lúa. BCH.II.25.75 Vụ kỹ thuật Năm 1985 Vụ kỹ thuật dịch từ tài liệu L.xô cũ
26 Tiêu chuẩn thiết kế thuỷ lực tháp điều áp ( ấn độ-tham khảo ). Năm 1988 Viện KH.TK thuỷ lợi Năm 1988 ViệnKS
TK -Tlợi

27 Quy phạm tạm thời để tính tải trọng gió. QP.01.61 1184UB/CQL 20/5/61 UB kế hoạch nhà nước
28 Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 14TCN-10-85 *
QPTL.C6.77
92KT/QĐ 20/9/77 Vụ kỹ thuật
29 Tính toán thuỷ văn công trình cho các giai đoạn quy hoạch và thiết kế-Quy phạm thành phần khối lượng. 14TCN-4-85
QPTL.A1.76

30 Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông. 14TCN-49-86
31 Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi. 14TCN-32-85 *
HDTL.C3.77
1056KT/QĐ 6/10/78 Vụ kỹ thuật
32 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 *
HDTL.C4.76
977TL/QĐ 8/9/77 Đại học thuỷ lợi
33 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu. HDTL.C2.75 * bộ thuỷ lợi Năm 1976 Bộ thuỷ lợi
34 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau. 14TCN-34-85 *
HDTL.1.1.77
204KT/QĐ 20/11/77 Vụ kỹ thuật dịch từ CH.373.67
35 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định. HDTL.C1.75 * bộ thuỷ lợi 1975 Vụ kỹ thuật
36 Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ. HDTL.C5.78
37 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước. HDTL.C7.83 * 563KT/QĐ 13/11/84 Vụ kỹ thuật
38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 *
QPTL.A6.77
344QĐ/KT 21/3/77 Cục QLĐĐ - PCLB
39 Quy phạm thiết kế bể lắng cát nhà máy thuỷ điện. QPTL.C.4.75 * vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
40 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện. QPTL.C1.76 * vụ kỹ thuật 1977 Vụ kỹ thuật
41 Quy phạm thành phần và khối lượng Tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế. QPTL.C10.79 * 1138/QĐ/TT 5/9/79 Vụ kỹ thuật
42 Các công trình trên hệ thống thuỷ nông-Quy phạm thiết kế. 14TCN-37-85
43 Các công trình trên hệ thống kênh tưới-Quy phạm thiết kế. 14TCN-42-85
44 Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt. HDTL.C8.83
45 Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ-Quy trình thiết kế. 14TCN-84-91
46 Ví dụ: Tính toán thuỷ văn hồ chứa (loại nhỏ ở miền núi). Năm 1977 bộ thuỷ lợi Năm 1977 vụ kỹ thuật
47 Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế (soát xét lần 2). TCVN2737-1995 345BXD/KHCN 19/12/95 Viện KHKT xây dựng
48 Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5575-91 * 204TCH 11/8/1989 Viện TCH và
TKĐH

49 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5573-91 * 205/TCH 11/8/89 Trường ĐH XD hà nội
50 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78
51 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Danh mục chỉ tiêu. TCVN4059-85
52 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế. 20TCN21-86
53 Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về thiết kế. 20TCN40-87
54 Thí dụ tính toán cửa van hình cung. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ kỹ thuật
55 Ví dụ tính toán đập đất. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Viện TK
TL-TĐ

56 Hướng dẫn thiết kế móng cọc. Vụ KT - 1977 * vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ KT dịch từ TL- L.xô
57 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất. Hà nội - 1975 vụ kỹ thuật Năm 1975 Dịch từ tài liệu KT L.xô
58 Quy phạm kỹ thuật tạm thời đo lưu lượng thấm của công trình thuỷ công. Vụ KT - 1971
59 Chỉ dẫn về tính toán kinh tế khi thiết kế các bộ phận riêng lẻ và công trình thuỷ điện. Mascơva-1971 vụ kỹ thuật Năm 1971 Dịch từ tài liệu L.xô cũ
60 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà máy và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78 * 573KHKT/QĐ 30/12/78 Viện KHKT xây dựng
61 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước. 14TCN87-1995 * 167QĐ/KHKT 28/10/95 Viện QH thuỷ lợi
62 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. TCVN5718-1993 * 115BXD/KHKT 11/5/1993 Viện
KHKT

Xâydựng

63 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. HDTL-C4-76 * 977TL/QĐ 8/9/1974 Nguyễn Xuân Bảo
Nguyễn Công Mẫn

64 Kỹ thuật thường thức sửa chữa đê (giữ đê phòng lụt). Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB
66 Chuyên đề móng cọc. Năm 1990 bộ thuỷ lợi Năm 1990 T. tâm Ttin - TL
67 Ví dụ tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho hồ chứa loại vừa và nhỏ. Năm 1978 vụ kỹ thuật Năm 1978 Vụ kỹ thuật
68 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD09-72
69 Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng: Trụ sở cơ quan. TCXD52-72 * 300-UB/QĐ 8/6/72 Viện TK T.chuẩn
70 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng nhân tạo cho các công trình kiến trúc dân dụng. TCXD16-64 * 280UB/TC 16/4/64 Vụ TK
TCH UBKTCB

71 Quy phạm xây dựng: Đặt đường dây dẫn điện trong các công trình kiến trúc. QPXD25-65 * 03-UB/TKTC 19/4/66 Vụ TK
TCH UBKTCB

72 Quy phạm xây dựng đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. QPXD27-66 * UBKTCB nhà nước 15/8/66 UBKTCB nhà nước
73 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng tự nhiên. TCXD29-68 * 327UB/TKTG 9/11/67 Vụ TK
TCH UBKTCB

74 Tiêu chuẩn tạm thời để tính diện tích kho. TCXD-50-72 * 001-QĐ/CT 3/1/72 Uỷ ban
KTCBNN

75 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. TCVN4088-85 * 160/UBXD 11/11/85 Viện TK điển hình và TCH
76 Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. TCXD42-70 * 505UB/KTh 15/11/75 Vụ KHKT - Bộ XD dịch từ tài liệu L.xô cũ
77 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu. Năm 1997 * 1044NN-KHCN/QĐ 28/5/97 Công ty TVXDTL 1
78 Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển tài nguyên nước. Năm 1997 * 1119NN-KHCN/QĐ 31/5/97 Tr.Tâm
Môi.T

ĐHTL

79 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi. Năm 1996 * 1871NN-KHCN/QĐ 4/11/96 Viện
KH-KT

Th. lơị

80 Chỉ dẫn về thiết kế và đánh giá hệ thống tưới mặt. Năm 1994 Tài liệu của FAO Năm 1989 FAO
81 Quy phạm chung về thiết kế công trình thuỷ lợi. Năm 1977 * 468KHKT/QĐ 23/12/76 Bộ thuỷlợi
82 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. QPTL-C3-75 * 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
83 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công. QPTL-C2-75 * 84QĐ/KT 6/9/75 Vụ kỹ thuật

cÁC BÁC CÓ LINK DÃN TỚI CÁC FILE TRÊN, HOẶC CÓ FILE THÌ CHIA SẺ CHO ANH EM CHUNG TA NHE, GÓP PHẤN PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỶ ĐIỆN !

toanDF
01-07-2009, 05:12 PM
Chào bác Đinh Xuân Phương (& bác Nhim4mắt)

Vui lòng cho tôi xin file PDF:

Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 14TCN-32-85 (HDTL.C3.77)

Nhân tiện, cái Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế QPTL. C-6- 77 (14 TCN 10:1985) có được đưa vào Khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án metro HN. Nay, không biết, nó còn được áp dụng rộng rãi không? Có đã/sắp bị thay thế bởi một tiêu chuẩn nào khác không?

Mong bác xác minh giùm

Xin cảm ơn nhiều

toanDF
02-07-2009, 01:06 PM
Sáng nay tôi được bác Nhim4mắt gửi qua mail cho cái link download file PDF:

Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 14TCN-32-85 (HDTL.C3.77)

như dưới đây:

http://www.4shared.com/file/115445369/29032ef5/HDTL-C-3-77_Huong_dan_thiet_ke_duong_ham_thuy_loi.html

Bác ấy cũng nói "Trong danh mục tiêu chuẩn hủy bỏ của Bộ Nông nghiệp chưa có tên tiêu chuẩn QPTL. C-6- 77. Nó có thay hay không thì tôi chưa rõ".
Tôi có bản giấy Quy phạm này, nhưng chưa kịp Scan và đưa lên www.mediafire.com

Chân thành cảm ơn bác Nhím

cmengenie
02-07-2009, 01:40 PM
Bác ấy cũng nói "Trong danh mục tiêu chuẩn hủy bỏ của Bộ Nông nghiệp chưa có tên tiêu chuẩn QPTL. C-6- 77. Nó có thay hay không thì tôi chưa rõ".

Tôi vẫn dùng cái này, tuy nó hơi cổ nhưng phải nói là tìm cái nào thay thế hơi khó: tài liệu tham khảo thì nhiều nhưng cái mình cần là, ít ra, có 1 chút giá trị pháp lý.

cmengenie
09-07-2009, 03:50 PM
Bác nhím 4 mắt có thể share cho tôi tiêu chuẩn sau được không:
Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
QPTL.C5.75
Tôi thấy bác có đề cập đến cái này ở trên :)
Hay là ai có thì share cho tôi với, TKS trước.

nhim4mat2006
10-07-2009, 09:36 AM
Bác nhím 4 mắt có thể share cho tôi tiêu chuẩn sau được không:
Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
QPTL.C5.75
Tôi thấy bác có đề cập đến cái này ở trên :)
Hay là ai có thì share cho tôi với, TKS trước.

Tôi chỉ có bản giấy. Tiêu chuẩn này mới tái bản cùng với bộ quy trình tính toán bê tông cốt thép thủy công. Bác qua chỗ số 2 Ngọc Hà mà mua.

Bktec84
18-08-2009, 05:01 PM
Chao anh Dinh Xuan Phuong.
Toi la thanh vien moi cua dien dan. Hien toi dang lam cong viec can den mot so tieu chuan ma a post len dien dan mong anh gui giup toi linh cua "QP-TL-C-8-76 " là quy pham tinh toán thủy lực đập tràn. Xin cam on. Dịa chỉ mail cua tôi: bktec84@yahoo.com hoac gmail: thinhlen84@gmail.com

nnadhxd
15-10-2009, 04:14 PM
- 1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
...
83 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công. QPTL-C2-75 * 84QĐ/KT 6/9/75 Vụ kỹ thuật

cÁC BÁC CÓ LINK DÃN TỚI CÁC FILE TRÊN, HOẶC CÓ FILE THÌ CHIA SẺ CHO ANH EM CHUNG TA NHE, GÓP PHẤN PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỶ ĐIỆN !

Bạn cho mình xin số 38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 đc ko, hoặc văn bản nào phân cấp đê cũng đc. Mình tìm khắp nơi nhưng ko thấy. Cảm ơn nhiều

lecanhquy
23-03-2010, 07:54 PM
Chào các bác.
Em đang cần QPTL. C-6- 77,ai có thì gửi cho em với.Nhân tiện cái đó cũng nhiều người cần mà trên mạng chưa có bản nào cả,bác nào có thì share cho anh em.
Mail:canhquy.ttt@gmail.com
Em xin cảm ơn nhiều!

LE MINH HIEU
03-04-2010, 04:21 PM
chao cac bac em la thanh vien moi em muon xin quy phan c6 77 bac nao co thi giup em voi em cam on

LE MINH HIEU
03-04-2010, 04:22 PM
dia chi mail cua em leminhhieu0106@gmail.com

LE MINH HIEU
03-04-2010, 04:25 PM
chào các bác em là thành viên mới em đang tìm quy phạm thủy lợi C6 77 . tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế mà tìm mãi không ra bác nào có thì giúp em với . địa chỉ mail của em là leminhhieu0106@gmail.com

nhim4mat2006
05-04-2010, 11:50 AM
chào các bác em là thành viên mới em đang tìm quy phạm thủy lợi C6 77 . tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế mà tìm mãi không ra bác nào có thì giúp em với . địa chỉ mail của em là leminhhieu0106@gmail.com

Bác liên hệ với Trung tâm tin học và thống kê Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà Hà Nội. Số điện thoại và các chi tiết liên hệ dùng google.

tam48c
20-09-2010, 08:40 PM
ai cho tôi xin tiêu chuẩn thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công,tìm nhiều ngày rồi mà ko thấy,mã QPTL c5.75,cho tôi cảm ơn trước

nhim4mat2006
20-09-2010, 10:07 PM
Bản đó không có dạng file, bạn mua ở số 2 Ngọc Hà đi.

tranvuqb
22-07-2011, 05:26 PM
Các bác ai có tiêu chuẩn TCXD-50-72 - 001-QĐ/CT 3/1/72 Uỷ ban KTCBNN ko, vui lòng cho em với. Em đang cần gấp mà ko tìm được. Em cảm ơn và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bác.
Email: tranvuqb@gmail.com

Ndtho19
30-07-2011, 07:12 AM
Cảm ơn bác Đinh Xuân Phương đã dầy công sưu tập cho anh em. Bác có thể cho em xin bộ này được không?

6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
QPTL.C5.75
17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 * 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL
18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun. 14TCN-81-90 * 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL
19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 * 867QĐ/KT 9/1/88 Trường
ĐHTL

20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 * 895QĐ/KT 27/8/92 Trường
ĐHTL


Email của em: Ndtho19@gmail.com

mr_robin
02-12-2011, 05:55 PM
anh có thể cho em hỏi có tiêu chuẩn, quy phạm nào hướng dẫn tính toán ổn định mố néo trên đường ống áp lực của nhà máy thủy điện. Em chỉ mới biết tính toán dựa vào sách công trình trạm thủy điện thôi.

nhatnx73
15-03-2012, 06:30 PM
e chào anh Xuân Phương và bác nhimmat206, các bác có thể cho e xin tiêu chuẩn sau được không ạ? E cần các tiêu chuẩn sau :
- Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987 Nguyễn Sung - C.ty cơ điện
- Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước. HDTL.C7.83 * 563KT/QĐ 13/11/84 Vụ kỹ thuật
- Các công trình trên hệ thống thuỷ nông-Quy phạm thiết kế. 14TCN-37-85
-Các công trình trên hệ thống kênh tưới-Quy phạm thiết kế. 14TCN-42-85
Em cảm ơn các anh nhiều lắm lắm .Chúc các anh sức khỏe, công việc tốt !
p/s : nếu các anh không phiền thì hãy gửi vào email cho em nhé, mail của em là nhatnx73@wru.vn Thank again !

nhim4mat2006
16-03-2012, 01:03 PM
Những cái này bác hỏi chỗ số 2 Ngọc Hà xem có không. Tôi không có.

lhlaptv
16-10-2012, 12:11 PM
Cho em xin tài liệu nàyBác: "Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 *HDTL.C4.76"
Cảm ơn nhiều!

nhim4mat2006
17-10-2012, 05:28 PM
Bác thử dùng google chưa?

tiendo
04-11-2012, 10:16 PM
bác nào có file : Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *QPTL.C5.75 cho em xin với , em tìm mãi mà không thấy.

tranvuqb
04-12-2012, 05:29 PM
Cho em xin tài liệu nàyBác: "Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 *HDTL.C4.76"
Cảm ơn nhiều!
Của bác đây, thông cảm giờ mới quay trở lại topic.
http://www.mediafire.com/view/?yp9ds7fq6clqcnm

lethihaiyen
14-03-2013, 03:47 PM
Chào bác Đinh Xuân Phương (& bác Nhim4mắt)

Vui lòng cho tôi xin file PDF:

Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 14TCN-32-85 (HDTL.C3.77)

Nhân tiện, cái Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế QPTL. C-6- 77 (14 TCN 10:1985) có được đưa vào Khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án metro HN. Nay, không biết, nó còn được áp dụng rộng rãi không? Có đã/sắp bị thay thế bởi một tiêu chuẩn nào khác không?

Mong bác xác minh giùm

Xin cảm ơn nhiều
Cai nay duoc hoi lau chua anh nhi