PDA

View Full Version : Tổng hợp tiêu chuẩn Xây dựng (mỗi ngày 1 bộ cho đến hết).


dzodzo
09-02-2009, 12:50 AM
Chào xuân năm mới, chào mừng sự trở lại của ketcau.com, gửi tới các bạn đồng nghiệp bộ tiêu chuẩn Xây dựng mà mình sưu tầm được, hi vọng sẽ giúp ích được cho công việc của các bạn trong năm mới. Chúc mọi người một năm mới an khang thịch vượng, thành công trong cuộc sống.
Các bác ơi chỉ download nếu cần thiết thôi nhé, tiết kiệm băng thông là tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

1. Tiêu chuẩn Khảo sát, trắc địa trong xây dựng<font size="2"><br />
<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/2sn92zbj8q"><strong> TCVN 3972: 1985</strong> C&ocirc;ng t&aacute;c trắc địa trong x&acirc;y dựng</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/gz7shdh794"><strong>TCVN 4119: 1985 </strong>Địa chất thủy văn - Thuật ngữ v&agrave; định nghĩa </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/1qgkd0mszq"><strong> TCXD 161 : 1987 </strong>C&ocirc;ng t&aacute;c thăm d&ograve; điện trong khảo s&aacute;t x&acirc;y dựng </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/hgi589ukcm"><strong> TCVN 4419: 1987 </strong>Khảo s&aacute;t cho x&acirc;y dựng - nguy&ecirc;n tắc cơ bản </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/7ngodfs839"><strong> TCXD 160 : 1987 </strong>Khảo s&aacute;t địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng m&oacute;ng cọc </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/k4hcontohv"><strong> TCXD 203 : 1997 </strong>Nh&agrave; cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/cnpik32o6d"><strong> TCXD 271 : 2002 </strong>Quy tr&igrave;nh kỹ thuật x&aacute;c định độ l&uacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp bằng bằng phương ph&aacute;p đo cao h&igrave;nh học</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/9qq3kevpia"><strong> TCXD 309 : 2004 </strong>C&ocirc;ng t&aacute;c trắc địa trong c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng - Y&ecirc;u cầu chung </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/jff687uafn"><strong> TCXD 357 : 2005 </strong>Nh&agrave; v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh dạng th&aacute;p - Quy tr&igrave;nh quan trắc độ nghi&ecirc;ng bằng phương ph&aacute;p trắc địa </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/6vfgact2bp"><strong> TCXD 366 : 2006 </strong>Chỉ dẫn kỹ thuật c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t địa chất c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho x&acirc;y dựng trong v&ugrave;ng Karst </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/zfsv5bnxnv"><strong>TCXD 364 : 2006</strong> Ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật đo v&agrave; xử l&yacute; số liệu GPS trong trắc địa c&ocirc;ng tr&igrave;nh</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/8kevfqmhbu"><strong> TCXD 194 : 2006 </strong>Nh&agrave; cao tầng - c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t địa kỹ thuật </a></font>
By ks.thanhtan : Đặt làm chủ đề đáng chú ý !

dzodzo
09-02-2009, 02:22 PM
Tiếp tục mọi người nhé, bộ tiêu chuẩn hôm nay sẽ là:

2.Tiêu chuẩn Bản vẽ xây dựng và kiến trúc

TCVN 3986: 1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=772/TCVN-3986-1985-Ky-hieu-chu-trong-xay-dung)

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1043/TCVN-3989-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cap-nuoc-va-thoat-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 192 : 1986 Kích thước ưu tiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=775/TCVN-192-1986-Kich-thuoc-uu-tien)

TCVN 142 : 1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=779/TCVN-142-1988-So-uu-tien-va-day-so-uu-tien)

TCVN 5571: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung tên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=780/TCVN-5571-1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ban-ve-xay-dung-va-khung-ten)

TCVN 5570: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=781/TCVN-5570-1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ban-ve-xay-dung--Ky-hieu-duong-net-va-duong-truc-trong-ban-ve)

TCVN 5568: 1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=782/TCVN-5568-1991-Dieu-hop-kich-thuoc-theo-modun-trong-xay-dung--Nguyen-tac-co-ban)

TCVN 5896: 1992 Bản vẽ xây dựng- Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1862/TCVN-5896-1992-Ban-ve-xay-dung-Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)

TCVN 4 : 1993 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=784/TCVN-4-1993-Ky-hieu-bang-chu-cua-cac-dai-luong)

TCVN 6082: 1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=785/TCVN-6082-1995-Ban-ve-xay-dung-nha-va-kien-truc--Tu-vung)

TCVN 6079: 1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỷ lệ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=786/TCVN-6079-1995-Ban-ve-xay-dung-va-kien-truc--Cach-trinh-bay-ban-ve--Ty-le)

TCVN 5896: 1995 Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=787/TCVN-5896-1995-Ban-ve-xay-dung--Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)khung tên trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=787/TCVN-5896-1995-Ban-ve-xay-dung--Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)

TCVN 6080: 1995 Bản vẽ xây dựng - Phương Pháp chiếu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=788/TCVN-6080-1995-Ban-ve-xay-dung--Phuong-Phap-chieu)

TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=789/TCVN-6081-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--The-hien-cac-tiet-dien-tren-mat-cat-va-mat-nhin--nguyen-tac-chung)cắt và mặt nhìn - nguyên tắc chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=789/TCVN-6081-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--The-hien-cac-tiet-dien-tren-mat-cat-va-mat-nhin--nguyen-tac-chung)

TCVN 5897: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình - Ký hiệu các phòng các diện tích khác (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=790/TCVN-5897-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Cach-ky-hieu-cac-cong-trinh-va-bo-phan-cong-trinh-ky-hieu-cac-phong-cac-dien-tich-khac)

TCVN 6003: 1995 Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=791/TCVN-6003-1995-Ban-ve-xay-dung--Cach-ky-hieu-cong-trinh-va-bo-phan-cong-trinh)

TCVN 6084: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=792/TCVN-6084-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Ky-hieu-cho-cot-thep-xay-dung)

TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường lưới mô đun (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=793/TCVN-5895-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Bieu-dien-cac-kich-thuoc-modun-cac-duong-luoi-mo-dun)

TCVN 6083: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=794/TCVN-6083-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Nguyen-tac-chung-ve-trinh-bay-ban-ve-bo-cuc-chung-va-ban-ve-lap-ghep)

TCVN 6078: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=795/TCVN-6078-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Ban-ve-lap-ghep-cac-ket-cau-xay-dung)

TCVN 5898: 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=796/TCVN-5898-1995-Ban-ve-xay-dung-va-cong-trinh-dan-dung--Ban-thong-ke-cot-thep)

TCVN 6077: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1908/TCVN-6077-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Lap-dat)

TCVN 6085: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1909/TCVN-6085-1995-Ban-va-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung-%E2%80%93-Nguyen-tac-chung-de-lap-ban-ve-thi-cong-cac-ket-cau-che-san-)

TCXD 340 : 2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=797/TCXDVN-340-2005-Lap-ho-so-ky-thuat--Tu-vung--Phan-1-Thuat-ngu-lien-quan-den-ban-ve-ky-thuat--Thuat-ngu-chung-va-cac-dang-ban-ve)

ks.thanhtan
09-02-2009, 06:16 PM
Thanks anh dzodzo vì những tài liệu quý giá trên! Chúc anh sức khoẻ !:)

dzodzo
10-02-2009, 01:45 AM
Vì anh em xây dựng nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, tiếp tục nào:

3. Tiêu chuẩn Thuật ngữ - Phân loại công trình và các thông số thiết kế

TCVN 3905: 1984 Nhà ở nhà công cộng - Thông số hình học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=799/TCVN-3905-1984-Nha-o-nha-cong-cong--Thong-so-hinh-hoc)

TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=800/TCVN-3904-1984-Nha-cua-cac-xi-nghiep-cong-nghiep--Thong-so-hinh-hoc)

TCVN 3906: 1984 Nhà công nghiệp - Thông số hình học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=801/TCVN-3906--1984-Nha-cong-nghiep--Thong-so-hinh-hoc)

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=890/TCVN-4036-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-duong-ong-tren-he-thong-ky-thuat-ve-sinh)

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1043/TCVN-3989-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cap-nuoc-va-thoat-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1030/TCVN-3987-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Quy-tat-sua-doi-ho-so-thiet-ke-thi-cong)

TCVN 3988: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=773/TCVN-3988-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Quy-tac-trinh-bay-nhung-sua-doi-khi-van-dung-tai-lieu-thiet-ke)

TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=774/TCVN-3990-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Quy-tac-thong-ke-va-bao-quan-chinh-ho-so-thiet-ke-xay-dung)

TCVN 4391: 1986 Khách sạn du lịch - Xếp hạng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=802/TCVN-4391-1986-Khach-san-du-lich--Xep-hang)

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=896/TCVN-185-1986-He-thong-tai-lieu-thiet-ke--Ky-thuat-bang-hinh-ve-tren-so-do-dien--Thiet-bi-dien-va-day-dan-tren-mat-bang)

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=896/TCVN-185-1986-He-thong-tai-lieu-thiet-ke--Ky-thuat-bang-hinh-ve-tren-so-do-dien--Thiet-bi-dien-va-day-dan-tren-mat-bang)

TCVN 4455: 1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=776/TCVN-4455-1987-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Quy-tac-ghi-kich-thuoc-Chu-tieu-de-cac-yeu-cau-ky-thuat-va-bieu-bang-tren-ban-ve-ky-thuat)

TCVN 4608: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1825/TCVN-4608-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-Chu-va-chu-so-tren-ban-ve-xay-dung)

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=891/TCVN-4615-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-trang-thiet-bi-ky-thuat-ve-sinh)

TCVN 4610: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=883/TCVN-4610-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-go--Ky-hieu-quy-uoc-the-hien-tren-ban-ve)

TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1033/TCVN-4607-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-tren-ban-ve-mat-bang-tong-the-va-mat-bang-thi-cong-cong-trinh)

TCVN 4614: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=777/TCVN-4614-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Cac-bo-phan-cau-tao-ngoi-nha--Ky-hieu-quy-uoc-tren-ban-ve-xay-dung)

TCVN 4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=778/TCVN4609-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Do-dung-trong-nha--Ky-hieu-quy-uoc-the-hien-tren-ban-ve-mat-bang-ngoi-nha)

TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1048/TCVN-4519-1988-He-thong-cap-thoat-nuoc-ben-trong-nha-va-cong-trinh--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCVN 2748: 1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=803/TCVN-2748-1991-Phan-cap-cong-trinh-xay-dung--Nguyen-tac-chung)

TCXD 13 : 1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=804/TCXD-13-1991-Phan-cap-nha-va-cong-trinh-dan-dung--Nguyen-tac-chung)

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1051/TCVN-5673-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--cap-nuoc-ben-trong--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1865/TCVN-5681-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Chieu-sang-dien-cong-trinh-phan-ngoai-nha--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1051/TCVN-5673-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--cap-nuoc-ben-trong--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCVN 5671: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=783/TCVN-5671-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ho-so-thiet-ke-kien-truc)

TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1037/TCVN-5672-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ho-so-thi-cong--yeu-cau-chung)

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1865/TCVN-5681-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Chieu-sang-dien-cong-trinh-phan-ngoai-nha--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCXD 300 : 2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=808/TCXDVN-300-2003-Cach-nhiet--Dieu-kien-truyen-nhiet-va-cac-dac-tinh-cua-vat-lieu--Thuat-ngu)

TCXD 299 : 2003 Cách nhiệt - các đại lượng vật lý và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=809/TCXDVN-299-2003-Cach-nhiet--cac-dai-luong-vat-ly-va-dinh-nghia)

TCXD 339 : 2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=811/TCXDVN-339-2005-Tieu-chuan-tinh-nang-trong-toa-nha--Dinh-nghia-phuong-phap-tinh-cac-chi-so-dien-tich-va-khong-gian)

dzodzo
11-02-2009, 03:06 PM
4. Tiêu chuẩn chung về thiết kế

TCVN 4088: 1985 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1776/TCVN-4088-1985-So-lieu-khi-hau-dung-trong-thiet-ke-xay-dung)

TCXD 149 : 1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=873/TCXD-149-1986-Bao-ve-ket-cau-xay-dung-khoi-bi-an-mon)

TCVN 4611: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1402/TCVN-4611-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-cho-thiet-bi-nang-chuyen-trong-nha-cong-nghiep)

TCVN 4530: 1988 Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1842/TCVN-4530-1988-Tram-cap-phat-xang-dau-cho-oto--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5307: 1991 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1853/TCVN-5307-1991-Kho-dau-mo-va-san-pham-cua-dau-mo--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=814/TCVN-2737-1995-Tai-trong-va-tac-dong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 204 : 1998 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trinh xây dựng mới (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=807/TCXD-204-1998-Bao-ve-cong-trinh-xay-dung--Phong-chong-moi-cho-cong-trinh-xay-dung-moi)
(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=807/TCXD-204-1998-Bao-ve-cong-trinh-xay-dung--Phong-chong-moi-cho-cong-trinh-xay-dung-moi)
TCVN 289-299-300: 2003 Tiêu chuẩn cách nhiệt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1972/TCVN-289-299-300-2003)

TCXD 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I - Quy định chung, tác động của động đất và quy định với kết cấu nhà (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=819/TCXDVN-375-2006-Thiet-ke-cong-trinh-chiu-dong-dat--Phan-I--Quy-dinh-chung-tac-dong-cua-dong-dat-va-quy-dinh-doi-voi-ket-cau-nha)

TCXD 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II - Nền móng - Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=820/TCXDVN-375-2006-Thiet-ke-cong-trinh-chiu-dong-dat--Phan-II--Nen-mong--Tuong-chan-va-cac-van-de-ky-thuat)

TCXD 46 : 2007 Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1991/TCXDVN-46-2007-Chong-sat-cho-cac-cong-trinh-xay-dung--Tieu-chuan-thiet-ke-thi-cong)

trungnn_mpe2
11-02-2009, 04:37 PM
Thân gửi anh dzodzo,
Cám ơn anh về các tiêu chuẩn đã upload,
Tôi xin gửi thêm bản mới của TCVN 5307:2002
http://www.4shared.com/file/84516062/86c29ca6/TCVN_5307-2002_Thiet_ke_kho_xang_dau.html?dirPwdVerified=d4e9a4c1

dzodzo
12-02-2009, 01:29 PM
Cám ơn trungnn_mpe2 vì sự đóng góp với cộng đồng. Hôm nay xin gửi tới các đồng nghiệp bộ tiêu chuẩn mà theo mình là cần thiết nhất đối với dân Xây dựng chúng ta:

5. Tiêu chuẩn Thiết kế nhà ở và các công trình công cộng

TCVN 3978: 1984 Trường học phổ thông - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=825/TCVN-3978-1984-Truong-hoc-pho-thong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3907: 1984 Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1770/TCVN-3907-1984-Nha-tre-trueng-mau-giao--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3981: 1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=826/TCVN-3981-1985-Truong-dai-hoc--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1792/TCVN-4319-1986-Nha-va-cong-trinh-cong-cong--Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke-)

TCVN 4260: 1986 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1794/TCVN-4260-1986-Cong-trinh-the-thao--Be-boi--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4451: 1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=827/TCVN-4451-1987-Nha-o--Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke)

TCVN 4450: 1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=828/TCVN-4450-1987-Can-ho-o--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=829/TCVN-4601-1988-Tru-so-co-quan--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1819/TCVN-4529-1988-Cong-trinh-the-thao--Nha-the-thao--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4602: 1988 Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1826/TCVN-4602-1988-Truong-trung-hoc-chuyen-nghiep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5065: 1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=830/TCVN-5065-1990-Khach-san--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5577: 1991 Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=831/TCVN-5577--1991-Rap-chieu-bong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5713: 1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=805/TCVN-5713-1993-Phong-hoc-truong-pho-thong-co-so--Yeu-cau-ve-sinh-hoc-duong)

TCVN 4470: 1995 Bệnh viện da khoa - Yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=832/TCVN-4470-1995-Benh-vien-da-khoa--Yeu-cau-thiet-ke)

TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=816/TCXDVN-264-2002-Nha-cong-trinh--nguyen-tac-co-ban-xay-dung-cong-trinh-de-dam-bao-nguoi-tan-tat-tiep-can-su-dung)

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=815/TCXDVN-265-2002-Duong-va-he-pho--Nguyen-tac-co-ban-xay-dung-cong-trinh-de-dam-bao-nguoi-tan-tat-tiep-can-su-dung)

TCXD 276 : 2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=833/TCXDVN-276-2003-Cong-trinh-cong-cong--Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke)

TCXD 60 : 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=834/TCXDVN-60-2003-Truong-day-nghe--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 293 : 2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=817/TCXDVN-293-2003-Chong-nong-cho-nha-o--Chi-dan-thiet-ke)

TCXD 320 : 2004 Bãi chôn chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1158/TCXDVN-3202004-Bai-chon-chat-thai-nguy-hai--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 323 : 2004 Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=835/TCXDVN-323-2004-Nha-cao-tang--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 281 : 2004 Nhà văn hóa thể thao - nguyên tắc cơ bản để thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=836/TCXDVN-281-2004-Nha-van-hoa-the-thao--nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke)

TCXD 287 : 2004 Công trình thể thao - Sân thể thao - tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=837/TCXDVN-287-2004-Cong-trinh-the-thao--San-the-thao--tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 288 : 2004 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=838/TCXDVN-288-2004-Cong-trinh-the-thao--Be-boi--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 306 : 2004 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=810/TCXDVN-306-2004-Nha-o-va-cong-trinh-cong-cong--Cac-thong-so-vi-khi-hau-trong-phong)

TCXD 287-288-289: 2004 Các công trình hoá thể thao (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1980/TCXDVN-287-288-289-2004-cac-cong-trinh-hoa-the-thao)

TCXD 289 : 2004 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=839/TCXDVN-289-2004-Cong-trinh-the-thao--Nha-the-thao--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=840/TCXDVN-353-2005-Nha-o-lien-ke--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 355 : 2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=841/TCXDVN-355-2005-Tieu-chuan-thiet-ke-nha-hat--Phong-khan-gia--yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=818/TCXDVN-175-2005-Muc-on-toi-da-cho-phep-trong-cong-trinh-cong-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 361 : 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=842/TCXDVN-361-2006-Cho--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 365: 2007 Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1993/TCXDVN-365-2007-Benh-vien-da-khoa-%E2%80%93-Huong-dan-thiet-ke)

dzodzo
13-02-2009, 08:34 AM
Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ.

6. Tiêu chuẩn Thiết kế các công trình công nghiệp, nông nghiệp,thủy lợi và giao thông

TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu - và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=844/TCVN-4090-1985-Duong-ong-dan-chinh-dau--va-san-pham-dau--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=845/TCVN-3995-1985-Kho-phan-kho-thoang--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3996: 1985 Kho giống lúa - tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=846/TCVN-3996-1985-Kho-giong-lua--tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=847/TCVN-4118-1985-He-thong-kenh-tuoi--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4117: 1985 Đường sắt khổ 1435mm - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=850/TCVN-4117-1985-Duong-sat-kho-1435mm--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4054 :1985 Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1774/TCVN-4054-1985-duong-oto--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4253: 1986 Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=881/TCVN-4253-1986-Nen-cac-cong-trinh-thuy-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4604: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=848/TCVN-4604-1988-Xi-nghiep-cong-nghiep--Nha-san-xuat--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=813/TCVN-4514-1988-Xi-nghiep-cong-nghiep--Tong-mat-bang--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=851/TCVN-4527-1988-Ham-duong-sat-va-ham-duong-o-to--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5060: 1990 Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1848/TCVN-5060-1990-Cong-trinh-thuy-loi--Cac-quy-dinh-chu-yeu-ve-thiet-ke)

TCVN 5729: 1997 Đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=852/TCVN-5729-1997-Duong-o-to-cao-toc--yeu-cau-thiet-ke)

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=815/TCXDVN-265-2002-Duong-va-he-pho--Nguyen-tac-co-ban-xay-dung-cong-trinh-de-dam-bao-nguoi-tan-tat-tiep-can-su-dung)

TCXD 335 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1977/TCXDVN-335-2004-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La--Tieu-chuan-thiet-ke-ky-thuat-)

TCXD 315 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế cộng trình tạm: Đê quây và đê dẫn dòng thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1976/TCXDVN-315-2004-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La--Cac-quy-dinh-chu-yeu-ve-an-toan-va-on-dinh-cong-trinh--Tieu-chuan-thiet-ke-cong-trinh-tam--de-quay-va-kenh-dan-dong-thi-cong-)

TCXD 335 : 2005 Công trình thuỷ điện Sơn La -Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1983/TCXDVN-335-2005-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La-Tieu-chuan-thiet-ke-ky-thuat-)

TCXD 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1992/TCXDVN-104-2007-Duong-do-thi-%E2%80%93-Yeu-cau-thiet-ke)

dzodzo
17-02-2009, 09:34 PM
Mấy ngày vừa rồi mình bận quá không viết bài được, sorry mọi người nhé.
Chúng ta tiếp tục nhé, bộ tiêu chuẩn hôm nay sẽ là:


7. Tiêu chuẩn Thiết kế bê tông cốt thép

TCVN 3993: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - nguyên tắc cơ bản để thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=856/TCVN-3993-1985-Chong-an-mon-trong-xay-dung--ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke)

TCVN 3994: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=857/TCVN-3994-1985-Chong-an-mon-trong-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Phan-loai-moi-truong-xam-thuc)

TCVN 4058: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=854/TCVN-4058-1985-He-thong-chi-tieu-chat-luong-san-pham-xay-dung--San-pham-ket-cau-bang-betong-va-betong-cot-thep--Danh-muc-chi-tieu)

TCVN 4116: 1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=855/TCVN-4116-1985-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-thuy-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4612: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=858/TCVN-4612-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Ky-hieu-quy-uoc-va-the-hien-ban-ve)

TCXD 66 : 1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước – Yêu cầu an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1858/TCXD-66-1991-Van-hanh-khai-thac-he-thong-cap-thoat-nuoc-%E2%80%93-Yeu-cau-an-toan)

TCVN 5572: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=859/TCVN-5572--1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 5574: 1991 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1855/TCVN-5574-1991-Ket-cau-be-tong-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5641: 1991 Bể chứa bằng bêtông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1086/TCVN-5641-1991-Be-chua-bang-betong-cot-thep--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCVN 5686: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=860/TCVN-5686-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Cac-ket-cau-cong-trinh-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-chung)

TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bêtông cốt thép trong công trình xây dựng - yêu cầu kỹ thuật chống thấm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1087/TCVN-5718-1993-Mai-va-san-betong-cot-thep-trong-cong-trinh-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat-chong-tham)

TCVN 5846: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=861/TCVN-5846-1994-Cot-dien-betong-cot-thep-ly-tam--Ket-cau-va-kich-thuoc)

TCVN 4453: 1995 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1089/TCVN-4453-1995-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-toan-khoi--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCVN 6203: 1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=862/TCVN-6203-1995-Co-so-de-thiet-ke-ket-cau--Lap-ky-hieu--Ky-hieu-chung)

TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=863/TCXD-189-1996-Mong-coc-tiet-dien-nho--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 195 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=865/TCXD-195-1997-Nha-cao-tang--Thiet-ke-coc-khoan-nhoi)

TCVN 198 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=864/TCVN-198-1997-Nha-cao-tang--Thiet-ke-ket-cau-betong-cot-thep-toan-khoi)

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bêtông mác 400 - 600 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1091/TCXD-199-1997-Nha-cao-tang--Ky-thuat-che-tao-betong-mac-400--600)

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bêtông bơm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1092/TCXD-200-1997-Nha-cao-tang--Ky-thuat-ve-betong-bom)

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1093/TCXD-201-1997-Nha-cao-tang--ky-thuat-su-dung-giao-treo)

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng - thi công phần thân (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1094/TCXD-202-1997-Nha-cao-tang--thi-cong-phan-than)

TCXD 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1392/TCXD-205-1998-Mong-coc--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhòi - yêu cầu về chất lượng thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1095/TCXD-206-1998-Coc-khoan-nhoi--yeu-cau-ve-chat-luong-thi-cong)

TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1393/TCXDVN-269-2002-Coc--Phuong-phap-ep-doc-truc-bang-tai-trong-tinh-ep-doc-truc)

TCXD 313 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới khí hậu nóng ẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1097/TCXDVN-313-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Huong-dan-ky-thuat-phong-chong-nut-duoi-khi-hau-nong-am)

TCXD 318 : 2004 Bản tiếng Anh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1098/TCXDVN-318-2004-Ban-tieng-Anh)

TCXD 318 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Hướng dẫn công tác bảo trì (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1099/TCXDVN-318-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-toan-khoi--Huong-dan-cong-tac-bao-tri)

TCXD 327 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=866/TCXDVN-327-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Yeu-cau-bao-ve-chong-an-mon-trong-moi-truong-bien)

TCXD 356 : 2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=867/TCXDVN-356-2005-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 358 : 2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=868/TCXDVN-358-2005-Coc-khoan-nhoi--Phuong-phap-xung-sieu-am-xac-dinh-tinh-dong-nhat-cua-betong)

TCXD 359 : 2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=869/TCXDVN-359-2005-Coc--Kiem-tra-khuyet-tat-bang-phuong-phap-dong-bien-dang-nho)

TCXD 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=870/TCXDVN-373-2006-Chi-dan-danh-gia-muc-do-nguy-hiem-cua-ket-cau-nha)

TCXD 363 : 2006 Kết cấu bêtông cốt thép - Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=871/TCXDVN-363-2006-Ket-cau-betong-cot-thep--Danh-gia-do-ben-cua-cac-cau-kien-chiu-uon-tren-cong-trinh-bang-phuong-phap-thi-nghiem-chat-tai-tinh)

dzodzo
18-02-2009, 06:20 PM
8. Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu thép, kết cấu gỗ, gạch đá và các loại kết cấu khác

TCVN 4059: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép - Danh mục tiêu chuẩn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=876/TCVN-4059-1985-He-thong-chi-tieu-chat-luong-san-pham-xay-dung--Ket-cau-thep--Danh-muc-tieu-chuan)

TCVN 4605: 1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=884/TCVN-4605-1988-Ky-thuat-nhiet--Ket-cau-ngan-che--Tieu-chuan-thiet-ke)kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=884/TCVN-4605-1988-Ky-thuat-nhiet--Ket-cau-ngan-che--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 40 : 1987 Kết cấu xây dựng nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=882/TCXD-40-1987-Ket-cau-xay-dung-nen--Nguyen-tac-co-ban-ve-tinh-toan)

TCVN 4610: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=883/TCVN-4610-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-go--Ky-hieu-quy-uoc-the-hien-tren-ban-ve)

TCVN 4613: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=874/TCVN-4613-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-thep--Ky-hieu-quy-uoc-va-the-hien-ban-ve)

TCVN 5066: 1990 Đường ống chính dẫn khí đốt - Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=875/TCVN-5066-1990-Duong-ong-chinh-dan-khi-dot--Dau-mo-va-san-pham-dau-mo-dat-ngam-duoi-dat--Yeu-cau-chung-ve-thiet-ke-chong-an-mon)

TCVN 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=885/TCVN-5573-1991-Ket-cau-gach-da-va-gach-da-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5575: 1991 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1850/TCVN-5575-1991-Ket-cau-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5889: 1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=878/TCVN-5889-1995-Ban-ve-cac-ket-cau-kim-loai)

TCXD 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=879/TCXDVN-338-2005-Ket-cau-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

dzodzo
22-02-2009, 12:26 AM
9. Tiêu chuẩn thiết kế cấp thoát nước công trình

TCXD 76 : 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1394/TCXD-76-1979-Quy-trinh-quan-ly-ky-thuat-trong-van-hanh-he-thong-cung-cap-nuoc)

TCXD 51 : 1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=887/TCXD-51-1984-Thoat-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai-va-cong-trinh--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 33 : 1985 Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1780/TCXD-33-1985-Cap-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai-va-cong-trinh-Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1043/TCVN-3989-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cap-nuoc-va-thoat-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=890/TCVN-4036-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-duong-ong-tren-he-thong-ky-thuat-ve-sinh)

TCVN 4037: 1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=888/TCVN-4037-1985-Cap-nuoc--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 4038: 1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=889/TCVN-4038-1985-Thoat-nuoc--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1395/TCVN-4474-1987-Thoat-nuoc-ben-trong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=892/TCVN-4513-1988-Cap-nuoc-ben-trong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=891/TCVN-4615-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-trang-thiet-bi-ky-thuat-ve-sinh)

TCVN 5422: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=893/TCVN-5422-1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-Ky-hieu-duong-ong)

TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=894/TCVN-5576-1991-He-thong-cap-thoat-nuoc--Quy-pham-quan-ly-ky-thuat)

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1051/TCVN-5673-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--cap-nuoc-ben-trong--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCXD 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1396/TCXDVN-33-2006-Cap-nuoc--Mang-luoi-duong-ong-va-cong-trinh--Tieu-chuan-thiet-ke)

dzodzo
22-02-2009, 08:59 PM
10. Tiêu chuẩn Thiết kế, lắp đặt điện và chiếu sáng công trình

TCVN 3743: 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1397/TCVN-3743-1983-Chieu-sang-nhan-tao-cac-nha-cong-nghiep-va-cong-trinh-cong-nghiep)

TCVN 95 : 1983 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1769/TCVN-95-1983-Tieu-chuan-thiet-ke-chieu-sang-nhan-tao-ben-ngoai-cong-trinh-xay-dung-dan-dung)

TCVN 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1913/TCVN-16-1986-Chieu-sang-nhan-tao-trong-cong-trinh-dan-dung)

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=896/TCVN-185-1986-He-thong-tai-lieu-thiet-ke--Ky-thuat-bang-hinh-ve-tren-so-do-dien--Thiet-bi-dien-va-day-dan-tren-mat-bang)

TCVN 5176: 1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1411/TCVN-5176-1990-Chieu-sang-nhan-tao--Phuong-phap-do-do-roi)

TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=897/TCXD-25-1991-Dat-duong-dan-dien-trong-nha-o-va-cong-trinh-cong-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=898/TCXD-27-1991-Dat-thiet-bi-trong-nha-o-va-cong-trinh-cong-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1398/TCXD-29-1991-Chieu-sang-tu-nhien-trong-cong-trinh-dan-dung--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1865/TCVN-5681-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Chieu-sang-dien-cong-trinh-phan-ngoai-nha--Ho-so-ban-ve-thi-cong)

TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1399/TCVN-5828-1994-Den-dien-chieu-sang-duong-pho--Yeu-cau-ky-thuat-chung)

TCXD 319 : 2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=899/TCXDVN-319-2004-Lap-dat-he-thong-noi-dat-thiet-bi-cho-cac-cong-trinh-cong-nghiep--Yeu-cau-chung)

TCXD 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=901/TCXDVN-333-2005-Chieu-sang-nhan-tao-ben-ngoai-cac-cong-trinh-cong-cong-va--Ha-tang-do-thi--Tieu-chuan-thiet-ke)

xinduocbinhan
23-02-2009, 03:19 PM
Rất... rất cảm ơn bác đã có đóng góp cho cộng đồng. Tài liệu của Bác rất hay , tạo được cái nhìn tổng quát , thuận tiện cho việc tra cứu. Mong bác phát huy thêm.

dzodzo
24-02-2009, 06:48 PM
11. Tiêu chuẩn Xi măng

TCVN 6260: 1977 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=903/TCVN-6260-1977-Ximang-Pooclang-hon-hop--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 4029: 1985 Ximăng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1217/TCVN-4029-1985-Ximang--Yeu-cau-chung-ve-phuong-phap-thu-co-ly)

TCVN 4030: 1985 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1773/TCVN-4030-1985-Xi-mang-%E2%80%93-Phuong-phap-xac-dinh-do-min-cua-bot-xi-mang)

TCVN 4031: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết dính và tính ổn định của thể tích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1218/TCVN-4031-1985-Ximang--Phuong-phap-xac-dinh-do-deo-tieu-chuan-thoi-gian-dong-ket-dinh-va-tinh-on-dinh-cua-the-tich)

TCVN 4032: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định giới hạn bền nén và uống (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1219/TCVN-4032-1985-Ximang--Phuong-phap-xac-dinh-gioi-han-ben-nen-va-uong)

TCVN 4033: 1995 Ximăng Pooclăng Puzolang - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=909/TCVN-4033-1995-Ximang-Pooclang-Puzolang--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 1453: 1986 Ngói ximăng cát (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1406/TCVN-1453-1986-Ngoi-ximang-cat)

TCVN 4315: 1986 Xỉ hạt lò cao - dùng để sản xuất ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=905/TCVN-4315-1986-Xi-hat-lo-cao--dung-de-san-xuat-ximang)

TCVN 4316: 1986 Ximăng Pooclăng xỉ hoạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=904/TCVN-4316-1986-Ximang-Pooclang-xi-hoat-lo-cao--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 65 : 1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=906/TCXD-65-1989-Quy-dinh-su-dung-hop-ly-xi-mang-trong-xay-dung)

TCXD 167 : 1989 Xi măng Poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng -ximăng - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1846/TCXD-167-1989-Xi-mang-Pooc-lang-dung-de-san-xuat-tam-song-amiang-xi-mang--Yeu-cau-ki-thuat)

TCXD 168 : 1989 Thạch cao dùng để sản xuất ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1404/TCXD-168-1989-Thach-cao-dung-de-san-xuat-ximang)

TCXD 172 : 1989 Xích treo trong lò ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=907/TCXD-172-1989-Xich-treo-trong-lo-ximang)

TCVN 4787: 1989 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1779/TCVN-4787-1989-Xi-mang--Phuong-phap-lay-mau-va-chuan-bi-mau-thu)

TCVN 139 : 1991 Cát tiêu chuẩn để thử ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1220/TCVN-139-1991-Cat-tieu-chuan-de-thu-ximang)

TCVN 5438: 1991 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1857/TCVN-5438-1991-Xi-mang--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 5439:1991 Xi măng -Phân loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1854/TCVN-5439-1991-Xi-mang-Phan-loai)

TCVN 2682: 1992 Xi măng pooc lăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1859/TCVN-2682-1992-Xi-mang-pooc-lang)

TCVN 4434: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1860/TCVN-4434-1992-Tam-song-amiang-xi-mang--Yeu-cau-ki-thuat)

TCVN 4435: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1861/TCVN-4435-1992-Tam-song-amiang-xi-mang--Phuong-phap-thu)

TCVN 5691: 1992 Xi măng Poóc Lăng trắng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1866/TCVN-5691-1992-Xi-mang-Pooc-Lang-trang)

TCVN 6016: 1995 Ximăng - Phương pháp thử - xác định độ bền (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1221/TCVN-6016-1995-Ximang--Phuong-phap-thu--xac-dinh-do-ben)

TCVN 6017: 1995 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thêi gian đông kết và độ ổn định (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1903/TCVN-6017-1995-Xi-mang-%E2%80%93-Phuong-phap-thu--Xac-dinh-thei-gian-dong-ket-va-do-on-dinh)

TCVN 6068: 1995 Xi măng poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sun phát (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1905/TCVN-6068-1995-Xi-mang-pooc-lang-ben-sun-phat--Phuong-phap-xac-dinh-do-no-sun-phat)

TCVN 6069: 1995 Ximăng Pooclăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=908/TCVN-6069-1995-Ximang-Pooclang-it-toa-nhiet--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 6070: 1995 Xi măng poóc lăng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hoá (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1906/TCVN-6070-1995-Xi-mang-pooc-lang-%E2%80%93-Phuong-phap-xac-dinh-nhiet-thuy-hoa)

TCVN 6071: 1995 Nguyên liệu để sản xuất ximăng hỗn hợp sét (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=910/TCVN-6071-1995-Nguyen-lieu-de-san-xuat-ximang-hon-hop-set)

TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1222/TCVN-6227-1996-Cat-tieu-chuan-ISO-de-xac-dinh-cuong-do-cua-ximang)

TCVN 6067: 1997 Xi măng poóc lăng bền sunphát – Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1904/TCVN-6067-1997-Xi-mang-pooc-lang-ben-sunphat-%E2%80%93-Yeu-cau-ki-thuat)

TCVN 6260: 1997 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1931/TCVN-6260-1997-Xi-mang-pooc-lang-hon-hop--Yeu-cau-ki-thuat)

TCXD 308 : 2003 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1223/TCXDVN-308-2003-Ximang-Pooclang-hon-hop--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-phu-gia-khoan)

TCXD 324 : 2004 Ximăng xây trát (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1405/TCXDVN-324-2004-Ximang-xay-trat)

dzodzo
28-02-2009, 11:08 PM
12. Tiêu chuẩn Bê tông và cấu kiện bê tông

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=912/TCXD-127-1985-Cat-min-de-lam-betong--va-vua-xay-dung--Huong-dan-su-dung)

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=914/TCVN-1771-1987-Da-dam-soI--soi-dam--dung-trong-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 4506: 1987 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1806/TCVN-4506-1987-Nuoc-cho-be-tong-va-vua-%E2%80%93-Yeu-cau-ki-thuat)

TCXD 173 : 1989 Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bêtông xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=916/TCXD-173-1989-Phu-gia-tang-deo-KDT2-cho-vua-va-betong-xay-dung)

TCVN 2276: 1991 Tấm sàn hộp bêtông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=919/TCVN-2276-1991-Tam-san-hop-betong-cot-thep-dung-lam-san-va-mai-nha-dan-dung)

TCVN 5440: 1991 Bêtông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=917/TCVN-5440-1991-Betong--Kiem-tra-va-danh-gia-do-ben--Quy-dinh-chung)

TCVN 5847: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=920/TCVN-5847-1994-Cot-dien-betong-cot-thep-ly-tam--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCVN 6025: 1995 Bêtông - Phần mac theo cường độ chịu nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=921/TCVN-6025-1995-Betong--Phan-mac-theo-cuong-do-chiu-nen)

TCVN 6220: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi - và cát Karamzit - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=922/TCVN-6220-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi--va-cat-Karamzit--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1235/TCVN-6221-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi-va-kerazit)

TCXD 302 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=923/TCXDVN-302-2004-Phu-gia-khoan-hoat-tinh-cao-dung-cho-betong-va-vua-silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 311 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1975/TCXDVN-311-2004-Phu-gia-khoang-hoat-tinh-cao-dung-cho-be-tong-va-vua--Silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 316 : 2004 Bloc Bêtông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=924/TCXDVN-316-2004-Bloc-Betong-nhe--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 322 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bêtông sử dụng cát nghiền (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=925/TCXDVN-322-2004-Chi-dan-ky-thuat-chon-thanh-phan-betong-su-dung-cat-nghien)

TCXD 325 : 2004 Phụ gia hóa học cho bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=926/TCXDVN-325-2004-Phu-gia-hoa-hoc-cho-betong)

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1261/TCXDVN-329-2004-Betong-va-vua-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-PH)

TCXD 337 : 2005 Vữa và bêtông chịu axit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=927/TCXDVN-337-2005-Vua-va-betong-chiu-axit)

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=928/TCXDVN-349-2005-Cat-nghien-cho-betong-va-vua)

TCXD 372 : 2006 Ống bêtông cốt thép thoát nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=929/TCXDVN-372-2006-ong-betong-cot-thep-thoat-nuoc)

TCXD 389 : 2006 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1990/TCXDVN-389-2006-San-pham-be-tong-ung-luc-truoc--Yeu-cau-ky-thuat-va-nghiem-thu)

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1988/TCXDVN-7570-2006-Cot-lieu-cho-be-tong-va-vua--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 390 : 2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2000/TCXDVN-390-2007-Ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-lap-ghep--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCXD 391 : 2007 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2001/TCXDVN-391-2007-Be-tong--Yeu-cau-duong-am-tu-nhien)

TCXD 392 : 2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2002/TCXDVN-392-2007-Cong-hop-be-tong-cot-thep-duc-san--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCXD 395 : 2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2004/TCXDVN-395-2007-Phu-gia-khoang-cho-be-tong-dam-lan)

TCVN 7888: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2006/TCVN-7888-2008-Coc-be-tong-ly-tam-ung-luc-truoc)

ambition541986
25-05-2009, 07:13 AM
Mọi người ơi !! ai có tiêu chuẩn hàn quốc KBC !! bản tiếng anh không ạ !! cho em xin với

ks.thanhtan
25-05-2009, 09:44 AM
Chủ đề này hay quá, có đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng cần tìm, mình cho lên mục chú ý nhé mọi người! Nếu anh dzodzo còn những tiêu chuẩn gì liên quan thì post vào đây luôn nhe,xin cảm ơn anh!:):)

trungnn_mpe2
28-05-2009, 07:43 PM
Xin bổ sung một TCVN cũ và mới:
1- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
http://www.4shared.com/file/108325028/716c178/TCVN_7957-2008_Thoat_nuoc_-_Mang_luoi_va_cong_trinh_ben_ngoai_-_Tieu_chuan_thiet_ke.html
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 51:1984.

2- TCXD 57-73 Thiết kế tường chắn công trình thủy công
http://www.4shared.com/file/87118349/6bc6b64d/TCXD_57-73_Thiet_ke_tuong_chan_CT_thuy_cong.html

3- TCVN 7571:2006 Thép hình cán nóng - Kích thước dung sai đặc tính mặt cắt
http://www.4shared.com/file/80723788/34224149/TCVN_7571-125111516_2006_Thep_hinh_can_nong_Kich_thuoc_dung_sai_dac_tinh_mat_cat.html

dvhster
18-06-2009, 12:36 PM
E đang muốn tìm hiểu các tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế các khu công nghiệp. Bác nào biết thì up lên giúp em với. Thanks

trungnn_mpe2
22-06-2009, 01:49 PM
Mình nghĩ đầu tiên phải coi Quy chuẩn mới về QHXD:
http://www.4shared.com/file/113353882/4ad946fc/QCXDVN_04-2008-BXD_quy_chuan_ve_quy_hoach_xay_dung.html

Sau đó có vài tiêu chuẩn cũ:
http://www.4shared.com/file/113353725/250e7ce8/TCVN_4514-1988_Xi_nghiep_cong_nghiep-Tong_mat_bang-Tieu_chuan_thiet_ke.html
http://www.4shared.com/file/113353605/16fa745d/TCVN_4616-1987_Qui_hoach_mat_bang_tong_the_cum_cong_nghiep-tieu_chuan_thiet_ke.html

vuluuquang
10-07-2009, 08:40 AM
Bác nào có tiêu chuẩn về phần cải tạo nâng cấp nhà cao tầng, chung cư cũ ko?/??post lên cho em với. Và tiêu chuẩn phần phá dỡ, tháo dỡ nhà nữa...
Cảm ơn các pác nhiều!!!:)

theluan_xd
26-08-2009, 11:42 PM
Hình như link die rồi bác dzodzo ạ! File nào nó cũng báo:Incorrect information in file: './thuvien_db/tbl_category.frm' SQL query : select count(*) from tbl_category where catid=43 :mad:

ksduongnguyen
27-08-2009, 10:49 AM
Hệ thống TC quý báu wa, sử dụng rất nhiều.

down nhiều nên die rồi

phung_gtvt
17-10-2009, 12:34 PM
các anh có tiêu chuẩn nào về thi công và nghiệm thu mối hàn kim loại ko share cho em với,cám ơn các anh nhiều.!

Alforgive
01-11-2009, 09:31 PM
Cho mình hỏi hiền giờ ở Úc sử dụng tiêu chuẩn nào vậy (xây dựng dân dụng và công nghiệp), nếu bác nào có tiêu chuẩn về thiết kế, thi công kết cấu thép và bê tông cốt thép cho minh xin với.
Cảm ơn các Bác nhiều.

trungnn_mpe2
16-12-2009, 12:33 PM
Xin gửi mọi người tiêu chuẩn thiết kế bến cảng biển:
http://www.4shared.com/account/file/174058315/5b774551/22TCN_207-92_Tieu_chuan_thiet_.html
Note: Bản trên web của BGTVT bị lỗi, bị thiếu hầu hết nội dung.

Còn về mối hàn kim loại, đã có trên mạng:
http://www.4shared.com/file/11961797/613d723d/_2__TCVN_1691-75_Moi_han_ho_qu.html

visco
30-12-2009, 01:20 PM
bạn DZODZO và các bạn ơi có ai biết tiêu chuẩn nào để thi công và nghiệm thu đường ống HDPE thải nước ra đầm không bạn, mình tìm tiêu chuẩn này mà tìm không ra mong bạn giúp đỡ nhé , mail của mính chucxuanvinadng@gmail.com , cảm ơn bạn nhiều .

ngoctuan1988
26-03-2010, 04:26 PM
cho em hỏi bộ 20 TCN 74 - 87 có thể kiếm ở đâu ạh ? em kiếm hổm rày mà không có

bien_man0486
06-04-2010, 10:00 PM
có tiêu chuẩn AASHTO T180-90. không? cho mình xin với

trungnn_mpe2
07-04-2010, 05:04 PM
cho em hỏi bộ 20 TCN 74 - 87 có thể kiếm ở đâu ạh ? em kiếm hổm rày mà không có

Cho mình gửi link: http://www.4shared.com/file/258869258/ef2f58cb/TCXD_74-1987_Dat_xay_dung_-_ch.html
File này lấy từ ảnh chụp nên hơi khó đọc.
Còn AASHTO T180
http://www.4shared.com/file/258874158/226317ff/AASHTO_T180-95.html

thanhtranle
07-04-2010, 06:13 PM
cho em hỏi bộ 20 TCN 74 - 87 có thể kiếm ở đâu ạh ? em kiếm hổm rày mà không có

bác có thể liên hệ với trung tâm 3
49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
vào đó bạn hỏi đường lên thư viện và... mua!
giá của nó không mắc lắm!

ngoctuan1988
13-04-2010, 10:54 AM
@ trungnn_mpe2 : em cám ơn anh nhiều lắm, em down được rồi

@ thanhtranle : chắc em phải cân nhắc, túi tiền sinh viên có hạn nên không thể đầu tư dàn trải được ^^

thuythu_22
16-04-2010, 12:57 AM
các anh trong diễn đàn ai có TCVN 80:2002 : thí nghiệm bàn nén hiên trường share cho em với

trungnn_mpe2
16-04-2010, 10:37 AM
TCXDVN 80-2002 Dat xay dung - PP xac dinh mo dun bien dang tai hien truong bang tam nen phang.pdf

http://www.4shared.com/document/Ob3Y31fA/TCXDVN_80-2002_Dat_xay_dung_-_.html

tr hoan
24-04-2010, 04:56 PM
Chào xuân năm mới, chào mừng sự trở lại của ketcau.com, gửi tới các bạn đồng nghiệp bộ tiêu chuẩn Xây dựng mà mình sưu tầm được, hi vọng sẽ giúp ích được cho công việc của các bạn trong năm mới. Chúc mọi người một năm mới an khang thịch vượng, thành công trong cuộc sống.
Các bác ơi chỉ download nếu cần thiết thôi nhé, tiết kiệm băng thông là tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

1. Tiêu chuẩn Khảo sát, trắc địa trong xây dựng<font size="2"><br />
<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/2sn92zbj8q"><strong> TCVN 3972: 1985</strong> C&ocirc;ng t&aacute;c trắc địa trong x&acirc;y dựng</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/gz7shdh794"><strong>TCVN 4119: 1985 </strong>Địa chất thủy văn - Thuật ngữ v&agrave; định nghĩa </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/1qgkd0mszq"><strong> TCXD 161 : 1987 </strong>C&ocirc;ng t&aacute;c thăm d&ograve; điện trong khảo s&aacute;t x&acirc;y dựng </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/hgi589ukcm"><strong> TCVN 4419: 1987 </strong>Khảo s&aacute;t cho x&acirc;y dựng - nguy&ecirc;n tắc cơ bản </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/7ngodfs839"><strong> TCXD 160 : 1987 </strong>Khảo s&aacute;t địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng m&oacute;ng cọc </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/k4hcontohv"><strong> TCXD 203 : 1997 </strong>Nh&agrave; cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/cnpik32o6d"><strong> TCXD 271 : 2002 </strong>Quy tr&igrave;nh kỹ thuật x&aacute;c định độ l&uacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp bằng bằng phương ph&aacute;p đo cao h&igrave;nh học</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/9qq3kevpia"><strong> TCXD 309 : 2004 </strong>C&ocirc;ng t&aacute;c trắc địa trong c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng - Y&ecirc;u cầu chung </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/jff687uafn"><strong> TCXD 357 : 2005 </strong>Nh&agrave; v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh dạng th&aacute;p - Quy tr&igrave;nh quan trắc độ nghi&ecirc;ng bằng phương ph&aacute;p trắc địa </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/6vfgact2bp"><strong> TCXD 366 : 2006 </strong>Chỉ dẫn kỹ thuật c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t địa chất c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho x&acirc;y dựng trong v&ugrave;ng Karst </a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/zfsv5bnxnv"><strong>TCXD 364 : 2006</strong> Ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật đo v&agrave; xử l&yacute; số liệu GPS trong trắc địa c&ocirc;ng tr&igrave;nh</a>

<a target="_blank" href="http://www.box.net/shared/8kevfqmhbu"><strong> TCXD 194 : 2006 </strong>Nh&agrave; cao tầng - c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t địa kỹ thuật </a></font>
By ks.thanhtan : Đặt làm chủ đề đáng chú ý !
Bạn khỏi lo vì nhiều người biết và không load đâu mà chỉ cần copy các danh mục vào một file word và rồi khi cần đường link nào thì load về dùng chứ có dùng hết đâu? Yên tâm và đừng đứng tim nhé chúc vui:p:p:p

kisuthuyloi
25-04-2010, 10:06 AM
bác nào có tieu chuẩn để xác định tải trọng tiêu chuẩn (vd: tải trọng của tường, gió...) để phục vụ cho tính toán kết cấu ko share cho mình với.

kisuthuyloi
25-04-2010, 10:12 AM
mình đang muốn học cách thiết kế nhà dân dụng nên rất muốn có một bộ đồ án thiết kế "tính toán kết cấu" công trình để mình tham khỏa các bước tính toán, các tiêu chuẩn nào đc áp dụng, cách xác định tải trọng tiêu chuẩn
Cuộc đời vẫn đẹp sao dù cho cả hàm răng ko còn cái nào.DZô

ThanhTroc
06-05-2010, 05:17 PM
bác zo zo cho mình xin tiêu chuẩn thiết kế nhà để xe ô tô + xe máy với :| không phải cho chung cư nha . tìm đỏ mắt mà không thấy

h0anganh85
06-05-2010, 08:07 PM
TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
link nay bi h0ng rui
anh cho em xin lai duoc hok?

faraway0187
06-05-2010, 09:48 PM
Tôi đang rất cần Quy phạm thiết kế tường chắn đất QP 23-65, mà chưa tìm được
Cả nhà ai có gửi lên cho tôi xin
Tôi rất cảm ơn!

lyly284
18-05-2010, 03:49 PM
chán quá, link die hết ồi.

thuythu_22
08-06-2010, 11:50 PM
các anh có TCVN 1765-75 và 1766-75 share em với, tìm hoài không thấy nó đâu,em xin cám ơn

tadinhchien
01-07-2010, 03:03 PM
link bi die roi. khong download duoc

tr hoan
21-07-2010, 08:12 AM
bạn đã sưu tầm và cho mọi người một cách tổng quát về tcvnnhưng mình hỏi là muốn tìm hiểu chi tiết tiêu chuẩn thì.....................như thế nào???

DEBIN
21-07-2010, 09:47 PM
Hi all,
Bác nào có TCXD 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc send hộ em phát; link nghẻo rùi. Email: accuroom@yahoo.com.
Cám ơn các bác

quyetvorb
22-07-2010, 12:29 PM
Cám ơn bác rất nhiều! Kho này cũng đã tương đối nhiều!
Nếu bác có điều kiện, nhờ bác post thêm ít tiêu chuẩn về thiết kế và thi công cầu cho anh em tham khảo.
Xin chân thành cám ơn đóng góp của bác cho "sự phát triển chung của ngành xây dựng và cho đất nước".

trungnn_mpe2
22-07-2010, 04:41 PM
Xin gửii các bạn một số tài liệu:

TCXD 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
http://www.4shared.com/document/S_ucBBI1/TCXD_160_1987_Khao_sat_DKT_phu.html

TCVN 1765-75 và 1766-75
http://www.4shared.com/document/ENnAGXky/TCVN_176517661767-1975_Thep_ca.html

Quy phạm thiết kế tường chắn đất QP 23-6523-65 đã được thay thế bằng TCXD 57-73
http://www.4shared.com/document/AHGF72KT/TCXD_57-73_Thiet_ke_tuong_chan.html

TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
http://www.4shared.com/document/axQ0rgaK/TCXDVN_269-2002_Coc-_Phuong_ph.html

hoahairau
26-07-2010, 09:38 PM
Hai Anh
dzodzo
trungnn_mpe2
Mến thân!
HHR đang tìm TCVN 2735 -78
Nếu có anh cho hhr xin nhé!
Cảm ơn các anh nhiều lắm....
Thread này thật tuyệt vời...
Nếu có anh để link tại đây hoặc send qua emai cho nhé: hoahairau@yahoo.com

dung_bsv
02-08-2010, 02:41 PM
Bạn nào có Tiêu chuẩn: TCVN 2364:78 cho mình xin link. Chân thành cảm ơn.

vietcanhxd
08-08-2010, 12:55 AM
sao mà em không dowload được na

hiepxdn
11-08-2010, 11:30 PM
- các bác có tiêu chuẩn về thiết kế công trình ngầm, hầm giao thông, hầm áp lực, giếng điều áp nhà máy thủy điện không cho em xin với!
- email của em Hiepxdn@gmail.com
- Cám ơn các bác nhiều!

vmthu
12-08-2010, 05:37 PM
Bác nào có TCVN D6-1978, shared cho em với.Em đang cần gấp.
Thank!

tungcons
13-08-2010, 01:03 PM
e kinh chao cac bac,e la sinh vien moi vao nghe,e xin hoi cac bac la tieu chuan thiet ke ket cau cong trinh la tieu chua nao vay?cac bac tien boi co thi up len cho e tham khao voi hoac mail cho e voi, mail e : tungcons.nvcl@yahoo.com,thanks cac pac nhiu nhiu !

chapchungdi
14-08-2010, 12:32 AM
thanks các pác nhiều

hhhiii
17-08-2010, 02:17 PM
Các bro ơi, hình như kinh tải đã DIE gần hết rồi, có bro nào làm ơn nén lại rồi UP lên cho AE nhờ 1 cái nào.

hantinh
18-08-2010, 09:38 AM
bác nào biết cái tiêu chuẩn TCXD 2289 - 78 hiện giờ thay bằng tiêu chuẩn nào thế. Bác nào biêt thi bảo em với. Em đang cần

vova20
18-08-2010, 02:54 PM
bac nào có bộ tiêu chuẩn TCVN 6415:2005 về gạch ốp lát cho em xin với! thanhks!

congminh012
31-08-2010, 04:31 PM
http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/TCXDVN/TCXDVN.NSF/START?openframeset
Trang này các tiêu chuẩn tương đối đầy đủ, có phân loại nên dễ tìm
thân!

vmthu
05-09-2010, 10:47 PM
Bác nào có " Định mức vật tư xây dựng cơ bản" được ban hành theo q/đ số 22/2001/QD-BXD ngày 24/8/2001 cho em xin với. em đang cần gấp.
Cảm ơn các bác nhiều.

David Giang
08-09-2010, 10:07 AM
Bác nào có " Định mức vật tư xây dựng cơ bản" được ban hành theo q/đ số 22/2001/QD-BXD ngày 24/8/2001 cho em xin với. em đang cần gấp.
Cảm ơn các bác nhiều.

Chào bạn ! hiện cái quyết định số 22/2001 bạn muốn lấy làm gì vậy ban ?:confused: nếu bạn dùng để áp dụng cho việc bạn làm thì mình gửi cho bạn cái lệnh bạn hành bãi bỏ cho bạn biết, nếu cần tham khảo thì PM mình gửi cho bạn Quyết Định 22 này.
http://galaxyz.net/data/645650525d555354/QD262007baiboVB.doc.glx

vmthu
08-09-2010, 10:47 AM
Chào bạn ! hiện cái quyết định số 22/2001 bạn muốn lấy làm gì vậy ban ?:confused: nếu bạn dùng để áp dụng cho việc bạn làm thì mình gửi cho bạn cái lệnh bạn hành bãi bỏ cho bạn biết, nếu cần tham khảo thì PM mình gửi cho bạn Quyết Định 22 này.
http://galaxyz.net/data/645650525d555354/QD262007baiboVB.doc.glx

Em dùng để tham khảo dự trù vật liệu cho đồ án thi công. :d
Thầy giáo nói tham khảo ở đó.

NGUYENHUNG87
09-09-2010, 03:33 PM
Sao minh kick vao toan bao link die vay ban oi

Sinh Viên
09-09-2010, 03:34 PM
Sao minh kick vao toan bao link die vay ban oi

Search TCXD, thích cái nào, có cái đó :)

sonadico
21-09-2010, 04:27 PM
Mình đang muốn tìm 14 TCN 11-85 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công . Bác nào có thì up lên giúp mình với. Thanks

bbc1988
30-09-2010, 09:09 PM
ak.nhieu quá mà link die nhiu quá

phucprodhv
06-10-2010, 12:58 AM
Tai sao em không tải vè được vậy anh! anh xem lại gium em xíu nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm!

sumiscute
06-10-2010, 01:28 AM
hic...hic.link die nhìu wa hà bạn ơi

ngochoa203
08-10-2010, 10:34 AM
Cam on cac Bac nghe,neu ai post cho em TCVN ve vai dia ky thuat trong nghanh thuy loi voi TCVN ve tham da thi em cam on nhieu

khiemdcctk41
08-10-2010, 11:37 AM
Thanks các Bác nhiều nhé!
Cac Bác xem co tiêu chuẩn thí nghiệm Thấm, Thí nghiệm đo áp lực nước lỗ rỗng và thí nghiệm đo điện trở đất cho em vói nhé!
Thanks các bác nhiều!

tdp_148
24-10-2010, 09:44 PM
nhieu tieu chuan the. choáng

Duongxd05
29-10-2010, 05:13 PM
Tot wa, thanks nha!!!

hungksu86
02-11-2010, 12:12 AM
Góp vui với các bác một số tiêu chuẩn đây nữa nì :
Bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (http://confat.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam.html)

phuongduy110
04-11-2010, 03:18 PM
link ngỏm rồi

trantuanlam8
09-11-2010, 11:43 AM
Anh có TCVN 4515:1988 không vậy E đang cần nó mà tìm hoài chưa có.

hungksu86
11-11-2010, 04:55 PM
Bác cứ đùa, link sống nhăn răng.

tanxd9
25-11-2010, 07:48 PM
mấy anh ơi cho em xin
1 cái bien bản báo cáo về kết quả xây dựng công trình
với một hợp dồng về xây dựng
em cam on may anh nhieu...
chúc máy anh vui khỏe
đây la mail cua em nguyenminhtan09@gmail.com

kshaidang18
28-11-2010, 10:38 AM
Mình thấy trang này cũng hay.khá đầy đủ.Các bạn tham khảo
http://confat.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam.html

en_long3
11-12-2010, 10:45 AM
Tiêu chuẩn thiết kế giao thông đã cũ rồi bạn ạ
Nhiều link die quá bạn ạ.

vanthanh88
12-12-2010, 04:14 PM
Các anh ơi!!!!!Cho em xin tiêu chuẩn 22TCN81-84 về mặt và móng đường đất gia cố ximăng thanh u!!!!!!!!!!!!!

vo nguyen th
14-12-2010, 01:18 PM
lam on cho xin tcvn 269 noi ve quy trinh thi nghiem ep coc

camapdaica
15-12-2010, 10:55 AM
Các anh nếu ai có thì cho em xin vài cái tiêu chuẩn này với
1)TCVN 7470:2005-thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng
2)TCVN 6525:2008-thép tấm cacbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục
Cảm ơn các anh nhiều ạ

kuisnguyen
31-12-2010, 08:51 AM
link bị sao mà em tài nó toàn báo lỗi.
các bác có thể up lên mediafire được không.
thank nhiều

l0vel0vel0ve
03-01-2011, 01:48 PM
em moi tham gia dien dan nen muon download may cai tieu chuan xay dung nhung link bi die hit rui, anh nao con thi up len cho em down voi, em cam on truoc

hoàng mạnh
03-01-2011, 02:01 PM
http://www.tieuchuanonline.net/
mọi người thử xem trong này xem.mình có thử nhưng kém tin học nên không biết xem,không xem được

trinhxd87
08-01-2011, 09:17 PM
Bác addmin ơi, sao em dow thằng tc 338-2005 không được, Bác xem lại dùm em nhé. HÌnh như thằng giaxaydung bị chi đó.

huuduc
21-02-2011, 08:36 PM
Xin tieu chuan TCVN 8215:2009
các Anh chị nào có TCVN 8215-2009, xin chia sẻ cho em voi.
Uoc gi nhà nuoc chia se cac TChuan cho mọi người

rongcuoimay
11-03-2011, 02:26 PM
em đang làm đồ án kết cấu thép theo tiêu chuẩn mĩ, em có mua quyển "thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm hoa ki AISC-2005/ASD và LRFD" nhưng hình như chưa đầy đủ.
em mới lần đầu tiếp xúc với tiêu chuẩn mĩ này nên còn mù mờ lắm, các bác có thể cho em bản đầy đủ của tiêu chuẩn ASCE 7-98 được ko ạ.
em có tìm trên diễn đàn nhưng link die hết rồi ( link từ năm 2007 lận -.-)
em đang cần gấp để làm đồ án, các bác giúp em ạ. em cảm ơn rất nhiều
P/S: em co post 1 bài bên topic "sách cho CIVIL-mỗi tuần 1 cuốn" post xong mới biết mình post nhầm, admin thông cảm cho em ạ

umy
11-03-2011, 02:43 PM
em đang làm đồ án kết cấu thép theo tiêu chuẩn mĩ, em có mua quyển "thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm hoa ki AISC-2005/ASD và LRFD" nhưng hình như chưa đầy đủ.
em mới lần đầu tiếp xúc với tiêu chuẩn mĩ này nên còn mù mờ lắm, các bác có thể cho em bản đầy đủ của tiêu chuẩn ASCE 7-98 được ko ạ.
em có tìm trên diễn đàn nhưng link die hết rồi ( link từ năm 2007 lận -.-)
em đang cần gấp để làm đồ án, các bác giúp em ạ. em cảm ơn rất nhiều
P/S: em co post 1 bài bên topic "sách cho CIVIL-mỗi tuần 1 cuốn" post xong mới biết mình post nhầm, admin thông cảm cho em ạ

ASCE7- 1998 không tìm thấy,

đã có 2002:

http://www.4shared.com/document/NzEJ-cPO/ASCE_7-02__IBC_03_.htm

Sách hướng dẩn tính Gió theo ASCI7-2002

http://www.4shared.com/document/L5KVI-BH/Guide_to_the_Use_of_the_Wind_L.htm


và mới hơn 2005:

http://www.4shared.com/file/qEHb1_12/ASCE_7-05.htm

TL có thể tiếng Anh, thử xem có dùng được không ?

rongcuoimay
11-03-2011, 03:05 PM
em cảm ơn anh umy rất nhiều.
sao mấy anh giỏi tiếng anh thế nhỉ. em tiếng anh dở tệ nhưng vẫn phải ráng ngồi đọc để làm đồ án thôi ^^

boyunlovely
11-03-2011, 07:20 PM
ASCE7- 1998 không tìm thấy,

đã có 2002:

http://www.4shared.com/document/NzEJ-cPO/ASCE_7-02__IBC_03_.htm

Sách hướng dẩn tính Gió theo ASCI7-2002

http://www.4shared.com/document/L5KVI-BH/Guide_to_the_Use_of_the_Wind_L.htm


và mới hơn 2005:

http://www.4shared.com/file/qEHb1_12/ASCE_7-05.htm

TL có thể tiếng Anh, thử xem có dùng được không ?
Bác umy check lại dùm cháu hai link cuối nhé, cháu down không được. Thanks

umy
11-03-2011, 09:26 PM
Bác umy check lại dùm cháu hai link cuối nhé, cháu down không được. Thanks

2 Link cuối vẫn chạy, Bạn không down được có thể một trong 2 lý do:

a) Mạng lưới bạn đang dùng đươc bảo vệ quá kỹ , một số Web không được phép vào. Phải được Admin của mạng cho phép dăt biệt tháo bớt ra. nếu laptop với wlan thử qua mạng khác.

b) Trong thời gian bạn down có quá nhiều người dùng. Nên bị kẹt lúc đó thôi. Chờ đợi vài giờ sau thử lại.

Thử theo link nầy xem sao ?
Gió:
http://megaupload.com/?d=6YB0FVT7
ACSE7-2005
http://www.4shared.com/file/gD9G0Txw/asce_2005.htm
ASCE ?
http://www.4shared.com/file/yBbyIKEc/ASCE_papers.htm

boyunlovely
11-03-2011, 10:54 PM
Cám ơn vài lời của bác. Cháu cố gắng rút cuộc cũng down được rồi ạ. Một lần nữa cám ơn bác.

rongcuoimay
12-03-2011, 03:26 PM
bác umy ơi, cháu có down tiêu chuẩn ASCE 7-02 về nhưng lại ko thể open nó được, nó thông báo lỗi thế này "there was an error opening this document. The file is damaged and cuold not be repaired"
có phải file bị lỗi ko ạ.

nguyenquocai
12-03-2011, 03:33 PM
bác umy ơi, cháu có down tiêu chuẩn ASCE 7-02 về nhưng lại ko thể open nó được, nó thông báo lỗi thế này "there was an error opening this document. The file is damaged and cuold not be repaired"
có phải file bị lỗi ko ạ.

nếu là file pdf bạn thử đổi tên lại (nên copy ra ngoài desktop áh) tên đơn giản thôi như 1 chẳng hạn.
mở lên lại bị nữa thì coi như toi hihi.
bạn lên mạng tìm soft repair xem dc không hihi.
mong giúp dc bạn.
Ái, thân.

umy
12-03-2011, 05:04 PM
bác umy ơi, cháu có down tiêu chuẩn ASCE 7-02 về nhưng lại ko thể open nó được, nó thông báo lỗi thế này "there was an error opening this document. The file is damaged and cuold not be repaired"
có phải file bị lỗi ko ạ.

Các files có dạng pdf (hoặc được ép lại dạng zip hay rar, phải xã ra thành pdf). Các files nầy không bị lỗi, tôi có check lại.

Khi down xuống không mở (open) được, vì trong thời gian down có nhiều người cũng thế, nên đường dây Server bị đè nặng nề. khi nhận file bị đứt đoạn, không trọn vẹn.
Xóa nó đi, down lại ngày hôm nay có ít người quan tâm. Nhận được trọn vẹn file mở được ngay.
Nếu gặp các file lớn quá, nhiều khi tôi cũng phải làm lại nhiều lần mới chuẩn.

Thấy các bạn ham học tôi giúp đở thêm:
Xem topic nầy có hướng dẩn thêm cho ASCE07

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=132522

boyunlovely
12-03-2011, 05:09 PM
Bác Umy nói đúng đấy, mình cũng bị như bạn "nhiều lần" thí dụ file lúc down báo tổng cộng 5Mb nhưng lúc xong xuôi nhìn lại chỉ còn 4.8Mb mặc dù nhìn bên ngoài nó vẫn là 1 file hoàn chỉnh nhưng mở thì không được. Cách tốt nhất delete => down lại.

rongcuoimay
12-03-2011, 06:18 PM
bạn boyunlovely tải tiêu chuẩn ASCE 7-02 về từ section 1 đến section 9 có mở được ko vậy?
mình tải về chỉ có từ trang 95 đến 206 à

umy
12-03-2011, 06:39 PM
bạn boyunlovely tải tiêu chuẩn ASCE 7-02 về từ section 1 đến section 9 có mở được ko vậy?
mình tải về chỉ có từ trang 95 đến 206 à

rất tiếc, File ASCE7-02 nầy chỉ có section 9 Động đất (trang 95 đến 206) thôi !

Dùng tạm 2005 đi, nếu không có 1998 và 2002!

ACSE7-2005 (chương 1 đến 9: 3,2MB dể down hơn)
http://www.4shared.com/file/gD9G0Txw/asce_2005.htm


ASCE7- 2005: (quyển sách đẹp: 17,7 MB khá nặng, khó down)

http://www.4shared.com/file/qEHb1_12/ASCE_7-05.htm

boyunlovely
12-03-2011, 06:39 PM
sử dụng bản ASCE 7- 2005 đi bạn không khác nhau mấy, ở trên bác Umy có đưa link đó.

rongcuoimay
12-03-2011, 07:11 PM
cảm ơn bác umy, hi vọng cuốn ASCE7-2005 là đủ cho cháu làm cái đồ án môn học,chừng này đọc chắc cũng mệt xỉu rồi ^^
@boyunlovely: hình như học khóa 10 trường TDT thì phải ^^

rongcuoimay
17-03-2011, 09:51 PM
có ai có tiêu chuẩn AISC2005 ko ạ, cho em xin em làm đồ án.
các bác có tài liệu nào tính toán vd đi kèm thì quá tốt cho em luôn ạ.
em cảm ơn.

visaocua-toi
24-03-2011, 11:27 PM
sao em dow ko dc nhi?

phamhuuloi
14-04-2011, 04:05 PM
Lang thang tìm tiêu chuẩn trên mạng, thấy được đề tài của anh Dzodzo thật hay và hữu ích. Cảm ơn anh và anh em diễn đàn. Nhưng xin anh Dzodzo hướng dẫn cho cách download các tiêu chuẩn này.

tanphu050189
20-04-2011, 01:17 AM
sao em nhap vao ma k down duoc ah! toan chuyen wa trang giẫydung.vn k ah

luntit
10-05-2011, 09:52 PM
Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào nói về việc đi đường ống điện + nước qua đà ko?

XuanThuy
15-06-2011, 12:15 PM
Tôi cần tìm TCVN 4732:2007 - Đá ốp lát tự nhiên. Bạn nào có cho tôi xin hoặc cho link download cũng được. Cám ơn trước

dxhoa_hcm
15-06-2011, 01:02 PM
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=57&categoryId=87&articleId=33479&portalSiteId=6&language=vi_VN

QuyHoi_KSXD
15-06-2011, 02:06 PM
Tôi cần tìm TCVN 4732:2007 - Đá ốp lát tự nhiên. Bạn nào có cho tôi xin hoặc cho link download cũng được. Cám ơn trước
Bác tham khảo cái địa chỉ download ở đây ạ.
http://new.tcvninfo.org.vn//Default.aspx?TabId=SearchInDatabase&ServiceId=elo&ServiceName=D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u&DatabaseId=0c102932-b80f-44f9-b811-ebc589277b2f&DatabaseName=Danh%20m%E1%BB%A5c%20Ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n/Quy%20chu%E1%BA%A9n%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20-%20TCVN

linhpro_o
20-07-2011, 09:15 AM
Các thầy hay các anh chị cho em xin bộ tiêu chuẩn sau nha:
_ TCXD 235:1999 Dầm BTCT ứng lực trước PPB.
_ TCXD 6284:1997 Cốt thép BT ứng lực trước.

Vô cùng cảm ơn!

hieulangtu04
13-08-2011, 01:59 AM
Sao minh down ko dc, coi lai dum minh nha, thanks

caesar_13
25-08-2011, 12:11 PM
anh ơi link die hết rồi

nkndevilnkn
27-08-2011, 09:25 AM
Link die rùi bác dzodzo ơi. Còn link nào khác không bác :)

xalemthai
28-10-2011, 09:41 AM
cho mình xin tcvn 4787:2003

quangtienxd
02-11-2011, 01:40 PM
Links die hết rồi bác ơi. Em ko tải đc bản nào cả, bác up lại giúp ae đc ko? cám ơn nhiều!

namhuynhtl
08-11-2011, 04:46 PM
Cảm ơn về các tiêu chuẩn của anh!

khoa.chau
12-11-2011, 04:41 PM
HÌnh như link đie hết rồi bạn ơi!click vào toàn bị báo lỗi...

wenatruong
16-11-2011, 08:28 AM
Không biết các TCVN mình có tiếng Anh kô nhỉ? Hiện tại em chỉ tìm được mỗi cái TCVN về tải trọng là có tiếng Anh, anh em nào biết cái khác có tiếng Anh thì làm ơn giúp đỡ mình với

tamlongtmc
23-11-2011, 12:04 PM
bác nào có tiêu chuẩn
TCVN 7219-2002. up lên cho anh em với nhé. Cảm ơn nhiều

anhducxd
23-11-2011, 05:56 PM
hay quá.đúng các thứ mình đang cần.
chúc các mod và diễn đàn ngày càng phát triển!

hungcobap
19-12-2011, 04:38 PM
Bác nào cho mình xin mấy tiêu chuần này với:
TCVN 6008-1995,
TCVN 6153:1995,
TCVN 4206: 86,
TCVN 5663: 1992
TCVN 6159-1996
Thank!

chicatdhcn
01-02-2012, 08:49 PM
cảm ơn các bác nhưng sao e ko down dc nhỉ

tuyphuocpro
14-02-2012, 09:22 PM
ủa ma sao e download không được zi hêt vậy mấy bác .no cứ báo la không tìm thấy trang thôi

cothanhphuoc
14-02-2012, 09:31 PM
uhmmmmm.... đúng goj` em dowload waj ma kung~ k dc nua~

không tìm thấy trang thui ak

huynhnam34
24-02-2012, 04:47 PM
Ủa sao down về không được vậy
Làm ơn help me với!!!!!!!!

Bokingvan
24-02-2012, 05:00 PM
Các bác lên google mà search tên mấy tiêu chuẩn đó, thế nào chả có link down được :)

minhtan008
14-03-2012, 11:52 PM
link die rùi =((

ruhungvang
15-03-2012, 12:06 AM
Mình tổng hợp cũng kha khá tiêu chuẩn TCXDN và 22TCN
Bạn nào cần thì vào download miễn phí

Tại đây (http://ruhungvang.blogspot.com/p/tong-hop-tieu-chuan-nghanh-giao-thong.html)

dinhquyen711
29-03-2012, 04:01 PM
bi loi roi anh oi!ko dowload duoc?

hungkt173
03-04-2012, 04:21 PM
làm sao mà dowload được đây nhỉ

nh0xLuu
10-04-2012, 08:39 PM
Có bác nào có tiêu chuẩn khoan ko zji? Giúp với tìm ko ra! hjz,thanks nha'.

thucdi
16-04-2012, 06:03 PM
em đang cần tiêu chuẩn phân loại đất( tên đất, trạng thái) mà chia độ hạt từ:
0.005-0.05(mm) là bột sét
0.05-2(mm) là cát
2-.10 (mm) là sỏi
==> ai có, hay đã từng đọc ở đâu share em với
mail: thucdi@gmail.com
12. Tiêu chuẩn Bê tông và cấu kiện bê tông

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=912/TCXD-127-1985-Cat-min-de-lam-betong--va-vua-xay-dung--Huong-dan-su-dung)

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=914/TCVN-1771-1987-Da-dam-soI--soi-dam--dung-trong-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 4506: 1987 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1806/TCVN-4506-1987-Nuoc-cho-be-tong-va-vua-%E2%80%93-Yeu-cau-ki-thuat)

TCXD 173 : 1989 Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bêtông xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=916/TCXD-173-1989-Phu-gia-tang-deo-KDT2-cho-vua-va-betong-xay-dung)

TCVN 2276: 1991 Tấm sàn hộp bêtông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=919/TCVN-2276-1991-Tam-san-hop-betong-cot-thep-dung-lam-san-va-mai-nha-dan-dung)

TCVN 5440: 1991 Bêtông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=917/TCVN-5440-1991-Betong--Kiem-tra-va-danh-gia-do-ben--Quy-dinh-chung)

TCVN 5847: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=920/TCVN-5847-1994-Cot-dien-betong-cot-thep-ly-tam--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCVN 6025: 1995 Bêtông - Phần mac theo cường độ chịu nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=921/TCVN-6025-1995-Betong--Phan-mac-theo-cuong-do-chiu-nen)

TCVN 6220: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi - và cát Karamzit - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=922/TCVN-6220-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi--va-cat-Karamzit--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1235/TCVN-6221-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi-va-kerazit)

TCXD 302 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=923/TCXDVN-302-2004-Phu-gia-khoan-hoat-tinh-cao-dung-cho-betong-va-vua-silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 311 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1975/TCXDVN-311-2004-Phu-gia-khoang-hoat-tinh-cao-dung-cho-be-tong-va-vua--Silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 316 : 2004 Bloc Bêtông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=924/TCXDVN-316-2004-Bloc-Betong-nhe--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 322 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bêtông sử dụng cát nghiền (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=925/TCXDVN-322-2004-Chi-dan-ky-thuat-chon-thanh-phan-betong-su-dung-cat-nghien)

TCXD 325 : 2004 Phụ gia hóa học cho bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=926/TCXDVN-325-2004-Phu-gia-hoa-hoc-cho-betong)

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1261/TCXDVN-329-2004-Betong-va-vua-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-PH)

TCXD 337 : 2005 Vữa và bêtông chịu axit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=927/TCXDVN-337-2005-Vua-va-betong-chiu-axit)

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=928/TCXDVN-349-2005-Cat-nghien-cho-betong-va-vua)

TCXD 372 : 2006 Ống bêtông cốt thép thoát nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=929/TCXDVN-372-2006-ong-betong-cot-thep-thoat-nuoc)

TCXD 389 : 2006 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1990/TCXDVN-389-2006-San-pham-be-tong-ung-luc-truoc--Yeu-cau-ky-thuat-va-nghiem-thu)

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1988/TCXDVN-7570-2006-Cot-lieu-cho-be-tong-va-vua--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 390 : 2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2000/TCXDVN-390-2007-Ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-lap-ghep--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCXD 391 : 2007 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2001/TCXDVN-391-2007-Be-tong--Yeu-cau-duong-am-tu-nhien)

TCXD 392 : 2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2002/TCXDVN-392-2007-Cong-hop-be-tong-cot-thep-duc-san--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCXD 395 : 2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2004/TCXDVN-395-2007-Phu-gia-khoang-cho-be-tong-dam-lan)

TCVN 7888: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2006/TCVN-7888-2008-Coc-be-tong-ly-tam-ung-luc-truoc)

chaubinhxdcd
24-04-2012, 03:31 PM
[QUa OTE=visaocua-toi;135167]sao em dow ko dc nhi?[/QUOTE]

a co tieu chuan tcvn 4732-2007 op da tu nhien khong cho em xin nhe

vanhung_bmt
29-04-2012, 12:30 PM
Mình cần tìm tiêu chuẩn thi công và thi nhiệm cọc, thi công cọc thử, thí nhiệm cọc thử, các bác giúp em với

vanhung_bmt
29-04-2012, 02:55 PM
không bác nào giúp em àh

samfish
07-05-2012, 12:10 PM
Em đang cần TCVN 7755 và 7756....anh nào có up cho em với....em xin cảm ơn...:D...

google_91
23-05-2012, 06:12 PM
cho em hỏi : TCXDVN số bao nhiêu quy định về độ lún cho phép của nhà ở dân dụng thế ak.

shevactc3
24-05-2012, 09:44 AM
cho em hỏi : TCXDVN số bao nhiêu quy định về độ lún cho phép của nhà ở dân dụng thế ak.

TCXD 45-78 : Tiêu chuẩn thiết kế Nền, Nhà và Công trình.

google_91
24-05-2012, 11:34 AM
cám ơn bác nhiều nha.

ktshad88
11-06-2012, 01:52 PM
vãi 1 kho tiêu chuẩn sao mình dung chrome ấn vào 1 trong số tiêu chuẩn này đều thông báo k tìm thấy link là sao nhỉ

DaovantienA3
26-06-2012, 03:11 PM
chào các bác !
Có bác nào có file cuốn QUI TRÌNH THI CÔNG, NGHIỆM THU NẠO VÉT VÀ BỒI ĐẤT CÁC CÔNG TRÌNH VẬN TẢI SÔNG, BIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI cho em xin. Em xin chân thành cảm ơn các bác.
Nếu được các bác cho phép em xin mời các bác một ly cafe SG
Xin các bac gửi qua mail jame.mof.gov@gmail.com

anhosg
26-06-2012, 09:28 PM
cho em hỏi : TCXDVN số bao nhiêu quy định về độ lún cho phép của nhà ở dân dụng thế ak.
mấy độ lún này là chuyện dài nhiều tập, riêng mình thì không tin mấy tiêu chuẩn và cách tính toán

Rung hoa Ban
15-09-2012, 12:38 PM
Xin chào gia đình kết cấu nhé,
Mình là thành viên mới gia nhập đại gia đình này;hiện mình đang là sinh viên,mình đang làm nghiên cứu khoa học và đang rất cần những tiêu chuẩn ASTM sau: ASTM C1585-11,ASTM C417-05(2010)e1,ASTM C469/C469M-10.Có ai có những tiêu chuẩn này không thì cho mình xin với nha,email của mình là: dovantrinh39@gmail.com,mình cảm ơn nhiều lắm!

duonghanoi
27-09-2012, 10:38 AM
Chào cả nhà. Em đang tìm TCVN 1772 : 2005 mà tìm mãi chưa ra. Bác nào có giúp em nhé. Đa tạ !!!

haihd
10-10-2012, 03:30 PM
Hi, chào các bác.
bác nào có file các tiêu chuẩn này cho tui xin với.
1. TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
2. TCXD 211:1998 Dung sai trong xây dựng công trình- Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
3. TCXD 247:2001 Dung sai trong xây dựng- Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng
4. TCXD 252:2001 Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ
5.TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
6.TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
7.TCXDVN 266:2002 Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
8. TCXDVN 271 :2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
9. TCXD 230:1998 Nền nhà chống nồm. Tiêu chuẩn thiết kế và thi công
10. TCVN 4314:1986 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
11. TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
12. TCXD 227:1999 Cốt thép trong bê tông – Hàn hồ quang
13. TCXD 234:1999 Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối- Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu
14. TCXDVN 290:2002 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng –Yêu cầu sử dụng.
15. TCVN 6170-11: 2002 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo
16. TCVN 6170-12: 2002 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
17. TCVN 6171:2005 Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp
18. TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
19. TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
20. TCVN 6250:1997 Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
21. TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
22. TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
23. TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực
24. TCVN 6396-58:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;
25. TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy
26. TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
27. TCVN 6397:2010 Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
28. TCVN 6904:2001 Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
29. TCVN 6905:2001 Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
30. TCVN 6906:2001 Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
31. TCVN 7168-1:2007 (ISO/TR 11071-1:2004) So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện.
32. TCVN 7628-1:2007 (ISO 4190-1:1999) Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI
33. TCVN 7628-2:2007 (ISO 4190-2:2001) Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV
34. TCVN 7628-3:2007 (ISO 4190-3:1982) Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V
35. TCVN 7628-5:2007 (ISO 4190-5:2006) Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng.
36. TCVN 7628-6:2007 (ISO 4190-6:1984 Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn.
37. TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T
38. TCVN 8268:2009 Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng
39. TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
40.  TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
41. TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
42. TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
43. TCVN 3148:1979 Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn
44. TCVN 4755:1989 Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.
45. TCVN 5179:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn
46. TCVN 5180:1990 Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn
47. TCVN 5206:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.
48. TCVN 5207:1990 Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn
49. TCVN 5209:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
50. TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.
51. TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp
52. TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần
53. TCVN 3152:1979 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
54. TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
55. TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
56. TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập
57. TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-14:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
58. TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
59. TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào


Nếu có thì các bác share đường link lên cho tui nhé. thanks!!!@

TQT_civil
26-10-2012, 04:00 PM
Mình click vào một số tiêu chuẩn ở trang đầu, nhưng đều không còn hiệu lực. Hình như đa số các link download tiêu chuẩn đề unavailable rồi. Một nội dung hay và hữu ích như vậy mà không được các mod và admin quản lý và lưu giữ. Mình rất mong là mục tổng hợp TCXDVN sẽ được khôi phục và là điểm đến của anh em xây dựng.

lscop
30-10-2012, 03:57 PM
Các anh chị ơi,
Em không phải dân xây dựng nhưng đang rất cần tìm hiểu một số thuật ngữ trong các tiêu chuẩn xây dựng, em tìm trên mạng thấy có TCXDVN 213:1998 (ISO 6707/1:1989) - Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung. Anh chị nào có thì cho em xin với.
Đa tạ các anh chị nhiều lắm.

Eakarphan
21-11-2012, 10:49 AM
Link TCVN 356-2005 ở bài viết #9 link không vào được bạn oi. Mình đang cần cái tiêu chuẩn này.

Chịu khó search google đi.
TCVN 256 2005 (http://www.ketcau.com/forum/attachment.php?attachmentid=1723&d=1129101927)

Hoanui
21-11-2012, 10:56 AM
Link TCVN 356-2005 ở bài viết #9 link không vào được bạn oi. Mình đang cần cái tiêu chuẩn này.

Em đã tìm được TCVN 356:2005 chưa? E vào Google và gõ TCVN 356:2005 rồi Search sẽ ra cả đống.

nhobehp002
23-11-2012, 05:49 PM
bạn có tiêu chuẩn 22TCN273-01 không cho mình xin với

Eakarphan
23-11-2012, 05:57 PM
bạn có tiêu chuẩn 22TCN273-01 không cho mình xin với

Link down nè bạn(1 file): 22TCN273-01 (http://www.4shared.com/office/xAGwaM8D/22_TCN_273-01_TCTK_DUONG_OTO.html)

Link xem trực tiếp(down được): 22TCN273-01 (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=3&StandardID=197)

danghat
29-03-2013, 01:46 PM
Bạn cần tìm tiêu chuẩn, hãy truy cập vào đây (http://www.sonaco.com.vn/site/tro-giup-tieu-chuan-2613.html). Mình có rất nhiều tiêu chuẩn, dữ liệu tiêu chuẩn gồm hơn 87.000 file với dung lượng hơn 12 Gb, mình sẽ gởi cho các bạn có nhu cầu

lamkien
10-04-2013, 10:09 AM
Hiện nay một số tiêu chuẩn đã bị bỏ theo QD: BXD_212-QD-BXD_25022013 nhưng tìm thì chưa thấy trên mạng, nên muốn đúng nội dung của tiêu chuẩn tốt nhất là mua sách.

Ks.tri
04-05-2013, 09:46 AM
mấy hôm nay tìm em TCVN 7493:2005 (về Bitum) mà tìm chưa được!? anh em nào có cho mình xin với, thanks!!!!!

msh07
04-05-2013, 09:56 AM
TCVN 7493:2005 a e nao co post link cho a e xin nha..thank!

Ks.tri
06-05-2013, 06:02 PM
Không anh em nào có TCVN 7493:2005 và 7501:2005 hết nhỉ! mình search trên Google thì toàn bắt phải mua ko à!?

rongcuoimay
20-06-2013, 04:44 PM
Các bác cho em hỏi tiêu chuẩn nào quy định lát gạch sàn mái có kích thước lớn hơn 9m x 9m thì phải có khe co giãn ?
Em tìm mãi mà không ra :(

rongcuoimay
20-06-2013, 11:21 PM
Các bác cho em hỏi tiêu chuẩn nào quy định lát gạch sàn mái có kích thước lớn hơn 9m x 9m thì phải có khe co giãn ?
Em tìm mãi mà không ra :(
Em có tìm các tiêu chuẩn thi công và hoàn thiện mà cũng chưa thấy đề cập đến vấn đề này?
Giờ không biết tìm nó ở đâu nữa? :confused: Mong các bác gợi ý giúp em

nnthoxd
05-07-2013, 09:49 AM
Bạn nào có TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu. cho mình xin với. Địa chỉ email của mình là: nnthoxd@yahoo.com.
Thank mấy bác trước!

vansynb
19-07-2013, 06:11 PM
Các tiêu chuân sao bi lỗi link download hết vây. ADmin xem lại hộ em cái

engine
19-07-2013, 06:21 PM
Các tiêu chuân sao bi lỗi link download hết vây. ADmin xem lại hộ em cái

Các link đều do mọi người đóng góp. Nên chắc thời gian lâu quá nên link đã bị chuyển sang link khác rồi. Bác cần cái TC nào thì có thể gửi tên để ai có sẽ gửi giúp ạ. Hay tìm ngoài chợ trời cũng thấy nhiều lắm ạ:D:D

phuc_hoangtu
06-08-2013, 05:59 PM
Mình cất công ngồi tập hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ngành cầu đường. Hi vọng mọi người cùng nhau chia sẻ. Ai quan tâm thi mở file excel ra nhé, mình đã hyperlink hết rồi.
http://www.mediafire.com/download/32nn2480ny3uqgy/TC_moi_ap_dung.rar

vuxdcx7
26-09-2013, 10:32 PM
bác nào có tiêu chuẩn AASHTO bằng tiếng việt send cho em với ak, về việt nam mình thì đổi thành tiêu chuẩn nào vậy, cảm ơn các bác

vuxdcx7
26-09-2013, 10:47 PM
dùng để tính sức kháng và hệ số tải trọng cho phần móng

vinhnguyen93
14-10-2013, 04:10 PM
thưa các bác...khi nâng thêm tầng cho một công tring cao tầng của một trụ sở cơ quan làm việc e cần nghiên cứu nhưng tiêu chuẩn nào liên quan ạ.chỉ e vs.e cảm ơn nhiêu ạ

trinhnam
14-10-2013, 04:43 PM
Bên công ty em đang kiểm định kích thủy lực khoảng hơn trăm cái nên nhưng để kiểm định hết nó thì tốn tiền mà tốn thời gian quá, đang tìm cái tiêu chuẩn về tần suất kiếm định là bao nhiêu cái trên từng đấy cái là được? Có ai có về tiêu chuẩn đấy không ạ? Cho em xin với.

hgiaxd
23-10-2013, 01:30 PM
ai có tcvn 198:2008 cho mình xin với, thanks!

tuananh11235
29-10-2013, 09:00 PM
Sao e không download được nhỉ, có ai bị như em ko

naulluan3388
31-10-2013, 12:38 PM
hix em cần mấy cái tiêu chuẩn về khảo sát ở #1 mà không có link nào sống cả :((.

bluemoon1172
31-10-2013, 02:00 PM
Chào thầy và các anh, chị: em có một tiêu chuẩn thu được từ mạng đã dịch dựa theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD để mọi người tham khảo nhé.:)

bluemoon1172
31-10-2013, 02:30 PM
Em có tìm thấy trên mạng một tiêu chuẩn thi công cầu, đường bộ được dịch theo tiêu chuẩn aashto LRFD để mọi người cùng tham khảo.

pro_engineer
13-11-2013, 12:32 PM
Mọi người ai có tiêu chuẩn CEB-FIP k? cho e xin với. e cảm ơn

toanero
26-11-2013, 10:08 PM
em muốn xin tiêu chuẩn khảo sát xây dựng ( tiêu chuẩn mới năm 2012)
bác nào có gửi cho em với ạ. thank all!

longtuan1984
27-11-2013, 11:23 AM
Chào xuân năm mới, chào mừng sự trở lại của ketcau.com, gửi tới các bạn đồng nghiệp bộ tiêu chuẩn Xây dựng mà mình sưu tầm được, hi vọng sẽ giúp ích được cho công việc của các bạn trong năm mới. Chúc mọi người một năm mới an khang thịch vượng, thành công trong cuộc sống. Các bác ơi chỉ download nếu cần thiết thôi nhé, tiết kiệm băng thông là tiết kiệm tài nguyên quốc gia. 1. Tiêu chuẩn Khảo sát, trắc địa trong xây dựng&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/2sn92zbj8q&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCVN 3972: 1985&lt;/strong&gt; Công tác trắc địa trong xây dựng&lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/gz7shdh794&quot;&gt;&lt;strong&gt;TCVN 4119: 1985 &lt;/strong&gt;Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/1qgkd0mszq&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 161 : 1987 &lt;/strong&gt;Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/hgi589ukcm&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCVN 4419: 1987 &lt;/strong&gt;Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/7ngodfs839&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 160 : 1987 &lt;/strong&gt;Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/k4hcontohv&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 203 : 1997 &lt;/strong&gt;Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công&lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/cnpik32o6d&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 271 : 2002 &lt;/strong&gt;Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng bằng phương pháp đo cao hình học&lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/9qq3kevpia&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 309 : 2004 &lt;/strong&gt;Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - Yêu cầu chung &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/jff687uafn&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 357 : 2005 &lt;/strong&gt;Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/6vfgact2bp&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 366 : 2006 &lt;/strong&gt;Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst &lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/zfsv5bnxnv&quot;&gt;&lt;strong&gt;TCXD 364 : 2006&lt;/strong&gt; Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình&lt;/a&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.box.net/shared/8kevfqmhbu&quot;&gt;&lt;strong&gt; TCXD 194 : 2006 &lt;/strong&gt;Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật &lt;/a&gt;&lt;/font&gt; By ks.thanhtan : Đặt làm chủ đề đáng chú ý ! cảm ơn về thông tin của bạn , rất hữu ích

huyhiep
02-01-2014, 01:58 AM
Ai có TCVN 4088 1997 cho em xin.

Cảm các bác nhiều !

Hoanui
02-01-2014, 10:37 AM
Ai có TCVN 4088 1997 cho em xin.

Cảm các bác nhiều !

Sao giờ Bác vẫn dùng TC cũ này vây? E nghĩ đã có Quy Chuẩn kỹ thuật QG về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng rồi mà Bạc Không biết E có nhầm hay khổng:D

phambr45
07-03-2014, 12:08 PM
Các anh có tiêu chuẩn TCXDVN 272:2002 Ống nhựa gân xoắn HDPE không cho tôi xin với. Tìm trên mạng toàn tiêu chuẩn mới TCVN 9070:2012 thôi.
Mail của tôi là phambr45@gmail.com
Cảm ơn các anh

hoangcaoky
11-04-2014, 12:28 PM
Các bác cho em hỏi chút. có quy chuẩn nào quy định về khoảng cách các mặt cắt trong bản vẽ thi công không? Theo em hiểu thì tại mỗi vị trí mà tiết diện thay đổi thì phải cắt 1 mặt cắt để thể hiện chi tiết...nhưng không tìm đâu được quy định đó....các bác giúp em với...thank so much!

Duongtv3123
18-04-2014, 03:12 PM
Có nhiều tiêu chuẩn đã cũ quá rồi các mem ạ!

trongdb
18-04-2014, 06:44 PM
Bạn có bộ tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng (mới 2013 )không?gửi cho mình xin nhé.
email:tvxd.hieunghia@gmail.com

leanhthang36
08-05-2014, 10:00 PM
sao những quy đinh của anh bos lên em vào ko đc vậy anh oi

huy52xf
30-06-2014, 02:07 PM
trong đây có liệt kê tên của tiêu chuẩn châu âu em có thể dựa vào tên mà tìm:

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=141

tr hoan
30-06-2014, 08:30 PM
Tổng hợp tiêu chuẩn cũ - tổng hợp tiêu chuẩn mới (ghi chú cái gì thay cho cái gì thì hay

quochuy1989
29-07-2014, 11:17 AM
Các anh có ai có TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dung, này không vây? Có thể gủi giúp em với, Sếp em đang cần, mà em tìm hoài không được, tìm được thì trang web bị hỏng, gấp quá. Cám ơn các anh trước

thanhvienc03
31-07-2014, 11:20 AM
sao link bị block hết rùi.mình đang cần bộ tcxdvn này ai có thì gửi qua mail giúp mình zới thanhvienc03@gmail.com

umy
31-07-2014, 12:53 PM
Các anh có ai có TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dung, này không vây? Có thể gủi giúp em với, Sếp em đang cần, mà em tìm hoài không được, tìm được thì trang web bị hỏng, gấp quá. Cám ơn các anh trước

Có phải cái nầy không ?

http://de.scribd.com/doc/27693721/TCXDVN-264-2002-Houses-and-Buildings-Basic-Rules-of-Accessible-Design-and-Construction-for-People-With-Disabilities

http://www.4shared-china.com/office/_4djcbgk/TCXDVN_264-2002_Houses_and_hol.htm

Bạn và Sếp cùng đọc tiếng Anh nhé! :D

quochuy1989
01-08-2014, 11:53 AM
Có phải cái nầy không ?

http://de.scribd.com/doc/27693721/TCXDVN-264-2002-Houses-and-Buildings-Basic-Rules-of-Accessible-Design-and-Construction-for-People-With-Disabilities

http://www.4shared-china.com/office/_4djcbgk/TCXDVN_264-2002_Houses_and_hol.htm

Bạn và Sếp cùng đọc tiếng Anh nhé! :D
Thanks bác, mình đã tải bản tiếng anh rồi, khổ nổi vốn tiếng anh tệ quá, mặc khác phải chuẩn từng từ để phục vụ công việc. Híc TC Việt Nam mà tìm hoải không có bản tiếng Việt

nuce52
01-08-2014, 12:06 PM
Thanks bác, mình đã tải bản tiếng anh rồi, khổ nổi vốn tiếng anh tệ quá, mặc khác phải chuẩn từng từ để phục vụ công việc. Híc TC Việt Nam mà tìm hoải không có bản tiếng Việt

File tiếng việt của bạn đây
Có lẽ do bạn tìm... ẩu :D mình tìm cái được luôn
https://www.mediafire.com/?u72u4i2tuu6ca3a

umy
01-08-2014, 12:26 PM
File tiếng việt của bạn đây
Có lẽ do bạn tìm... ẩu mình tìm cái được luôn
https://www.mediafire.com/?u72u4i2tuu6ca3a
cách đây 27 phút 10:53 AM

Cậu nuce52 nầy giỏi ! Biết đóng góp và phục vụ cho Dđ :)

Thanks bác, mình đã tải bản tiếng anh rồi, khổ nổi vốn tiếng anh tệ quá, mặc khác phải chuẩn từng từ để phục vụ công việc. Híc TC Việt Nam mà tìm hoải không có bản tiếng Việt

Không châm học tiếng Anh thì phải học tiếng Trung Hoa ! Sẻ dùng được trong mọi trường hợp dù là bạn hay thù,:cool: hay là ... đồng nghiệp :D

caphesang25
29-08-2014, 10:29 AM
Tiêu chuẩn JIS A 5373: Precast prestressed concrete products

http://www.mediafire.com/download/6bsxpg37fm8xx6f/JIS+A5373.pdf

ktkt0599
23-09-2014, 03:36 PM
Sao mình tải về ko được nhỉ, mình dùng firfox nó hiện ra không tìm thấy mấy chủ. Bạn nào giúp với

cairong
14-11-2014, 11:39 AM
Các bác cho hỏi nhà mình đã có tiêu chuẩn nào liên quan quản lý các thông tin dự án xây dựng ?
Quốc tế có ban hành chuẩn như vậy hoặc tương tự không ? Nếu có các bác có thể cung cấp cho em đường link tham khảo.
Em đang làm luận văn liên quan quản lý các vấn đề này

TrinhAnhCbr
12-12-2014, 09:57 AM
Mọi người ai có TCVN 4054-2005 cho e xin với ạ,cảm ơn nhiều ạ.

Catvang221
12-12-2014, 10:01 AM
Mọi người ai có TCVN 4054-2005 cho e xin với ạ,cảm ơn nhiều ạ.

Sao lại lười tìm thế nhỉ
https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1ASUC_enVN604VN604&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tcvn%204054-2005

sinhvientt
20-01-2015, 03:59 PM
Bác nào có TCVN 7491:2005 (Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học) thì gửi cho e xin với nhé! e xin chân thành cảm ơn ! :)

kirichengu
18-03-2015, 04:29 PM
sao link die hết rồi hay sao các bác ạ.E ko dow được

tuan170484
27-03-2015, 04:40 PM
sao không daoloat được vậy ad ơi

julyfunny7
29-03-2015, 10:51 PM
Có bác nào có TCVN 229 bản đẹp-chuẩn không,mình tìm hoài mà toàn thấy cái bản scan mờ mờ không

julyfunny7
02-04-2015, 11:23 PM
Link die hết rồi

lionking_171
29-05-2015, 12:59 PM
Confirm là link die hết mà không ai fix giùm với

dangquangdaq
02-06-2015, 11:17 AM
Bác nào có " TCVN 5709:2009, Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" thì cho e xin link nhé, thanks các bác nhiều ah

lelaivnn
20-07-2015, 12:24 AM
Link die rồi bác chủ pic up lại cho e xin với. Thank all !!!

Quang Trọng
20-08-2015, 05:47 PM
các anh em, tiền bối ai có TCVN 197-2014 về thử kéo thép không? em nghèo mua không nổi :D.