Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100260)

lvphong2008 06-10-2019 07:00 AM

Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP
 
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.
Ngay sau Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số đồng nghiệp đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm mới so với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Trong đó có nội dung dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn chuẩn bị dự án được quy định tại khoản 9, 10 Điều 6 như sau:
“9. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo chuẩn bị đầu tư do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thẩm định và phê duyệt. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”
Có nhiều đồng nghiệp liên hệ trao đổi về nội dung tại 02 khoản này và cũng có nhiều cách nhận thức, nhiều quan điểm khác nhau. Trong khi đó, Bộ Xây dựng chưa kịp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Đây là nội dung mới được quy định, lần đầu dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn chuẩn bị dự án được điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật mà trước đây chưa có. Để hiểu rõ nội dung này, quan điểm cá nhân tối có một số phân tích như sau:
Tại khoản 9 có đoạn “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư” và khoản 10 “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án”. Ở 02 đoạn này có sự khác nhau tại cụm từ “giai đoạn chuẩn bị đầu tư” và “giai đoạn chuẩn bị dự án”. Như vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ và phân biệt được các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án.z
“Giai đoạn chuẩn bị dự án” gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án (theo qquy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Còn “Giai đoạn chuẩn bị đầu tư” thì chưa được xác định trong Luật Xây dựng năm 2014 cũng như Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Tại khoản 18 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019, có nội dung quy định về giai đoạn chuẩn bị đầu tư như sau: “18. Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là các hoạt động để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.”
Như vậy việc lập dự toán chi phí để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho các công việc: khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán công trình của báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật,… thuộc Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án được quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.
Mặt khác tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền của người quyết định đầu tư: phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án,... Trong khi đó tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có quy định về quyền chủa chủ đầu tư, tuy nhiên trong các quyền đó thì không có quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc giai đoạn chuẩn bị dự án.
Từ những nội dung phần tích nêu trên, quan điểm cá nhân tôi cho rằng dự toán chi phí các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư (gồm các công việc như khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán công trình của báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật,…) của dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cấp quyết định đầu tư.

dzodzo 06-10-2019 04:46 PM

Ðề: Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP
 
Theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì người Quyết định đầu tư vừa có thể là Chủ đầu tư, vừa ban hành, vừa hướng dẫn, vừa sửa chữa, vừa quyết định chọn sử dụng, lại còn quy định chọn cái sàng nào thì thanh tra, kiểm toán chỉ được dùng cái sàng ấy mà đãi. Tóm lại, vừa thổi còi, vừa hướng dẫn đá, vừa đá bóng, vừa ra luật đá luôn. Quá ư là tài.

Vấn đề bạn đề cập cũng đã nêu rõ hơn ở Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (luật này sẽ thay thế cho luật Đầu tư công trong bài bạn viện dẫn và có hiệu lực từ 1/1/2020).


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:25 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.