Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục! (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=18023)

arnold 06-12-2010 11:05 AM

Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục!
 
Sau thời gian vừa rồi, topic cũ bị lỗi và mất hết dữ liệu, giờ tôi lập lại topic này, với mong muốn sẽ cập nhật lại các Nghị định , thông tư cũ, và sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản mới. Mong anh chị em hưởng ứng.

arnold 06-12-2010 11:20 AM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
5 Attachment(s)
- Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. (file: TT3BKH1.doc và TT3BKH2.doc)
- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. (file: TT2BKH1.doc và TT2BKH2.doc)
- Thông tư 01/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 06 tháng 01 năm 2010 về “Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp”. (file: TT1BKH.doc)

arnold 06-12-2010 11:32 AM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
3 Attachment(s)
- Nghị định số: 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2009 về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010 và thay thế Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT. (file ND108CP.doc)
- Thông tư số 40 /2009/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010. (file: TT40BXD.doc)
- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/01/2010 về Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2010. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 06/2006/TT-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp. (file: TT3BCT.doc)

arnold 06-12-2010 11:41 AM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
3 Attachment(s)
- Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010. (file: TT2BXD1.doc và TT2BXD2.pdf)

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/2/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (file: ND11CP.doc)

arnold 06-12-2010 11:52 AM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
2 Attachment(s)
- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ Xây dựng Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm (file: TT1BXD.doc)

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14/12/2009 về “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình” .
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. (file: ND112CP.doc)

arnold 06-12-2010 12:08 PM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
4 Attachment(s)
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (file: ND48CP.doc)

- Nghị định số 64/2010/ND-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị. (file: ND64CP.doc)

- Nghị định số 71/2010/ND-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. (file: ND71CP.doc)

- Nghị định số 108/2010/ND-CP ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (file: ND108CP.doc)

arnold 06-12-2010 12:25 PM

Re: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
3 Attachment(s)
- Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch đầu tư về Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hiệu lực từ ngày 15/12/2010. (file: TT21BKH.doc).

- Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 7/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. (file: TT34BCT1.doc và Tt34BCT2.doc)

arnold 06-12-2010 09:49 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
- Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị. (file: TT15BXD.doc)

arnold 06-12-2010 10:00 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (file : QD29UB.doc)

arnold 06-12-2010 10:34 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
3 Attachment(s)
- Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc ban hành bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất. (file : QD31UB.doc)

- Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội. (file: QD39UB.doc)

- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND TP. Hà Nội Về việc: ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. (file: QD32UB.doc)

arnold 07-12-2010 11:30 AM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (file: TT22-2010-BXD.doc)

arnold 07-12-2010 11:39 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
Trích:

Nguyên văn bởi Thuongkara (Post 113106)
chủ đầu tư và người ký quyết định đầu tư khác nhau ở chộ nào các bác hề?

Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư?) có thể hiểu nôm na là người được ủy quyền để quản lý dự án, còn người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó. Chủ đầu tư thường là các Ban QLDA, còn người quyết định đầu tư có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, người đầu tư tư nhân ... Có gì chưa chuẩn các bác bổ sung nhé.

arnold 08-12-2010 10:29 AM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
Nghị định số 114/2010/ND-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về Bảo trì công trình xây dựng. Hiệu lực từ ngày 20/01/2011. (file: ND114CP.pdf)

ks.thanhtan 08-12-2010 11:41 AM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
Trích:

Nguyên văn bởi arnold (Post 113111)
Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư?) có thể hiểu nôm na là người được ủy quyền để quản lý dự án, còn người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó. Chủ đầu tư thường là các Ban QLDA, còn người quyết định đầu tư có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, người đầu tư tư nhân ... Có gì chưa chuẩn các bác bổ sung nhé.

Xin nói rõ ý bác Lân một chút là: Người ký quyết định đầu tư là đơn vị có quyền và có vốn để đầu tư dự án đó và gọi là Chủ đầu tư-có thể là Chính phủ, Bộ, UBND, Sở Xây Dựng, người đầu tư tư nhân. Chủ đầu tư thường ủy quyền cho các Ban QLDA thay mặt Chủ đầu tư để QLDA ( hiện nay Chủ đầu tư không chuyên về xây dựng thì có thể thuê Tư vấn QLDA để thay mặt họ quản lý và điều hành dự án là như vậy).
@Như vậy Ban QLDA chỉ là người đại diện cho Chủ đầu tư để Quản lý dự án cho họ và làm công tác quản lý của Chủ đầu tư chứ không phải là Chủ đầu tư. Các bác xin có ý kiến thêm...:):cool:

co1972nguyen 11-12-2010 04:12 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
3 Attachment(s)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 80/2010/QĐ-TTg miễn phí xây dựng từ ngày 1/2/2011.

Theo quy định hiện nay, phí xây dựng nằm trong Danh mục các phí và lệ phí ban được ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ. Theo văn bản pháp lý này, phí xây dựng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Hiện phí xây dựng đang được thực hiện theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006. Theo đó, mức thu phí xây dựng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị), tùy thuộc vào loại công trình xây dựng (là nhà ở hoặc là công trình xây dựng để sản xuất, kinh doanh) và khu vực dân cư mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp.

Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2, được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà. Tức là mức thu đối với nhà cấp IV thấp hơn nhà cấp III, nhà cấp III thấp hơn nhà cấp II... và mức thu áp dụng đối với nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị.

Tuy nhiên qua trao đổi với Bộ Tài chính, được biết, thời gian qua, các địa phương đã ban hành mức thu, miễn, giảm phí khác nhau. Thậm chí có địa phương quy định thu phí, có địa phương lại không thu phí này.

Mặt khác, cũng với chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư, một số địa phương đã ban hành chính sách miễn thu phí xây dựng cho một số đối tượng như: Nhà ở cho đối tượng chính sách; các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp; các công trình xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,..

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện chủ trương chung là miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình.

ks.thanhtan 27-12-2010 07:45 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
Thông tư 23/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.
Link: http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal...l-doc&id=29968

ks.thanhtan 17-01-2011 10:27 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
Quyết định 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về Định mức chi phí QLDA và TVĐT XD công trình, thay thế cho CV 1751:)

co1972nguyen 24-01-2011 01:51 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
1 Attachment(s)
Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

arnold 14-05-2011 12:50 AM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
2 Attachment(s)
- Nghị định 24/2011/ND-CP ngày 5/4/2011 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/ND-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2011.
(Kèm theo là Nghị định số 108/2009/ND-CP ngày 27/11/2009)

co1972nguyen 21-07-2011 01:25 PM

Ðề: Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục
 
Thông tư 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

http://media.landtoday.net/Library/f...1150233394.pdf
http://media.landtoday.net/Library/f...1150233831.pdf


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:36 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.