máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Tinh cot thep khung 2D or 3D - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam


Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG > Lập trình tính toán, phân tích kết cấu
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 17-04-2009   #1
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Tinh cot thep khung 2D or 3D

nhơ anh em giúp trước khi đưa Nên cho công ty dùng
Mong anh em hồi dáp nhanh để mau đưa vào sử dụng
===========>
Các bạn kéo xuống phía dưới để Dowload nhe.Bản đó Được thêm vài tính năng.

thay đổi nội dung bởi: anhboketcau, 07-05-2009 lúc 08:57 AM
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-04-2009   #2
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

dưới đây là mã lệnh tính cót thép cot 2D:
Option Explicit
'==============================================*****=====================================
'TINH TOAN COT THEP COT CHU NHAT
Function CTcotCN(macBT As String, macThep As String, a As Integer, l As Double _
, b As Integer, h As Integer, Mdh As Double, Ndh As Double, Mmax As Double, Ntu1 As Double _
, Mmin As Double, Ntu2 As Double, Nmax As Double, Mtu As Double)
'khai bao bien
'---------------------------------*****----------------------------------
Dim M(1 To 3), N(1 To 3) As Single
Dim Rn, Ra, Eb, Ea, alfa0, A0 As Single
Dim h0 As Integer
Dim Ja, Jb '(cm4)
Dim Guyt, Guytt, guyFa, Guymin, lamda As Single
Dim e0gh, e0(1 To 3), e(1 To 3), ep(1 To 3), S(1 To 3) As Single
Dim Kdh(1 To 3), Nth(1 To 3), neta(1 To 3) As Single
Dim x(1 To 3), xp(1 To 3) As Single
Dim Fa(1 To 3), Fatt, L0 As Single
Dim THLT(1 To 3) As String

'---------------------------------so lieu dau vao----------------------------------
'R , E (kG/cm2)
Rn = Rnbt(macBT)
Ra = Rathep(macThep)
Eb = Ebt(macBT)
Ea = Eathep(macThep)
alfa0 = alpha0(macThep, macBT)
A0 = Ao(macThep, macBT)

'tinh M1 ,N1 (T.m),(T)
M(1) = Mmax
N(1) = Ntu1
M(2) = Mmin
N(2) = Ntu2
M(3) = Mtu
N(3) = Nmax
Mdh = Mdh
Ndh = Ndh

' h0,L0 (cm)
h0 = h - a
L0 = l * 100 * 0.7

'gia thiet GuyT
'tinh Guymin
lamda = L0 / b
If lamda <= 17 Then
Guymin = 0.0005
ElseIf (lamda > 17) And (lamda <= 35) Then
Guymin = 0.001
ElseIf (lamda > 35) And (lamda <= 83) Then
Guymin = 0.002
ElseIf lamda > 83 Then
Guymin = 0.0025
End If
Guyt = 2 * Guymin
Guytt = Guyt
'vong lap cho guyt den guyt hop ly thi dung
Do
Guyt = (Guyt + Guytt) / 2
Jb = (b * h ^ 3) / 12
Ja = Guyt * b * h0 * (0.5 * h - a) ^ 2
e0gh = 0.4 * (1.25 * h - alfa0 * h0)

'----------------------------tinh toan voi cap 1-------------------------
'tinh do lech tam ban dau
e0(1) = Abs(M(1) / N(1)) * 100 + Application.WorksheetFunction.Max(h / 25, 2)

'xac dinh S he so ke den do lech tam
If e0(1) < 0.05 * h Then
S(1) = 0.84
ElseIf e0(1) > 5 * h Then
S(1) = 0.122
Else
S(1) = 0.11 / (0.1 + e0(1) / h) + 0.1
End If

'tinh Kdh he so ke den luc dai han
If M(1) * Mdh < 0 Then
Kdh(1) = 1 + (-1 * Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(1)) + Abs(N(1)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
Else
Kdh(1) = 1 + (Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(1)) + Abs(N(1)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
End If

'Luc nen toi han
Nth(1) = (6.4 * (S(1) * Eb * Jb / Kdh(1) + Ea * Ja)) / (L0 ^ 2)

'he so uon doc
neta(1) = 1 / (1 - Abs(N(1) * 1000) / Nth(1))

'Do lech tam tinh toan
e(1) = Abs(neta(1) * e0(1) + h / 2 - a)
ep(1) = Abs(neta(1) * e0(1) - h / 2 + a)

'Xac dinh truong hop lech tam
x(1) = Abs(N(1) * 1000) / (Rn * b)
If x(1) < alfa0 * h0 Then
THLT(1) = "LTL"
Else
THLT(1) = "LTB"
End If

'tinh toan cot thep cho cap tinh toan
If THLT(1) = "LTL" Then
If x(1) > 2 * a Then
Fa(1) = Abs(N(1) * 1000) * (e(1) - h0 + 0.5 * x(1)) / (Ra * (h0 - a))
Else
Fa(1) = Abs(N(1) * 1000) * ep(1) / (Ra * (h0 - a))
End If
ElseIf THLT(1) = "LTB" Then
If neta(1) * e0(1) > e0gh Then
Fa(1) = (Abs(N(1) * 1000) * e(1) - A0 * Rn * b * h0 ^ 2) / (Ra * (h0 - a))
ElseIf neta(1) * e0(1) <= e0gh Then
If neta(1) * e0(1) <= 0.2 * h0 Then
xp(1) = h - (1.8 + 0.5 * h / h0 - 1.4 * alfa0) * neta(1) * e0(1)
Else
xp(1) = 1.8 * (e0gh - neta(1) * e0(1)) + alfa0 * h0
End If
Fa(1) = (Abs(N(1) * 1000) * e(1) - Rn * b * xp(1) * (h0 - 0.5 * xp(1))) / (Ra * (h0 - a))
End If
End If

'----------------------------tinh toan voi cap 2-------------------------
'tinh do lech tam ban dau
e0(2) = Abs(M(2) / N(2)) * 100 + Application.WorksheetFunction.Max(h / 25, 2)

'xac dinh S he so ke den do lech tam
If e0(2) < 0.05 * h Then
S(2) = 0.84
ElseIf e0(2) > 5 * h Then
S(2) = 0.122
Else
S(2) = 0.11 / (0.1 + e0(2) / h) + 0.1
End If

'tinh Kdh he so ke den luc dai han
If M(2) * Mdh < 0 Then
Kdh(2) = 1 + (-1 * Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(2)) + Abs(N(2)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
Else
Kdh(2) = 1 + (Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(2)) + Abs(N(2)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
End If

'Luc nen toi han
Nth(2) = (6.4 * (S(2) * Eb * Jb / Kdh(2) + Ea * Ja)) / (L0 ^ 2)

'he so uon doc
neta(2) = 1 / (1 - Abs(N(2) * 1000) / Nth(2))

'Do lech tam tinh toan
e(2) = Abs(neta(2) * e0(2) + h / 2 - a)
ep(2) = Abs(neta(2) * e0(2) - h / 2 + a)

'Xac dinh truong hop lech tam
x(2) = Abs(N(2) * 1000) / (Rn * b)
If x(2) < alfa0 * h0 Then
THLT(2) = "LTL"
Else
THLT(2) = "LTB"
End If

'tinh toan cot thep cho cap tinh toan
If THLT(2) = "LTL" Then
If x(2) > (2) * a Then
Fa(2) = Abs(N(2) * 1000) * (e(2) - h0 + 0.5 * x(2)) / (Ra * (h0 - a))
Else
Fa(2) = Abs(N(2) * 1000) * ep(2) / (Ra * (h0 - a))
End If
ElseIf THLT(2) = "LTB" Then
If neta(2) * e0(2) > e0gh Then
Fa(2) = (Abs(N(2) * 1000) * e(2) - A0 * Rn * b * h0 ^ 2) / (Ra * (h0 - a))
ElseIf neta(2) * e0(2) <= e0gh Then
If neta(2) * e0(2) <= 0.2 * h0 Then
xp(2) = h - (1.8 + 0.5 * h / h0 - 1.4 * alfa0) * neta(2) * e0(2)
Else
xp(2) = 1.8 * (e0gh - neta(2) * e0(2)) + alfa0 * h0
End If
Fa(2) = (Abs(N(2) * 1000) * e(2) - Rn * b * xp(2) * (h0 - 0.5 * xp(2))) / (Ra * (h0 - a))
End If
End If

'----------------------------tinh toan voi cap 3-------------------------
'tinh do lech tam ban dau
e0(3) = Abs(M(3) / N(3)) * 100 + Application.WorksheetFunction.Max(h / 25, 2)

'xac dinh S he so ke den do lech tam
If e0(3) < 0.05 * h Then
S(3) = 0.84
ElseIf e0(3) > 5 * h Then
S(3) = 0.122
Else
S(3) = 0.11 / (0.1 + e0(3) / h) + 0.1
End If

'tinh Kdh he so ke den luc dai han
If M(3) * Mdh < 0 Then
Kdh(3) = 1 + (-1 * Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(3)) + Abs(N(3)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
Else
Kdh(3) = 1 + (Abs(Mdh) + Abs(Ndh) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01)) / (Abs(M(3)) + Abs(N(3)) * (0.5 * h * 0.01 - a * 0.01))
End If

'Luc nen toi han
Nth(3) = (6.4 * (S(3) * Eb * Jb / Kdh(3) + Ea * Ja)) / (L0 ^ 2)

'he so uon doc
neta(3) = 1 / (1 - Abs(N(3) * 1000) / Nth(3))

'Do lech tam tinh toan
e(3) = Abs(neta(3) * e0(3) + h / 2 - a)
ep(3) = Abs(neta(3) * e0(3) - h / 2 + a)

'Xac dinh truong hop lech tam
x(3) = Abs(N(3) * 1000) / (Rn * b)
If x(3) < alfa0 * h0 Then
THLT(3) = "LTL"
Else
THLT(3) = "LTB"
End If

'tinh toan cot thep cho cap tinh toan
If THLT(3) = "LTL" Then
If x(3) > 2 * a Then
Fa(3) = Abs(N(3) * 1000) * (e(3) - h0 + 0.5 * x(3)) / (Ra * (h0 - a))
Else
Fa(3) = Abs(N(3) * 1000) * ep(3) / (Ra * (h0 - a))
End If
ElseIf THLT(3) = "LTB" Then
If neta(3) * e0(3) > e0gh Then
Fa(3) = (Abs(N(3) * 1000) * e(3) - A0 * Rn * b * h0 ^ 2) / (Ra * (h0 - a))
ElseIf neta(3) * e0(3) <= e0gh Then
If neta(3) * e0(3) <= 0.2 * h0 Then
xp(3) = h - (1.8 + 0.5 * h / h0 - 1.4 * alfa0) * neta(3) * e0(3)
Else
xp(3) = 1.8 * (e0gh - neta(3) * e0(3)) + alfa0 * h0
End If
Fa(3) = (Abs(N(3) * 1000) * e(3) - Rn * b * xp(3) * (h0 - 0.5 * xp(3))) / (Ra * (h0 - a))
End If
End If

'----------------------------------------tinh toan-------------------------------------
Fatt = Application.WorksheetFunction.Max(Fa(1), Fa(2), Fa(3))
Guytt = 2 * Fatt / (b * h0)
Loop Until Abs(Guytt - Guyt) < 0.0001
CTcotCN = Fatt
End Function
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2009   #3
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

không bác nào dam mê lập trình à?
Thật là tiếc quá tưởng lên đây nhờ anh em góp ý vậy mà thất vọng quá.
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-04-2009   #4
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Smile Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi anhboketcau
không bác nào dam mê lập trình à?
Thật là tiếc quá tưởng lên đây nhờ anh em góp ý vậy mà thất vọng quá.
Bác dùng thử cái mình đi.
http://www.ketcau.com/forum/showthre...5426#post55426
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Hung_tthanh For This Useful Post:
duongchien (17-05-2010)
Old 28-04-2009   #5
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Cái của bác tôi xem qua rồi phần mềm nhu vậy qua nhiều,không tao ra sự mới lạ.chỉ tính được cho một cột riêng biệt mất thời gian nhập thông số đầu vào rất lâu mới được một cái,
Với Phần mềm tính khung 2D Và 3D(BOXD2009) của tôi bạn chỉ cần xuất nội lực từ sap2000, Or Etabs Để phần mềm tự động gán các thông số thiết kế Tư Sáp Và Tư động chọn Ra 3 Cặp Nội Lực.
cặp1(Mmax,Ntu),cặp2(Mmin,Ntu),cặp3(Nmax,Mtu).ra đê tính toán thép.
Đã Được Thầy Giáo tôi kiểm định là hay rồi đó.
Hãy dùng Và bình luận nha.Thanks
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to anhboketcau For This Useful Post:
magioivnnvn (09-11-2011)
Old 28-04-2009   #6
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Smile Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi anhboketcau
Cái của bác tôi xem qua rồi phần mềm nhu vậy qua nhiều,không tao ra sự mới lạ.chỉ tính được cho một cột riêng biệt mất thời gian nhập thông số đầu vào rất lâu mới được một cái,
Với Phần mềm tính khung 2D Và 3D(BOXD2009) của tôi bạn chỉ cần xuất nội lực từ sap2000, Or Etabs Để phần mềm tự động gán các thông số thiết kế Tư Sáp Và Tư động chọn Ra 3 Cặp Nội Lực.
cặp1(Mmax,Ntu),cặp2(Mmin,Ntu),cặp3(Nmax,Mtu).ra đê tính toán thép.
Đã Được Thầy Giáo tôi kiểm định là hay rồi đó.
Hãy dùng Và bình luận nha.Thanks
Bạn nên tạo 1 hướng dẫn rõ hơn, file hướng dẫn của bác không đọc dc.

Phần mềm của mình được viết cho thầy để dùng để giảng dạy. có thể kiểm tra các bước tính toán mà không sợ sai.

Nếu bác muốn cái Pro hơn thì dùng thử cái này đi. Rồi bình luận tiếp

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=7040
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.

thay đổi nội dung bởi: Hung_tthanh, 28-04-2009 lúc 06:55 PM
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Hung_tthanh For This Useful Post:
ksdong (30-08-2010)
Old 30-04-2009   #7
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi Hung_tthanh
Bạn nên tạo 1 hướng dẫn rõ hơn, file hướng dẫn của bác không đọc dc.

Phần mềm của mình được viết cho thầy để dùng để giảng dạy. có thể kiểm tra các bước tính toán mà không sợ sai.

Nếu bác muốn cái Pro hơn thì dùng thử cái này đi. Rồi bình luận tiếp

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=7040
Thanks! bạn đã góp ý: dưới đây là bản có cả hướng dẫn kèm theo.
Phần này được nâng cấp cao hơn phần mềm trước.
Tôi đã dowload phần mềm Pro của bạn về rồi. quả là cái đó Pro thât, giao diện cực đẹp, bạn quả là Pro thật đó, Tôi chỉ biêt lập trình Trên VB thôi, mà bạn lập trình bằng phần mềm gì mà giao diện dẹp thế, còn phần nội dung của phần mềm. do chua dùng được, tuyền báo nỗi thôi nên tôi chưa có bình luận gì cả, hay máy của tối bị nỗi gì không biết, cũng gặp lỗi như mấy người trên diễn đàn.

thay đổi nội dung bởi: anhboketcau, 30-04-2009 lúc 05:15 PM
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009   #8
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Các Bạn Dowload Nha:
File Kèm Theo
File Type: zip tinh thep tu dong.zip (6.04 MB, 1565 lần tải)
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to anhboketcau For This Useful Post:
0988342295 (14-11-2013), engthanhnhan (11-12-2010), ksdong (30-08-2010), magioivnnvn (09-11-2011)
Old 04-05-2009   #9
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Smile Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi anhboketcau
Các Bạn Dowload Nha:
Bác tính thép cột 3D Bằng cách nào ????
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2009   #10
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi Hung_tthanh
Bác tính thép cột 3D Bằng cách nào ????
Tôi tính cột 3D theo phương pháp Là cột chịu lệch tâm xiên thôi.
Đặt thép theo chu vi đó.
Mà bác không trả lời mấy câu hỏi của tôi à.
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2009   #11
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi anhboketcau
Tôi tính cột 3D theo phương pháp Là cột chịu lệch tâm xiên thôi.
Đặt thép theo chu vi đó.
Mà bác không trả lời mấy câu hỏi của tôi à.
Bác dựa theo lý thuyết nào để tính chứ ai ko biết là thép đặt theo chu vi.

phần mềm mình viết bằng vb.net
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2009   #12
tnlinh
Thành viên
 
tnlinh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Bài gởi: 958
Thanks: 0
Thanked 873 Times in 366 Posts
Send a message via Yahoo to tnlinh
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Xin hỏi một chút về khái niệm 3D ở đây là như thế nào?

Chương trình của các bác tính được cột chịu kéo(nén) uốn theo 2 phương của mặt cắt được chứ? Mặt cắt chữ nhật hay bất kỳ? Các bác tính theo phương pháp nào vậy?
tnlinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2009   #13
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi tnlinh
Xin hỏi một chút về khái niệm 3D ở đây là như thế nào?

Chương trình của các bác tính được cột chịu kéo(nén) uốn theo 2 phương của mặt cắt được chứ? Mặt cắt chữ nhật hay bất kỳ? Các bác tính theo phương pháp nào vậy?
Xin Trả lời Cột 3D chính là cột chịu lực theo 2 phương X,Y, Chính là 2D là giải theo bài toán phẳng còn 3D là giải theo mô hình không gian đó.Vì tôi hay dùng 3D Max nên quen gọi Vậy thôi.
Phần Mề của tôi tự động chọn ra 3 cặp Nội Lực cặp1(Nmax,Mxtu,Mytu), cặp 2 (|Mxmax|,Mytu,Ntu), cặp 3 (|Mymax|,Mxtu,Ntu). dùng 3 cặp này tính toán độc lập theo bài toán Cột lệch tâm xiên, ra được 3 giá trị, Fa1,Fa2,Fa3 Và chọn ra Fa= Max(Fa1,Fa2,Fa3).Vậy thôi.
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2009   #14
tnlinh
Thành viên
 
tnlinh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Bài gởi: 958
Thanks: 0
Thanked 873 Times in 366 Posts
Send a message via Yahoo to tnlinh
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Công thức tính toán lệch tâm bạn dùng là thế nào nhỉ? Tọa độ cốt thép được xét như thế nào? Cốt thép không phải chỉ tính một vị trí đấy chứ? Vì vị trí các cốt thép (thép không phải chỉ một thanh) có thể khác nhau.
tnlinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2009   #15
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi tnlinh
Công thức tính toán lệch tâm bạn dùng là thế nào nhỉ? Tọa độ cốt thép được xét như thế nào? Cốt thép không phải chỉ tính một vị trí đấy chứ? Vì vị trí các cốt thép (thép không phải chỉ một thanh) có thể khác nhau.
Bạn nên đọc qua tiêu chuẩn Bêtông cốt thép phần tính toán cấu kiện chịu nén đó, câu hỏi của bạn Làm tôi bất ngờ quá, tính cho vị trí( thì chỉ tính toán cho dầm thôi), còn cột thì phải xét đến cặp nguy hiểm Xuất hiện trong cột,như tôi nói ở trên.
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2009   #16
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Smile Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi tnlinh
Công thức tính toán lệch tâm bạn dùng là thế nào nhỉ? Tọa độ cốt thép được xét như thế nào? Cốt thép không phải chỉ tính một vị trí đấy chứ? Vì vị trí các cốt thép (thép không phải chỉ một thanh) có thể khác nhau.
ý bạn nói tới cách tính dùng biểu đồ tương tác phải ko? Đồi với cách này theo mình hiểu thì phải dùng tới biểu đồ tương tác không thứ nguyên thì mới tính được.
Có thể tính nén cột nén lệch tâm xiên theo cách thầy Nguyễn Đình Cống rùi dùng biểu đồ tương tác kiểm tra cũng được. Bạn dùng thử phần mềm mình chưa, mình viết theo cách tính thép của thầy Ng Đình Cống đó.
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2009   #17
Hung_tthanh
Thành viên rất tích cực
 
Hung_tthanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh
Bài gởi: 298
Thanks: 10
Thanked 334 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to Hung_tthanh Send a message via Skype™ to Hung_tthanh
Smile Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi anhboketcau
Bạn nên đọc qua tiêu chuẩn Bêtông cốt thép phần tính toán cấu kiện chịu nén đó, câu hỏi của bạn Làm tôi bất ngờ quá, tính cho vị trí( thì chỉ tính toán cho dầm thôi), còn cột thì phải xét đến cặp nguy hiểm Xuất hiện trong cột,như tôi nói ở trên.
Qua cách bác trả lời mình có thể nói bác chưa nghiên cứu nhiều cách tính thép cột
__________________
Chỉ tay lên trời, hận đời không có đối thủ
Dậm chân xuống đất, hỏi âm phủ đối thủ ở đâu.
Hung_tthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2009   #18
tnlinh
Thành viên
 
tnlinh's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Bài gởi: 958
Thanks: 0
Thanked 873 Times in 366 Posts
Send a message via Yahoo to tnlinh
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Để đơn giản hơn, xin hỏi lại thế này. Các bác tính cho cột có mặt cắt như thế nào, bất kỳ hay chỉ là hình chữ nhật? Ngay cả nếu là hình chữ nhật thì khi cột bị uốn theo 2 phương được tính như thế nào. Theo tôi hiểu là đường trung hòa, nơi có ứng suất bằng không khi đó không song song với cạnh của mặt cắt, vậy sẽ tính mặt cắt như thế nào?
tnlinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-05-2009   #19
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi Hung_tthanh
Qua cách bác trả lời mình có thể nói bác chưa nghiên cứu nhiều cách tính thép cột
Tôi cũng dùng phần mềm của bác rồi tôi thấy cách tính của bác cũng không khác tôi làm ji mấy.
Các tính của tôi do thầy giáo tôi Hướng dẫn làm.
Nếu bạn nói vậy thì thầy tôi lại kém trình độ của bạn rồi.
Còn phần lập trình đó thì tôi cũng dùng sách vở để lập trình đó thôi.
Nếu bạn thấy tôi nói sai điều gì thì bạn Thư nêu qua Nguyên lý tính toán xem sao.
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-05-2009   #20
anhboketcau
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tinh cot thep khung 2D or 3D

Trích:
Nguyên văn bởi tnlinh
xin hỏi lại thế này. Các bác tính cho cột có mặt cắt như thế nào, bất kỳ hay chỉ là hình chữ nhật?
Phần mềm của tôi chỉ tính được Cột có tiết diện hình chư nhật thôi. còn tiết diện bất kỳ thì rất ít có bạn ạ. thường thì chỉ có cột tròn và cột chư nhật thôi(Vuông).
anhboketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đếnMúi giờ GMT. Hiện tại là 05:13 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website