TÍNH TOÁN BẢN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
 
(LOẠI BẢN KÊ 4 CẠNH CHỊU TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU)
 
Loại bản:  
  Các số liệu về bê tông cốt thép:
 
- Mác bê tông:
Cường độ tính toán, Rn = (kG/cm2)
- Mác cốt thép:
Cường độ tính toán, Ra = (kG/cm2)
- Cạnh dài của bản, Ld = (m)  
- Cạnh ngắn của bản, Ln = (m)  
- Chiều dày bản, h = (cm)  
- Lớp bê tông bảo vệ thép sàn, a = (cm)  
- Chiều cao làm việc của bản, ho = (cm)  
- Tĩnh tải tính toán phân bố đều trên bản, q = (kG/cm2)  
- Hoạt tải tính toán phân bố đều trên bản, p = (kG/cm2)  
- Tỷ lệ giữa cạnh dài và cạnh ngắn, Ld/Ln =  
- Tổng tải trên toàn bản, P = (q+p).Ld.Ln = (kG) = (T)  
- Giá trị mô men, M = Hệ số mômen (α hoặc β) x P    
     
   
 
   
WWW.KETCAU.COM
Copyright 2004 by Tuấn Hiệp - A member of www.ketcau.com Số lượt truy cập